4 φωτογραφ?ε? ?

Ξ?ρει? τι ε?ναι το ?turbo lag?;

28/12/2020

Οι υπερτροφοδοτο?μενοι κινητ?ρε? συνδυ?ζουν πολλ? πλεονεκτ?ματα, αλλ? και ?να σημαντικ? μειον?κτημα. Ονομ?ζεται ?turbo-lag? και ?ρθε η στιγμ? να δο?με τι ε?ναι και με ποιου? τρ?που? οι εταιρε?ε? κατ?φεραν να το εξαλε?ψουν.

 
 
Η πλειον?τητα των σ?γχρονων κινητ?ρων εσωτερικ?? κα?ση?, ε?τε ε?ναι βενζ?νη?, ε?τε πετρελα?ου, εξοπλ?ζονται με σ?στημα υπερπλ?ρωση?. Πρ?κειται για το γνωστ? πλ?ον turbo, το οπο?ο απ? την εποχ? του ?downsizing? και μετ? ?χει υιοθετηθε? απ? ?λε? τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Μ?σω του συγκεκριμ?νου συστ?ματο?, οι μηχανικο? καταφ?ρνουν να αυξ?νουν την αποδοτικ?τητα του κινητ?ρα και ταυτ?χρονα να μει?νουν τι? εκπομπ?? ρ?πων. Υπ?ρχει, ?μω?, ?να φαιν?μενο που ειδικ? στα πρ?τα χρ?νια εξ?λιξη? του turbo ?ταν ιδια?τερα εμφαν?? και ονομ?ζεται ?turbo lag?, ? αλλι?? υστ?ρηση. Πλ?ον, η εξ?λιξ? των σ?γχρονων συστημ?των ?χει σχεδ?ν εξαλε?ψει αυτ? το φαιν?μενο, με του? σ?γχρονου? κινητ?ρε? να ε?ναι ιδια?τερα γραμμικο? στη λειτουργ?α του?, χωρ?? τα ?ντονα ?ξεσπ?σματα? του παρελθ?ντο?. Α? δο?με πιο διεξοδικ? τι ε?ναι το ?turbo lag? και με ποιον τρ?πο οι εταιρε?ε? κατ?φεραν να το εξαφαν?σουν.?πω? ε?ναι ?δη γνωστ?, ?να turbo κινε?ται μ?σω των καυσαερ?ων που παρ?γει ο κινητ?ρα? κατ? την λειτουργ?α του. Η κινητικ? εν?ργεια αυτ?ν των καυσαερ?ων ε?ναι αυτ? που θα περιστρ?ψει την φτερωτ? του turbo. Κ?τι τ?τοιο, ?μω?, ε?ναι αδ?νατ? ?ταν ο κινητ?ρα? λειτουργε? σε χαμηλ?? στροφ??, αφο? η π?εση των καυσαερ?ων δεν αρκε? ?στε να υπερνικηθε? η αδρ?νεια τη? φτερωτ??. Στην πρ?ξη, ο οδηγ?? π?εζε το πεντ?λ του γκαζιο? και απαιτο?νταν ?να ε?λογο χρονικ? δι?στημα ?στε να νι?σει το χαρακτηριστικ? ?τρ?βηγμα? απ? τον κινητ?ρα. Αυτ? η χρονικ? καθυστ?ρηση απ? το π?τημα του γκαζιο? μ?χρι την απ?τομη α?ξηση τη? ροπ?? ονομ?στηκε ?turbo lag? και δυσχ?ραινε σε μεγ?λο βαθμ? τ?σο την απ?κριση του γκαζιο?, ?σο και την γραμμικ?τητα του κινητ?ρα, δηλαδ? το π?σο ομαλ? ?βγαζε τη ροπ? του καθ?? αυξ?νονται οι στροφ?? λειτουργ?α?.

Οι πρακτικ?? που οδ?γησαν στην σταδιακ? εξ?λειψη του συγκεκριμ?νου φαινομ?νου ?ταν αρκετ??, α? δο?με μερικ?? απ? τι? σημαντικ?τερε?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频