2 φωτογραφ?ε? ?

Η BMW προχωρ? σε α?ξηση των ηλεκτρικ?ν τη? μοντ?λων

30/12/2020

Η BMW επιταχ?νει την πορε?α τη? στην ηλεκτροκ?νηση και θα αυξ?σει τον αριθμ? των αμιγ?? ηλεκτρικ?ν μοντ?λων τη?. Στοχε?ει αυτ? να αποτελο?ν το 20% τη? γκ?μα? τη? εταιρε?α?, μ?χρι το 2023.

 
 
Η BMW σκοπε?ει να εξηλεκτρ?σει τη γκ?μα τη?, και θ?λει τα ηλεκτρικ? τη? μοντ?λα να αποτελο?ν το 20% του συν?λου των αυτοκιν?των τη? ?μ?χρι το 2023, κ?τι που θα αποτελ?σει μεγ?λη α?ξηση σε σχ?ση με το 8% που ε?ναι αυτ? τη στιγμ?.

Ο Πρ?εδρο? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου τη? BMW, κ. Oliver Zipse, δ?λωσε τα ακ?λουθα: ?Αυξ?νουμε σημαντικ? τον αριθμ? των ηλεκτροκ?νητων μοντ?λων μα?. Στο δι?στημα μεταξ? 2021-2023, θα κατασκευ?σουμε 250.000 περισσ?τερα αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα απ? αυτ? που υπολογ?ζαμε αρχικ??.
Ο κ. Zipse παραδ?χτηκε πω? προκειμ?νου η εταιρε?α να πετ?χει αυτ? το στ?χο, η υποδομ? φ?ρτιση? των αυτοκιν?των πρ?πει να βελτιωθε?. Αν?φερε πω? ?θα πρ?πει να τεθο?ν σε λειτουργ?α 15.000 ιδιωτικο? και 1.300 δημ?σιοι σταθμο? φ?ρτιση?, κ?θε εβδομ?δα, ξεκιν?ντα? απ? σ?μερα. Δυστυχ??, απ?χουμε πολ? απ? αυτ??.Το σημαντικ?τερο EV μοντ?λο τη? βαυαρικ?? φ?ρμα? θα ε?ναι το iX, ?που θα κ?νει το ντεμπο?το του το 2022. Το SUV μοντ?λο, που το γνωρ?σαμε ω? iNext, θα ?χει ανταγωνιστ?? τη Mercedes EQC και το Audi e-tron. Θα ?χει παρ?μοιε? διαστ?σει? με την X5 και θα διαθ?τει μπαταρ?α χωρητικ?τητα? 100kWh, η οπο?α θα χαρ?ζει στο ?χημα αυτονομ?α μεγαλ?τερη των 482 km σε κ?κλο EPA. Το αυτοκ?νητο θα ?χει 2 ηλεκτρικ? μοτ?ρ, που θα αποδ?δουν συνδυαστικ? 496 ?ππου? και θα κ?νουν το SUV να πετυχα?νει χρ?νο 0-100km/h σε λιγ?τερο απ? 5 δευτερ?λεπτα.

Εκτ?? αυτο?, αναμ?νουμε και την BMW i4, η οπο?α θα ε?ναι ?να sedan που θα τεθε? απ?ναντι απ? το Tesla Model 3, και στην κορυφα?α ?κδοσ? τη? θα διαθ?τει 523 ?λογα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频