Ν?α μοναδικ? προ??ντα σε super τιμ?? απ? την ENEF Καραμ?νογλου!

Διαβ?στηκε απ? 1857 αναγν?στε? - 31/1/2018

Ο λ?γο? που η ENEF Καραμ?νογλου ε?ναι στην κορυφ? ε?ναι απλ??. Δεν καθησυχ?ζεται, φ?ρνει συνεχ?? ν?α προ??ντα και π?ντα στι? καλ?τερε? τιμ??.

 
 
Δε?τε τα ν?α μοναδικ? προι?ντα απ? την Enef Καραμ?νογλου που θα σα? λ?σουν τα χ?ρια και θα σα? αφ?σουν με γεμ?το πορτοφ?λι.

Καθαριστικ? χερι?ν MA professional
Οι μουτζο?ρε?? απ? ?λ?δια και βρωμι?? στα χ?ρια του εργαζ?μενου αποτελο?ν τον Νο 1 ενοχλητικ? λεκ? μετ? απ? σ?ρβι? αυτοκιν?του. Και το ξ?βγαλμα;? Ολ?κληρη διαδικασ?α!!?να ν?ο προ??ν κ?νει την εμφ?νισ? του και καθαρ?ζει μια για π?ντα τι? κακοτοπι?? τη? εργασ?α?!!

Καθαριστικ? χερι?ν MA professional (σε δοχε?ο των 5 κιλ?ν ), η καλ?τερη επιλογ? για επαγγελματικ? καθαρισμ? χερι?ν απ? βαρ?α βρωμι?. Καθαρ?ζει απ? λ?δια, γρ?σα, λ?πη και αφαιρε? βρωμι?? ?πω? αιθ?λη και π?σσα, ξεκαθαρ?ζοντα? ?μεσα τι? αν?γκε?? του εργαζ?μενου στα χ?ρια και .. στο πορτοφ?λι φυσικ?!

Απλ? με ?να τρ?ψιμο στα χ?ρια, αφ?νει α?σθηση φρεσκ?δα? και καθαρι?τητα? με ευχ?ριστο ?ρωμα πορτοκαλιο?, με ?πιου? και ασφαλε??? παρ?γοντε? σ?νθεση?, εφ?σον ε?ναι δερματολογικ? ελεγμ?νο. Στην πορε?α, ξεπλ?νετε με ?φθονο ?νερ?.? Χρησιμοποιε?ται? σε στεγν? και σε υγρ? χ?ρια και η υπεροχ?; Ε?ναι..? στα χ?ρια σα?!
Και η τιμ?; ?κπληξη!! Μ?νο ?στα 13,08 ευρ? (+ΦΠΑ)!!
?

Σετ χρονισμο? Bosch
?να ακ?μη πακ?το προσφορ?? ε?ναι στα χ?ρια σα?, μια δυναμικ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του και παρ?λληλα η καλ?τερη επιλογ? για τα αξεσου?ρ του κινητ?ρα.
Πρ?τη προσφορ? του μ?να ε?ναι το σετ χρονισμο? τη? Bosch με κωδικ? (1987948254) η γερμανικ? δ?ναμη σε συνδυασμ? με την τελει?τητα. ?να πακ?το που περιλαμβ?νει τ?σσερα ρουλεμ?ν (ΙΝΑ) και δ?ο ιμ?ντε?, ιδανικ? επιλογ? για τα 16β?λβιδα των 1400cc. Ενδε?κνυται για μοντ?λα του Group Volkswagen με κωδικ? 036198119 Ε.
Σε μ?α συσκευασ?α με υλικ? πρ?τη? τοποθ?τηση?, απ? την εγκατ?στασ? στη? λειτουργ?α.. ?σου λ?νει τα χ?ρια και .. ε?ναι η ?σ?γουρη επιλογ? συγχρονισμο? παγκοσμ?ω?!
Σε τιμ? ?κπληξη και η παραλαβ?;? ?μεσα και με αντικαταβολ?!!

?
AVS Advanced telematic Unit (Τηλεματικ? μον?δα)
?να επαναστατικ? προ??ν προηγμ?νη? τεχνολογ?α?, που ε?ναι φτιαγμ?νο να εξυπηρετε? τ?σο του? μηχανικο?? ?σο και τι? εταιρ?ε? που διαχειρ?ζονται μεγ?λο στ?λο αυτοκιν?των , ?πω? μεταφορ??, σεκιο?ριτι, ενοικι?σει?, πρακτορε?α ταξιδι?ν κτλ
Απαρα?τητη προ?π?θεση για την λειτουργ?α του ε?ναι η τοποθ?τηση μια? κ?ρτα? sim, δ?νοντα? ?τη δυνατ?τητα, εφ?σον συνδεθε? με την OBD πρ?ζα του αυτοκ?νητου, να παρ?χει σε πραγματικ? χρ?νο πληροφορ?ε?, που αφορο?ν ?τη διαδρομ? που ακολουθε? ?να αυτοκ?νητο, τι? βλ?βε? που πιθαν?ν να παρουσι?ζει τον τρ?πο λειτουργ?α? του. Ακ?μη, λειτουργε? και σαν αντικλεπτικ? σ?στημα. Τα δεδομ?να αυτ? καταγρ?φονται σε server τη? AVS και δ?νουν τη δυνατ?τητα στο διαχειριστ? του προ??ντο? να λαμβ?νει αυτ?? τι? πληροφορ?ε? σε οποιαδ?ποτε στιγμ? του 24?ρου το επιθυμε?.
Και σε ?τι αφορ? την τιμ?;? Απευθυνθε?τε σε εμ??!!
?
?
?
Επικοινων?α
Διε?θυνση: Δ.Μητροπο?λου 41 & Κωνσταντινουπ?λεω?- Θεσσαλον?κη
Τηλ?φωνο.: 2310 216670 & 2310 218840
FAX: 2310 851882
Site:?www.enef.gr
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频