Η ?σπονδυλικ? στ?λη? του αυτοκιν?του

Διαβ?στηκε απ? 1484 αναγν?στε? - 17/7/2018

?σο σημαντικ? ε?ναι για τον ?νθρωπο η σπονδυλικ? στ?λη, ?λλο τ?σο ε?ναι για το αυτοκ?νητο το σασ?, γνωστ? και ω? πλα?σιο αυτοκιν?του.

 
 
Η κ?νηση του οχ?ματο?, η συμπεριφορ? του κατ? τη δι?ρκεια τη? οδ?γηση?, η αντοχ? του σε ενδεχ?μενο ατ?χημα εξαρτ?νται κατ? ?να μεγ?λο ποσοστ? απ? την κατ?σταση του πλαισ?ου.

Ο ρ?λο? τη? κακ?? επισκευ??
Σε περ?πτωση που ε?χατε κ?ποιο ατ?χημα στο παρελθ?ν που ταρακο?νησε ?ντονα το πλα?σιο του αυτοκιν?του σα? καλ? ε?ναι να επιλ?ξετε προσεκτικ? το συενργε?ο το οπο?ο θα εμπιστευτε?τε για την επισκευ? του. Ο λ?γο? ε?ναι πω? η επιδι?ρθωση του αυτοκιν?του δ?σκολα θα γ?νει με β?ση τι? εργοστασιακ?? προδιαγραφ?? και του? διεθνε?? ελ?γχου?. Η παρ?λειψη αυτ? μπορε? να δημιουργ?σει πρ?βλημα στο ?χημ? σα? και κατ επ?κταση να θ?σει σε μεγαλ?τερο κ?νδυνο εσ?? και του? συνεπιβ?τε? σα?.

? Δεν θε? να την πατ?σει?; Πρ?σεχε αυτο?? του? 4 τ?που? πωλητ?ν

Οι τ?ποι του πλαισ?ου
Οι τ?πο πλαισ?ων αυτοκιν?του χωρ?ζεται ω? επ? το πλε?στον σε δ?ο ?τ?που?. Το αυτοφερ?μενο πλα?σιο και το πλα?σιο τ?που σκ?λα?.

Αυτοφερ?μενο πλα?σιο
Το αυτοφερ?μενο πλα?σιο ?χει κυριαρχ?σει μ?χρι στιγμ?? σε ?λα τα επιβατικ? αυτοκ?νητα καθ?? και στα SUV. Ζ?νε? ελεγχ?μενη? παραμ?ρφωση? με ενισχυμ?να φ?λλα χ?λυβα φροντ?ζουν για την καλ?τερη προστασ?α των επιβατ?ν απορροφ?ντα? το μεγαλ?τερο μ?ρο? των κραδασμ?ν και τη? εν?ργεια? μια? σ?γκρουση? με μ?νη επ?δραση την σταδιακ? του? παραμ?ρφωση.

Ο?τε σκληρ? ο?τε μαλακ?
?σον αφορ? την κατασκευ? η δομ? δεν πρ?πει να ε?ναι ο?τε πολ? σκληρ?, ο?τε ιδια?τερα μαλακ? για να αποφε?γεται και η καταπ?νηση των επιβατ?ν αλλ? και η ?ντονη παραμ?ρφωση σε περ?πτωση ?ντονη? σ?γκρουση?. Ο ?κλωβ?? ασφαλε?α?? δηλαδ? ο χ?ρο? των επιβατ?ν σχεδι?στηκε με τ?τοιο τρ?πο ?στε να παραμ?νει ακ?ραιο? ακ?μα και μετ? απ? ισχυρ? καταπ?νηση. ?Οι κολ?νε? οροφ?? και το πλα?ν? μ?ρο? διαθ?τουν ιδια?τερε? ενισχ?σει? μια? και δεν ?χουν ζ?νε? παραμ?ρφωση? αυξημ?νου μεγ?θου?.?

Το πλα?σιο τ?που σκ?λα?
Το πιο βαρ? πλα?σιο ε?ναι το πλα?σιο τ?που σκ?λα? το οπο?ο κατε?χε τη μερ?δα του λε?ντο? στα εκτ?? δρ?μου οχ?ματα. Η ανθεκτικ?τητ? του στι? καταπον?σει? ?ταν το ατο? του το οπο?ο ερχ?ταν ?μω? σε αντιδιαστολ? με το αυξημ?νο β?ρο? του οχ?ματο?. ?λο το αμ?ξωμα προσαρμοζ?ταν με β?δε? π?νω στο πλα?σιο, καθ?? επ?ση? και τα μηχανικ? μ?ρη και οι αναρτ?σει?. Το μεγαλ?τερο μ?ρο? του αποτελε?ται απ? χ?λυβα υψηλ?? αντοχ?? εν? αποτελε?ται απ? δ?ο δοκο?? τοποθετημ?νε? παρ?λληλα, τι? δοκ?δε?, οι οπο?ε? συνδ?ονται μεταξ? του? με εγκ?ρσιε? δοκο??, τι? διαδοκ?δε?.?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频