2 φωτογραφ?ε? ?

89% με?ωση ε?χαν οι τιμ?? των μπαταρι?ν των EV μ?σα σε 10 χρ?νια

30/12/2020

Οι τιμ?? των μπαταρι?ν των ηλεκτροκ?νητων οχημ?των μει?θηκαν κατ? 89% την τελευτα?α δεκαετ?α, και θα μειωθο?ν περισσ?τερο στα επ?μενα χρ?νια, σ?μφωνα με ?ρευνε?. Θα συμβ?λλει αυτ?, μαζ? με τι? ν?ε? πολιτικ?? των κρατ?ν, στο θ?νατο των συμβατικ?ν κινητ?ρων;

 
 
Οι τιμ?? των μπαταρι?ν ι?ντων λιθ?ου που ?χουν τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα σημε?ωσαν?πτ?ση 89% την τελευτα?α δεκαετ?α, και στα επ?μενα χρ?νια αναμ?νεται να φτ?σουν αυτ?? των μοντ?λων με συμβατικο?? κινητ?ρε?.
Πιο συγκεκριμ?να, μια μπαταρ?α για EV ?χημα κ?στιζε περ?που 900 ευρ?/kWh, εν? σ?μφωνα με ν?α ?ρευνα, η τιμ? αυτ? ?χει π?σει πλ?ον στα 111ευρ?/kWh, εν? σε ορισμ?νε? αγορ??, ?πω? στη? Κ?να?, ε?ναι ακ?μα χαμηλ?τερη, αφο? οι μπαταρ?ε? που χρησιμοποιο?νται στα ηλεκτρικ? λεωφορε?α κοστ?ζουν 81ευρ?/kWh.
?
Ο Επικεφαλ?? Καθαρ?? Εν?ργεια? του Bloomberg New Energy Finance, Logan Goldie-Scot, δ?λωσε τα ακ?λουθα:
?Αν δε?τε την αξιοσημε?ωτη με?ωση του κ?στου? την τελευτα?α δεκαετ?α, τι αναμ?νεται να γ?νει στα επ?μενα χρ?νια, και τα συνδυ?σετε με τα ν?α κλιμακο?μενα μ?τρα στην Ευρ?πη αλλ? και αυτ? που αναμ?νονται στι? ΗΠΑ και την Κ?να, τ?τε ?χετε ?ναν πολ? ισχυρ? συνδυασμ? παραγ?ντων για να ξεκιν?σετε απ? τ?ρα την παραλαβ? ηλεκτρικ?ν οχημ?των?, εν? συν?χισε αναφ?ροντα? πω? ?μ?σα στα επ?μενα 4 χρ?νια, οι μεγ?λε? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? θα μπορο?ν να παρ?γουν και να διαθ?τουν EV οχ?ματα στην ?δια τιμ? με τα αντ?στοιχα μοντ?λα που εφοδι?ζονται με κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση??.Σ?μφωνα με ?ρευνα, το κ?στο? χρ?ση? εν?? ηλεκτρικο? οχ?ματο? ε?ναι ?δη μικρ?τερο απ? αυτ? εν?? αυτοκιν?του με συμβατικ? κινητ?ρα, και θα μειωθε? κι ?λλο χ?ρη στι? ν?ε? καινοτομ?ε? στην τεχνολογ?α των μπαταρι?ν.
Περετα?ρω, υπ?ρχει πλ?ον μεγ?λο ε?ρο? στη γκ?μα των διαθ?σιμων προ? αγορ? EV μοντ?λων. Εκτ?? αυτο?, αναφ?ρθηκε πω? η εναλλαγ? σε ηλεκτροκ?νητα οχ?ματα πρ?πει να γ?νει γρ?γορα, προκειμ?νου να βοηθ?σει στον μετριασμ? των επιπτ?σεων τη? κλιματικ?? αλλαγ??.

?Ακ?μα και αν το 100% των οχημ?των που πωλο?νται σ?μερα ?ταν ηλεκτρικ?, θα χρειαζ?ταν μ?α δεκαετ?α για να αντικατασταθε? τουλ?χιστον το 50% των αυτοκιν?των στο δρ?μο, επομ?νω? αυτ? ε?ναι μ?α μεγ?λη πορε?α αλλ? και σταδιακ? εξ?λιξη ταυτ?χρονα?, δ?λωσε ο Haresh Kamath, Αν?τερο? Διευθυντ?? προγρ?μματο? για την Αποθ?κευση Εν?ργεια? του ανεξ?ρτητου και μη κερδοσκοπικο? Ινστιτο?του ?ρευνα? Ηλεκτρικ?? Εν?ργεια? (Electric Power Research Institute), που εδρε?ει στην Αμερικ?.

Υπενθυμ?ζουμε πω? η κυβ?ρνηση τη? Ιαπων?α? δ?λωσε πρ?σφατα ?τι θ?λει να καταργ?σει την π?ληση μοντ?λων με συμβατικο?? κινητ?ρε? μ?χρι το 2035, μ?α απ?φαση που βρ?σκει εν?ντια αρκετ? στελ?χη των αυτοκινητοβιομηχανι?ν, ?πω? ο Πρ?εδρο? τη? Toyota, Akio Toyoda.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频