Κλιματιστικ?: Γιατ? το χρει?ζεσαι και τον χειμ?να?

Διαβ?στηκε απ? 10106 αναγν?στε? - 12/11/2020

Το κλιματιστικ? στο αμ?ξι δεν ε?ναι πολ?τιμο μ?νο το καλοκα?ρι. Με σωστ? συντ?ρηση μπορε? ακ?μα και να σε σ?σει.

 
 
Αν ε?σαι απ? του? ανθρ?που? που θεωρο?ν ?τι το κλιματιστικ? του αυτοκιν?του σου χρει?ζεται φροντ?δα μ?νο πριν το καλοκα?ρι τ?τε να ξ?ρει? πω? κ?νει? ?να μεγ?λο λ?θο? που μπορε? να αποδειχτε? ακ?μα και επικ?νδυνο.

Π?? μπορε? να σε σ?σει το χειμ?να
?λοι ?χουμε τ?χει να βρεθο?με στο αμ?ξι στη μ?ση μια? πολ? μεγ?λη? καταιγ?δα? και ειδικ? σε πολ? χαμηλ?? θερμοκρασ?ε?. Π?ρα απ? τη χαμηλ? ορατ?τητα λ?ω τη? βροχ?? οι αν?σε? μα? δυσχερα?νουν ακ?μα περισσ?τερο την κατ?σταση θολ?νοντα? το τζ?μι και μει?νοντα? το οπτικ? πεδ?ο του οδηγο?. Εκε? λοιπ?ν ε?ναι το σημε?ο που το κλιματιστικ? αναλαμβ?νει δρ?ση και φροντ?ζει να σ?σει την κατ?σταση. Ο κρ?ο? ? ο ζεστ?? α?ρα? που θα βγ?λει καθαρ?ζει το τζ?μι επαναφ?ροντα? την ορατ?τητα στον καλ?τερο δυνατ? βαθμ?.
Αυτ? ?μω? αν το κλιματιστικ? ε?ναι καλ? συντηρημ?νο. Ακολουθ?στε λοιπ?ν τα παρακ?τω β?ματα και κρατ?στε το κλιματιστικ? σα? σε εξαιρετικ? κατ?σταση.Προλ?βετε το πρ?βλημα
Η πρ?ληψη πα?ζει σημαντικ?τατο ρ?λο για αυτ? και πρ?πει η συντ?ρηση του κλιματιστικο? σα? να γ?νεται τακτικ? ακ?μα κι αν το ?διο δεν σα? το ?ζητ?σει?. Τα φ?λτρα πρ?πει να ε?ναι συν?χεια καθαρ? καθ?? αν μπλοκ?ρουν το πιο πιθαν? ε?ναι να σα? αφ?σουν χωρ?? κλιματισμ? στι? στιγμ?? που θα τον ?χετε απ?λυτη αν?γκη. Επ?ση? σημαντικ?? παρ?γοντα? ε?ναι και η λ?πανση του κομπρ?σορα που εξυπηρετε? στην καλ?τερη δυνατ? λειτουργ?α του.

?Ακο?στε? το καλ?
Το κλιματιστικ? μπορε? να σα? δ?σει μ?νυμα ?τι χρει?ζεται? επισκευ? μ?σα απ? του? θορ?βου? του. Αν το ακο?σετε λοιπ?ν να παρ?γει παρ?ξενου? ?χου? που δεν ε?χατε ξανακο?σει καλ? θα ε?ναι να μην αμελ?σετε την επ?σκεψη σε κ?ποιον ειδικ?. Αυτ?? μπορε? να ε?ναι οι πρ?τε? ενδε?ξει? μα? δυσλειτουργ?α? του κομπρ?σορα που να δημιουργ?σει σοβαρ?τατα προβλ?ματα στο ?λο σ?στημα του αυτοκιν?του σα?. ?
?Καλ?ψτε? τι? ?σχημε? μυρωδι??
Αν απ? το κλιματιστικ? σα? εκκρ?νονται δυσ?ρεστε? οσμ?? τ?τε ?χετε ακ?μα ?ναν λ?γο για να το ψ?ξετε. Η πιθαν?τερη αιτ?α για τη δυσοσμ?α του κλιματιστικο? οφε?λεται στα βακτηρ?δια που δημιουργο?νται εντ?? του. Η σπ?νια χρ?ση του συστ?ματο? ? η μη σωστ? συντ?ρησ? του ε?ναι πολ? πιθαν? να προκαλ?σει την αν?πτυξη βακτηρ?ων στου? αγωγο?? του κλιματισμο? και στα φ?λτρα και να φ?ρνουν ?σχημε? μυρωδι??. Αξ?ζει επ?ση? να σημειωθε? ?τι τα μολυσμ?να αυτ? στοιχε?α μπορο?ν να προκαλ?σουν επιπτ?σει? και στην υγε?α σα? ?πω? πονοκεφ?λου? ? αναπνευστικ? προβλ?ματα.

3 μικρ? tips
Χρησιμοποι?στε το κλιματιστικ? και τον χειμ?να. Τουλ?χιστον μ?α φορ? το μ?να δ?στε του την ευκαιρ?α να λειτουργ?σει ε?τε για να ξεθαμπωθε? το τζ?μι ε?τε για να πετ?χετε ταχ?τερη θ?ρμανση. Το ψυκτικ? που ε?χε παραμε?νει στ?σιμο θα κυκλοφορ?σει στο κ?κλωμα δυσχερα?νοντα? την αν?πτυξη βακτηρ?ων.
Ψηφ?στε ανακ?κλωση. Ο φρ?σκο? α?ρα? που μπα?νει απ? ?ξω στο ?χημα μει?νει την υγρασ?α πολεμ?ντα? και π?λι τα βακτ?ρια.
Κλε?στε τον κλιματισμ? 5 λεπτ? πριν φτ?σετε στο προορισμ? σα?. Η παραπ?νω κ?νηση βοηθ? στο στ?γνωμα φ?λτρων και αγωγ?ν.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频