8 φωτογραφ?ε? ?

Για οικονομικ? πακ?τα service

Διαβ?στηκε απ? 3519 αναγν?στε? - 26/12/2020

?χει? ?να αμ?ξι που το ζηλε?ουν και το θαυμ?ζουν; Φρ?ντισ? το αν?λογα και επ?λεξε του? κορυφα?ου? του ε?δου? χωρ?? ?μω? να το ?πληρ?σει? χρυσ??.

 
 
Το Mercedes ? το Smart σα? θ?λει συντ?ρηση και φροντ?δα απ? ανθρ?που? που θα σα? εμπνε?σουν εμπιστοσ?νη μ?σα απ? τι? γν?σει? και την εμπειρ?α του?. Με οικονομικ? πακ?τα service και προσφορ?? που δεν θα βρε?τε αλλο?.

Το ζηλευτ? και διαρκ?? αυξαν?μενο πελατολ?γιο τη? ?Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.?? με το διακριτικ? τ?τλο ?B.M. Mercedes Benz – smart service? σε συνδυασμ? με τι? προσιτ?? τιμ??, το πλ?ρω? καταρτισμ?νο προσωπικ? και τι? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? εγγυ?νται ?τι το αυτοκ?νητ? σα? θα ?χει ?λα ?σα χρει?ζεται για να ε?ναι σαν καινο?ριο μετ? την παραλαβ? του.?

Αξιοποι?στε τι? μ?νιμε? προσφορ?? και εκπτ?σει? 10% στι? αγορ?? ανταλλακτικ?ν και 15% στι? εργασ?ε? service εν? με ?να κλικ εδ? δε?τε ?λε? τι? προσφορ?? και επιλ?ξτε αυτ?ν που σα? ε?ναι πιο χρ?σιμη.Η ποι?τητα των εργασι?ν και των υπηρεσι?ν ε?ναι εγγυημ?νη και μ?σω τη? εγγ?ηση? εργασ?α?. Παρ?λληλα το αμ?ξι σα? εξοπλ?ζεται με κορυφα?α γν?σια ανταλλακτικ? που καλ?πτονται απ? εγγ?ηση εν?? ?του?.

Θωρακ?στε εσ?? και το αυτοκ?νητ? σα? στο μ?ρο? ?που η ποιοτικ? εξυπηρ?τηση ε?ναι καθημεριν?τητα και η ικανοπο?ηση του πελ?τη απ?λυτη προτεραι?τητα και στ?χο?.

Οι υπηρεσ?ε? τη???Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.? :
Επισκεφθε?τε την ιστοσελ?δα?www.mercedes-smartservice.gr?για να αντλ?σετε πληροφορ?ε? για τι? υπηρεσ?ε? που η?Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.

?σο για εσ?? που οι Mercedes και τα Smart δεν ε?ναι απλ? το ?χημ? σα? αλλ? τρ?πο? ζω?? δε?τε και εξοπλιστε?τε και με αξεσου?ρ που θα κ?νουν ακ?μα πιο premium τι? στιγμ?? σα?.

Στοιχε?α Επικοινων?α?:
Λ. Βουλιαγμ?νη? 26
Αργυρο?πολη
16452
τηλ. 210 99.21.076
fax. 210 99.01.241
e-mail. [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频