6 φωτογραφ?ε? ?

Nissan LEAF: Το ?απ?λυτο? ?χημα για χρ?ση ω? ταξ?

Διαβ?στηκε απ? 29992 αναγν?στε? - 10/11/2020

Με ??πλο? τα ?ω? και 528 χιλι?μετρα αυτονομ?α?, το Nissan Leaf γ?νεται και επ?σημα το πρ?το αμιγ?? ηλεκτρικ? ταξ? στη χ?ρα μα?. Δε?τε ποιοι λ?γοι το καθιστο?ν εξαιρετικ? επιλογ? για τ?τοιου ε?δου? χρ?ση

 
 
Μ?α εκδ?λωση ?σταθμ??? στην ιστορ?α τη? αυτοκ?νηση? στην Ελλ?δα ?λαβε χ?ρα πρ?σφατα στι? κεντρικ?? εγκαταστ?σει? τη? Nissan Νικ. Ι. Θεοχαρ?κη? Α.Ε. Ο λ?γο? για την παρ?δοση του πρ?του αμιγ?? ηλεκτρικο? ταξ?, γεγον?? που αποδεικν?ει ?τι η ηλεκτροκ?νηση στην Ελλ?δα ε?ναι πλ?ον γεγον??. ?λλωστε, αυτ? ?ταν και η πρ?τη δ?λωση του Αντιπρο?δρου και Διευθ?νοντα Συμβο?λου τη? Nissan Νικ. Ι. Θεοχαρ?κη? Α.Ε., Τ?κη Θεοχαρ?κη.

Το ταξ? με του? μηδενικο?? ρ?που?, το οπο?ο ανο?γει πλ?ον ν?ου? δρ?μου?, ?ρχεται να προστεθε? στο στ?λο τη? εταιρε?α? Taxiplon. Η εν λ?γω εταιρε?α για πρ?τη φορ? θα ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρει τι? πλ?ον φιλικ?? για το περιβ?λλον διαδρομ?? στο επιβατικ? κοιν? που θα εξυπηρετε?. Για το Nissan Leaf δε χρει?ζονται ιδια?τερε? συστ?σει?. Το αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λο τη? ιαπωνικ?? φ?ρμα? κατ?φερε ?με το καλημ?ρα? να ταυτ?σει το ?νομ? του με τον εξηλεκτρισμ? τη? αυτοκ?νηση?. Τραν? απ?δειξη η εμπορικ? του επιτυχ?α, μια? και αυτ? τη στιγμ? μετρ? 500.000 πωλ?σει? παγκοσμ?ω?.Nissan Leaf στο ?μικροσκ?πιο?
Το αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λο ε?ναι διαθ?σιμο σε δ?ο εκδ?σει?, οι οπο?ε? διαφοροποιο?νται ω? προ? την ισχ? του ηλεκτροκινητ?ρα και την αυτονομ?α που παρ?χει η συστοιχ?α μπαταρι?ν ι?ντων λιθ?ου. Η βασικ? ?κδοση εξοπλ?ζεται με ?να ηλεκτρικ? μοτ?ρ, το οπο?ο αποδ?δει 150 ?ππου? και 320 Nm ροπ??. Το αποτ?λεσμα ε?ναι τα 0-100 χλμ./?ρα να ?ρχονται σε 7,9 δευτερ?λεπτα. Την τροφοδοσ?α του ηλεκτροκινητ?ρα αναλαμβ?νει μ?α αποδοτικ? μπαταρ?α μεγ?θου? 40 kWh. Η πλ?ρη? φ?ρτιση διαρκε? λιγ?τερο απ? 7,5 ?ρε? σε γρ?γορη οικιακ? φ?ρτιση με Wallbox,? εν? μ?σω ταχυφορτιστ? ε?ναι εφικτ? η φ?ρτιση απ? το 20 ?ω? το 80% σε περ?που 60 λεπτ?. Σε αυτ? την ?κδοση, η αυτονομ?α με πλ?ρω? φορτισμ?νη μπαταρ?α αγγ?ζει τα 270 χιλι?μετρα σ?μφωνα με τα πρ?τυπα WLTP.

Οι απ?λυτοι αριθμο? ε?ναι ακ?μα πιο εντυπωσιακο? στην ?κδοση LEAF e+. Σε αυτ? την περ?πτωση, η ισχ?? αυξ?νεται στου? 217 ?ππου? και η αυτονομ?α εκτοξε?εται στα 562 χιλι?μετρα με μ?α πλ?ρη φ?ρτιση, λ?γω τη? ?παρξη? μεγαλ?τερη? μπαταρ?α? χωρητικ?τητα? 62 kWh. ?σον αφορ? στη φ?ρτιση απ? το 20 ?ω? το 80%, απαιτο?νται περ?που 90 λεπτ?.Π?ρα απ? τα εντυπωσιακ? τεχνικ? χαρακτηριστικ? του ηλεκτρικο? κινητ?ριου συν?λου, το Nissan LEAF διαθ?τει τρει? ν?ε? καινοτομ?ε? ω? προ? την οδ?γηση.? Η πρ?τη ονομ?ζεται ProPILOT και επιτρ?πει στον οδηγ? να κινε?ται πιο ?νετα με τη βο?θεια εν?? πακ?του συστημ?των υποστ?ριξη?, ?πω? για παρ?δειγμα η διατ?ρηση ασφαλο?? απ?σταση? στον αυτοκινητ?δρομο.

Η δε?τερη ε?ναι το? ProPILOTPark, που διευκολ?νει τον οδηγ? κατ? τη στ?θμευση. Η συγκεκριμ?νη τεχνολογ?α, εφ?σον ενεργοποιηθε?, αναλαμβ?νει τον ?λεγχο του συν?λου του συστ?ματο? διε?θυνση?, επιτ?χυνση?, π?δηση? και επιλογ?? ταχυτ?των, για αυτ?ματη καθοδ?γηση του αυτοκιν?του στο σημε?ο στ?θμευση?.
?
Η τρ?τη τεχνολογ?α ε?ναι το επαναστατικ? e-Pedal. Επιτρ?πει στον οδηγ? να επιταχ?νει, αλλ? και να επιβραδ?νει, με το π?τημα στο πεντ?λ γκαζιο?. Για παρ?δειγμα, το αυτοκ?νητο μπορε? να ακινητοποιηθε? τελε?ω? ?ταν ο οδηγ?? αφ?σει το πεντ?λ. Εννοε?ται πω? υπ?ρχει και το συμβατικ? πεντ?λ φρ?νου για τι? ?κτακτε? καταστ?σει? π?δηση?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频