Γιατ? χαλ?νε τα Αυτ?ματα κιβ?τια ταχυτ?των?

Διαβ?στηκε απ? 27803 αναγν?στε? - 14/11/2019

Τι συμβα?νει και τα αυτ?ματα κιβ?τια ε?ναι πιο ευπαθ? απ? τα χειροκ?νητα? Σε ε?χε κουρ?σει η διαδικασ?α αλλαγ?? ταχυτ?των μ?σα στην π?λη και αποφ?σισε? να π?ρει? αυτ?ματο, αλλ? ξ?ρει? να το οδηγε?? χ?ρι? να τρ?χει? με χιλι?ρικα στην τσ?πη να το επιδιορθ?σει??

 
 
Β?ζει? ?νεκρ?? σε φαν?ρι ? εν κιν?σει;
Τα χειροκ?νητα κιβ?τια ?ζητ?νε? η ταχ?τητα να π?ει στη νεκρ? σε κ?θε στ?ση. Αυτ? δεν ισχ?ει για τα αυτ?ματα και αν τα κ?νει?, μην το ξανακ?νει?. Μπορε? να νομ?ζει? ?τι με το να ?χει? την ταχ?τητα στο Drive ?σο βρ?σκεσαι σταματημ?νο? ζορ?ζει? το κιβ?τιο ?μω? κ?τι τ?τοιο δεν ισχ?ει. Ειδικ? τα σ?γχρονα αυτοκ?νητα καταλαβα?νουν πω? το αυτοκ?νητο ?χει σταματ?σει, αποσυμπλ?κουν το δ?σκο και εξαλε?φουν τι? τριβ?? και τη φθορ?. Παρ?λληλα ?ταν ο επιλογ?α? βρ?σκεται στη νεκρ? ο κινητ?ρα? ανεβ?ζει περισσ?τερε? στροφ?? καταναλ?νοντα? περισσ?τερο κα?σιμο. Αντ?στοιχη ε?ναι η κατ?σταση και ?ταν επιλ?γετε το Ν εν? το αυτοκ?νητο βρ?σκεται εν κιν?σει.Πα? απ? το D στο R πριν ακινητοποιηθε??;
Το μη β?ζει? ?πισθεν εν? ?χει? πρ?τη και αντ?στροφο ε?ναι αυτον?ητο και προφαν?? κι ?μω? ακ?μα κ?ποιοι το κ?νουν φθε?ροντα? κατ? πολ? το κιβ?τιο ταχυτ?των του αυτοκιν?του του?. Εννοε?ται πω? το gearbox δεν επιτρ?πει απ? μ?νο του να γ?νει κ?τι τ?τοιο ?μω? σε περ?πτωση που το πι?σει? για να συμβε? ε?ναι ξεκ?θαρο πω? ο μηχανισμ?? λειτουργ?α? του ζορ?ζεται αρκετ? και δεν αποκλε?εται να γ?νει καταστροφικ? ζημι? στο κιβ?τιο.Αφ?νει? κι εσ? σιγ? σιγ? το φρ?νο και μαρσ?ρει? με τη ?νεκρ??;
?ταν το αμ?ξι ξεκιν? πρ?πει να ξεκιν? ομαλ? και προοδευτικ?. Μην μαρσ?ρει? εν? η ταχ?τητα ε?ναι στη νεκρ?. Παρ?λληλα ?ταν εκκιν?? μην αφ?νει? διστακτικ? το φρ?νο αλλ? αποφασιστικ?. Αν δεν το κ?νει? αυτ? τ?τε γ?νεσαι αιτ?α να αυξηθο?ν οι τριβ?? (και κατ επ?κταση η θερμοκρασ?α) μ?σα στο κιβ?τιο καθ?? αυτ? θα δ?νει εντολ? εκκ?νηση? εν? εσ? το ?αναγκ?ζει?? να με?νει σταματημ?νο. Για τον ?διο ακριβ?? λ?γο δεν πατ?με γκ?ζι και φρ?νο ταυτ?χρονα.Κατεβ?ζει? χειροκ?νητα σχ?ση; Μ?γα λ?θο?
Τα αυτ?ματα κιβ?τια ταχυτ?των πα?ρνουν εντολ? για να ανεβοκατεβ?σουν σχ?σει? απ? τι? στροφ?? του κινητ?ρα. Συνεπ?? ?ταν επιταχ?νετε και ανεβα?νουν οι στροφ?? αυτ? προετοιμ?ζονται να ανεβ?σουν σχ?ση και φυσικ? το αντ?στροφο. Για αυτ? τον λ?γο δεν πρ?πει ?ταν επιταχ?νετε να κατεβ?σετε χειροκ?νητα σχ?ση. Αν θ?λετε τη μ?γιστη δυνατ? δ?ναμη π.χ. για προσπ?ραση καταφ?γετε στη λ?ση του kickdown.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频