2 φωτογραφ?ε? ?

Κοιν? συνεργασ?α μεταξ? Audi και FAW στην Κ?να

13/10/2020

Αναγνωρ?ζοντα? τη στρατηγικ? σημασ?α τη? κιν?ζικη? αγορ??, η Audi σκοπε?ει να προωθ?σει στην Κ?να τα ηλεκτρικ? τη? μοντ?λα και επισημοποιε? την σ?μπραξ? τη? με την FAW.

 
 
?χοντα? ω? στ?χο την εξ?πλωση τη? παρουσ?α? τη? στην Κ?να, η Audi υπ?γραψε Μνημ?νιο Συνεργασ?α? με την κιν?ζικη FAW, καθορ?ζοντα? τη δομ? για την απ? κοινο? παραγωγ? ηλεκτρικ?ν οχημ?των που θα βασ?ζονται στην πλατφ?ρμα PPE , η εξ?λιξη τη? οπο?α? ε?ναι αποτ?λεσμα κοιν?? σ?μπραξη? μεταξ? τη? Audi και τη? Porsche.

Απ? το 2024, αρκετ? ολοκα?νουρια ηλεκτρικ? μοντ?λα τη? Audi θα παρ?γονται για την κιν?ζικη αγορ? σε αυτ? την πλατφ?ρμα.

Το μνημ?νιο αυτ? υπεγρ?φη κατ? το συν?δριο αυτοκ?νηση? Γερμαν?α?-Κ?να?, το οπο?ο γ?νεται αυτ? τη στιγμ? στο Changchun.

Η εταιρε?α απ? το Ingolstadt ?δη παρ?γει αυτοκ?νητα σε 4 διαφορετικ?? περιοχ?? τη? Κ?να?, μ?σω τη? σ?μπραξη? μεταξ? FAW και ?VW. Περ?που 700.000 μον?δε? κατασκευ?ζονται στα 4 αυτ? εργοστ?σια που βρ?σκονται στι? π?λει? Changchun, Foshan, Tianjin και Qingdao.

Ο πρ?εδρο? τη? Audi, Markus Duesmann, δ?λωσε:
?Αυτ? η απ?φαση δ?νει ?μφαση στη στρατηγικ? σημασ?α τη? Κινεζικ?? αγορ??. ?τσι προχωρο?με ενεργ? με καινοτομ?ε? σε τοπικ? επ?πεδο?.

Επιπλ?ον, ο πρ?εδρο? τη? Audi Κ?να?, Werner Eichhorn, συμπλ?ρωσε το ακ?λουθο:
?Αυτ? ε?ναι ?να επιπλ?ον ορ?σημο για την στρατηγικ? ηλεκτροπο?ησ?? μα? για την αγορ? τη? Κ?να?. Επ?ση? επιβεβαι?νουμε την δ?σμευσ? μα?, τ?σο προ? τον μακροχρ?νιο συνεργ?τη μα? FAW, ?σο και στι? δραστηρι?τητ?? μα? στην Κ?να, τι? οπο?ε? πλ?ον περν?με σε ν?ο επ?πεδο?.Αυτ? τη στιγμ?, οι Audi και FAW παρ?γουν απ? κοινο? το αμιγ?? ηλεκτρικ? Q2L e-tron καθ?? και το plug-in υβριδικ? A6L TFSIe, εν? το, μ?χρι πρ?τινο? εισαγ?μενο στην Κ?να Audi e-tron, παρ?γεται στη μον?δα του Changchun απ? τα τ?λη του περασμ?νου μ?να.

Η Audi ?χει ω? στ?χο το 1/3 των μοντ?λων τη? που πωλο?νται στην Κ?να να ε?ναι ηλεκτρικ?, μ?χρι το 2025.
?
Απ? τον Ιανου?ριο μ?χρι και τον Σεπτ?μβριο του 2020, πωλ?θηκαν 512.081 Audi στην Κ?να, σημει?νοντα? α?ξηση 4,5% σε σχ?ση με το 2019, παρ? τι? επιπλοκ?? που δημιουργ?θηκαν απ? την πανδημ?α του COVID-19.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频