11 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Audi Q8 TFSI equattro

14/10/2020

Το Audi Q8 TFSI equattro αποτελε? τον ?εκπρ?σωπο? του plug-in υβριδικο? μοντ?λου τη? κορυφα?α? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, συνδυ?ζοντα? τον παν?σχυρο ηλεκτροκινητ?ρα με την αξιοπο?ηση επαναφορτιζ?μενη? μπαταρ?α?.

 
 
Η Audi συνεχ?ζει την επιθετικ? τη? πολιτικ? στην ηλεκτροκ?νηση και παρουσι?ζει το Audi Q8 TFSI equattro, με plug-in υβριδικ? κινητ?ριο σ?στημα,που ολοκληρ?νει ιδανικ? τη γκ?μα του μοντ?λου. Το SUVCoupé ε?ναι ?δη το ?βδομο μοντ?λο, με plug-in υβριδικ? κινητ?ριο σ?στημα, που λανσ?ρει η Audiαπ? τα μ?σα του 2019. Με σπορ DNA, δυναμικ? οδηγικ? χαρακτηριστικ? και καθημεριν? χρηστικ?τητα, το AudiQ8 TFSIequattroπροσφ?ρει ?ναν καινοτ?μο συνδυασμ? απ?δοση? και ισχ?ο?, σε μια ολοκληρωμ?νη ηλεκτρικ? εμπειρ?α οδ?γηση? που χαρακτηρ?ζεται απ? ε?κολη διαχε?ριση τη? φ?ρτιση?. Το SUVCoupé θα ε?ναι διαθ?σιμο σε δ?ο εκδ?σει? ισχ?ο?. Το Q8 55 TFSI equattro ?χει συνδυαστικ? ισχ? 381 PS (280 kW) εν? το Q8 60 TFSIequattro ?χει συνδυαστικ? ισχ? 462 PS (340 kW). ?ταν κινε?ται αποκλειστικ? με ηλεκτρικ? εν?ργεια, το plug-in υβριδικ? μοντ?λο ?χει αυτονομ?α ?ω? 59 χιλι?μετρα (στον κ?κλο NEDC).?

?πω? κ?θε plug-in υβριδικ?, το Aud iQ8 TFSIe quattro συνδυ?ζει τη δ?ναμη δ?ο κ?σμων. Ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση?, ο 3.0 TFSIV6, με ισχ? 340 PS (250 kW) και ροπ? 450 Nm, πληρο? το τελευτα?ο πρ?τυπο εκπομπ?ν ρ?πων Euro 6 AP. Συνδυ?ζεται με ?να μ?νιμα διεγερμ?νο ηλεκτρικ? κινητ?ρα (PSM) με μ?γιστη ισχ? 100 kW, ενσωματωμ?νο στο περ?βλημα του κιβωτ?ου ταχυτ?των, σε μ?α ενια?α υβριδικ? μον?δα.
Η μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου ε?ναι τοποθετημ?νη κ?τω απ? το χ?ρο αποσκευ?ν. Περι?χει 104 στοιχε?α, ομαδοποιημ?να σε 13 modules. Κ?θε ?να απ? αυτ? τα στοιχε?α, με ε?καμπτο εξωτερικ? περ?βλημα, παρ?χει ηλεκτρικ? χωρητικ?τητα 48 Ah, με το σ?στημα μπαταρ?α? να ?χει συνολικ? ενεργειακ? χωρητικ?τητα 17,8 kWh, περ?που 0,5 kWh περισσ?τερο απ? την αντ?στοιχη μπαταρ?α με την οπο?α λανσαρ?στηκε το Q7 TFSIequattro το 2019, εν? ε?ναι και περ?που 40 κιλ? ελαφρ?τερη. Χρησιμοποιε?ται κ?κλωμα υγρ?? ψ?ξη?, σημαντικ?? παρ?γοντα? για την ενεργειακ? χωρητικ?τητα και την απ?δοση τη? μπαταρ?α?.

Η ισχ?? απ? τον ηλεκτρικ? κινητ?ρα και τον 3.0 TFSI V6 μεταδ?δεται μ?σω εν?? 8-τ?χυτου tiptronic. Η ηλεκτρικ? αντλ?α λαδιο? εξασφαλ?ζει την τροφοδοσ?α ακ?μα και ?ταν ο βενζινοκινητ?ρα? ε?ναι απενεργοποιημ?νο?. Το μ?νιμο σ?στημα τετρακ?νηση? quattro, χρησιμοποιε? κεντρικ? διαφορικ? με καθαρ? μηχανικ? ρ?θμιση. Κατ? τη δι?ρκεια τη? κανονικ?? λειτουργ?α? οδ?γηση?, το 40% τη? ροπ?? καταν?μεται στο μπροστιν? ?ξονα και το 60% στον π?σω. Αν χρειαστε?, το μεγαλ?τερο ποσοστ? ισχ?ο? κατευθ?νεται στον ?ξονα με την καλ?τερη πρ?σφυση (μ?χρι 85% στον μπροστιν? ?ξονα και ?ω? 70% στον π?σω).Η Audi προσφ?ρει το SUVCoupé σε δ?ο επ?πεδα ισχ?ο?. Το Q8 60 TFSI equattro ?χει συνδυαστικ? ισχ? 462 PS (340 kW) και ροπ? συστ?ματο? 700 Nm. Σε πλ?ρη λειτουργ?α και των δ?ο κινητ?ριων συστημ?των, η επιτ?χυνση 0-100 χλμ./?ρα ?ρχεται σε 5,4 δευτερ?λεπτα. Η τελικ? ταχ?τητα ρυθμ?ζεται ηλεκτρονικ? στα 240 χλμ./?ρα. Το Q8 55 TFSI equattro ?χει συνδυαστικ? ισχ? 381 PS (280 kW) και 600 Nm ροπ?? εν? επιταχ?νει 0-100 χλμ./?ρα σε 5,8 δευτερ?λεπτα, με τελικ? ταχ?τητα επ?ση? στα 240 χλμ./?ρα.

Σε καθαρ? ηλεκτρικ? λειτουργ?α, το Q8 60 TFSI equattro, επιτυγχ?νει αυτονομ?α ?ω? 56 χιλι?μετρα (κατ? NEDC, ?ω? 45 χιλι?μετρα κατ? WLTP). Το Q8 55 TFSI equattro επιτυγχ?νει ηλεκτρικ? αυτονομ?α ?ω? 59 χιλι?μετρα (κατ? NEDC, ?ω? 47 χιλι?μετρα κατ? WLTP). Μ?χρι ταχ?τητε? 135 χλμ./?ρα το Q8 TFSIequattro μπορε? να κινε?ται αποκλειστικ? με ηλεκτροκ?νηση.

Το σ?στημα υβριδικ?? διαχε?ριση? του Audi Q8 TFSI equattro επιλ?γει τη β?λτιστη στρατηγικ? λειτουργ?α? για κ?θε διαδρομ? αυτ?ματα. Το SUVCoupé ξεκιν? σε πλ?ρω? ηλεκτρικ? λειτουργ?α "EV". Σε χαμηλ? ταχ?τητα, ?να μεγ?φωνο που βρ?σκεται στο θ?λο του μπροστινο? δεξιο? τροχο? παρ?γει τον υποχρεωτικ? δια ν?μου καθορισμ?νο ?χο προειδοπο?ηση? (AVAS, Acoustic Vehicle Alerting System). Ο βενζινοκινητ?ρα? ενεργοποιε?ται μ?νο ?ταν ο οδηγ?? πι?ζει το δεξ? πεντ?λ, γνωστ? ω? ?ενεργ? πεντ?λ γκαζιο??, π?ρα ​​απ? ?να συγκεκριμ?νο επ?πεδο αντ?σταση?. Αν ο οδηγ?? θ?λει να οδηγ?σει ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο με ηλεκτρικ? εν?ργεια, επιλ?γει τη λειτουργ?α "EV" στην κεντρικ? οθ?νη MMI.

Η λειτουργ?α "Hybrid", που ε?ναι η κ?ρια στη στρατηγικ? του Audi Q8 TFSI equattro, περιλαμβ?νει τρει? επιμ?ρου? θ?σει?, προ? επιλογ? απ? τον οδηγ? τι? "Auto", "Hold" και "Charge". Στη θ?ση "Auto", το υβριδικ? σ?στημα επιλ?γει αυτ?ματα τον β?λτιστο τ?πο κ?νηση?: πλ?ρω? ηλεκτρικ? σε χαμηλ?? ταχ?τητε?, τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? σε υψηλ?τερε? ταχ?τητε? και συχν? συνδυασμ? των δ?ο. Οι πληροφορ?ε? απ? το ?μεσο περιβ?λλον που παρ?χονται απ? το MMI λαμβ?νονται υπ?ψη ακ?μη και ?ταν η πλο?γηση ε?ναι απενεργοποιημ?νη.Η προγνωστικ? στρατηγικ? λειτουργ?α? ενεργοποιε?ται ?ταν ξεκιν? η καθοδ?γηση διαδρομ?? στην τυπικ? πλο?γηση MMIplus. Η αποστολ? τη? ε?ναι να κατανε?μει τη φ?ρτιση τη? μπαταρ?α? στη διαδρομ? οδ?γηση? με ?ξυπνο και αποτελεσματικ? τρ?πο. Επιπλ?ον, η προγνωστικ? στρατηγικ? λειτουργ?α? μπορε? να φορτ?σει την μπαταρ?α σε αποδοτικ?? φ?σει? λειτουργ?α? του κινητ?ρα, προκειμ?νου να μπορε? να λειτουργε? με πλ?ρω? ηλεκτρικ? ισχ? κατ? τη δι?ρκεια επερχ?μενων μποτιλιαρισμ?των ? κυκλοφορ?α στην π?λη. Με β?ση τον μεγ?λο ?γκο δεδομ?νων που χρησιμοποιε? για το σκοπ? αυτ?, αναπτ?σσει ?να σχ?διο διαδρομ?? μεγ?λη? απ?σταση?, που ενημερ?νεται συνεχ?? προ? ?φελο? τη? ενεργειακ?? απ?δοση?.

Στη θ?ση "Hold", η στρατηγικ? λειτουργ?α? επιδι?κει ?να διαφορετικ? στ?χο: Διατηρε? την υπ?ρχουσα κατ?σταση φ?ρτιση? τη? μπαταρ?α? στο τρ?χον επ?πεδο με μικρ?? αποκλ?σει?. Στη λειτουργ?α "Charge", ο στ?χο? ε?ναι η φ?ρτιση τη? μπαταρ?α? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο κατ? την οδ?γηση. Αυτ? ?χει ν?ημα ?ταν το ταξ?δι τελει?νει σε μια αστικ? περιοχ? και τα τελευτα?α χιλι?μετρα πρ?πει να καλ?πτονται με καθαρ? ηλεκτρικ? ισχ?. Με την εισαγωγ? του Q8 TFSI equattro στην αγορ?, το ?αδερφ?? μοντ?λο που ?χει προηγηθε?, το Q7 TFSI equattro, θα περιλαμβ?νει επ?ση? αυτ?ν τη λειτουργ?α.

Η προγνωστικ? υποβο?θηση απ?δοση? ε?ναι ?να σημαντικ? σ?στημα στο Q8 με plug-in υβριδικ? κινητ?ριο σ?στημα. ?ταν ο οδηγ?? βγ?ζει το π?δι του απ? το πεντ?λ του γκαζιο?, αποφασ?ζεται αν το αυτοκ?νητο θα ρολ?ρει ελε?θερα με απενεργοποιημ?νο τον TFSI (?coasting?) ? ε?ν θα επιβραδ?νει μ?σω του ηλεκτρικο? κινητ?ρα και συνεπ?? θα ανακτ? εν?ργεια π?δηση?. Μπορε? να ανακτ?σει ?ω? και 25 kW ισχ?ο? μ?νο με coasting. Επιπλ?ον, ο ηλεκτροκινητ?ρα? εκτελε? ?λε? τι? εφαρμογ?? π?δηση? ?ω? 0,3 g - τη συντριπτικ? πλειοψηφ?α στην καθημεριν? οδ?γηση. Τα υδραυλικ? φρ?να των τροχ?ν ενεργοποιο?νται επιπλ?ον μ?νο στην περ?πτωση πιο ?ντονων διαδικασι?ν επιβρ?δυνση?. Η μετ?βαση ε?ναι σχεδ?ν ανεπα?σθητη. Το πεντ?λ φρ?νου παρ?χει π?ντα εξαιρετικ? α?σθηση. Το Audi Q8 TFSI equattro επιτυγχ?νει αν?κτηση ?ω? και 80 kW κατ? το φρεν?ρισμα.

Το Audidriveselect διατ?θεται επ?ση? στ?νταρ στο Audi Q8 TFSI equattro. Προσφ?ρει επιλογ? ?ω? και επτ? διαφορετικ?ν προφ?λ οδ?γηση?, ?χοντα? πρ?σβαση στα χαρακτηριστικ? λειτουργ?α? του 3.0 TFSI, του tiptronic, τη? αεραν?ρτηση? (στ?νταρ στο Q8 60TFSI equattro,προαιρετικ? με το Q8 55 TFSI equattro) και του υδραυλικο? τιμονιο?, για παρ?δειγμα. Αν?λογα με τι? ρυθμ?σει?, αλλ?ζει επ?ση? ο τρ?πο? με τον οπο?ο λειτουργο?ν τα διαφορετικ? συστ?ματα αν?ρτηση?. Για παρ?δειγμα, ε?ν ε?ναι ενεργοποιημ?νο το δυναμικ? προφ?λ και η λειτουργ?α S του tiptronic, ο ηλεκτροκινητ?ρα? παρ?χει μια ισχυρ? πρ?σθετη ?θηση μ?λι? επιταχ?νει ο οδηγ??. Κατ? την επιβρ?δυνση, ο ελε?θερο? τροχασμ?? αποκλε?εται σε αυτ?ν τη ρ?θμιση, επιτρ?ποντα? στο κινητ?ριο σ?στημα να κ?νει π?ντα αν?κτηση εν?ργεια?.?πω? ?λα τα plug-inυβριδικ? μοντ?λα τη? Audi, το Audi Q8 55 TFSI equattro και το Q8 60 TFSI equattro εντυπωσι?ζουν με υψηλ? επ?πεδο καθημεριν?? χρ?ση?. Προσφ?ρουν ?φθονου? χ?ρου? για π?ντε ?τομα, και οι χ?ροι αποσκευ?ν του? με το ομοι?μορφο δ?πεδο φ?ρτωση? που ε?ναι ε?κολο να φορτωθο?ν παρ?χουν ?γκο 505 λ?τρων ακ?μη και στη στ?νταρ διαμ?ρφωση, με τον ?γκο να αυξ?νεται στα 1.625 λ?τρα ?ταν το π?σω κ?θισμα ε?ναι πλ?ρω? αναδιπλωμ?νο. Αν?λογα με τον εξοπλισμ?, μπορο?ν να ?λξουν ρυμουλκο?μενα β?ρου? ?ω? 3,5 τ?νου? (με π?δηση, κλ?ση ?ω? 12%). Η τετρακ?νησηquattro εγγυ?ται ιδανικ? λειτουργ?α ?σον αφορ? στην πρ?σφυση.

Τα ν?α υβριδικ? μοντ?λα plug-in διαθ?τουν καλ?διο φ?ρτιση? για πρ?ζε? οικιακο? και βιομηχανικο? τ?που. Με τη μ?γιστη χωρητικ?τητα φ?ρτιση? ?ω? και 7,4 kW, μια ?δεια μπαταρ?α μπορε? να φορτιστε? πλ?ρω? σε περ?που δυ?μισι ?ρε?.Με την εφαρμογ? myAudi, οι πελ?τε? μπορο?ν να χρησιμοποιο?ν προσαρμοσμ?νε? υπηρεσ?ε? απ? το Audiconnect στα smartphone του?. Αυτ?? οι υπηρεσ?ε? του? επιτρ?πουν να ελ?γχουν την κατ?σταση τη? μπαταρ?α? και τη? αυτονομ?α?, να αρχ?ζουν τη διαδικασ?α φ?ρτιση?, να προγραμματ?ζουν το χρονοδιακ?πτη φ?ρτιση? και να προβ?λλουν τα στατιστικ? στοιχε?α φ?ρτιση? και καταν?λωση?. Οι σταθμο? φ?ρτιση? παρατ?θενται τ?σο στην εφαρμογ? ?σο και στο MMI plus plus. Μια ?λλη λειτουργ?α τη? εφαρμογ?? myAudi ε?ναι ο ?λεγχο? κλιματισμο? πριν την ε?σοδο στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του. Αν?λογα με τον εξοπλισμ?, το τιμ?νι και η θ?ρμανση καθ?σματο? καθ?? και ο αερισμ?? του καθ?σματο? μπορο?ν να ενεργοποιηθο?ν. Στο AudiQ8 TFSIe quattro συμπεριλαμβ?νεται επ?ση? καλ?διο Mode 3 για δημ?σιου? σταθμο?? φ?ρτιση?.

Οι πωλ?σει? του ν?ου μεγ?λου plug-in υβριδικο? μοντ?λου, πρ?κειται να ξεκιν?σουν στη Γερμαν?α και ?λλε? ευρωπα?κ?? αγορ?? το επ?μενο δι?στημα. Στην Ελλ?δα, το AudiQ8 55 TFSIe quattro αναμ?νεται στι? αρχ?? του επ?μενου ?του?, με τι? προτειν?μενε? τιμ?? λιανικ?? να ανακοιν?νονται λ?γο πριν το λανσ?ρισμ? του.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频