Ο ειδικ?? στον κλιματισμ? ?χει ?νομα. ΗΛΕΠ Α.Ε.

Διαβ?στηκε απ? 1916 αναγν?στε? - 20/3/2018

Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο κλιματισμο? αυτοκιν?των, ΗΛΕΠ Α.Ε, ?ρχεται να σα? δ?σει τη λ?ση. Η πληρ?στερη κ?θετη μον?δα ψ?ξη? μεταφορ?ν απ? το 1988.

 
 
Τα κλιματιστικ? των αυτοκιν?των χρει?ζονται ιδια?τερη προσοχ? και σ?γουρα μηχανικ? με πε?ρα, καθ?? ε?ναι αρκετ? πολ?πλοκα συστ?ματα. Πλ?ον ?να αυτοκ?νητο στο οπο?ο δεν λειτουργε? το κλιματιστικ? , θεωρε?ται ?ω? και μη λειτουργικ?.


Η?ΗΛΕΠ Α.Ε. ε?ναι ?μια εισαγωγικ? εταιρε?α,με υψηλο? επιπ?δου τεχνογνωσ?α,? ?που τα κλιματιστικ? και ανταλλακτικ? που διαν?μει και εμπορε?εται καλ?πτουν κ?θε τ?πο κλιματιστικο?, ?πω? για επιβατικ? αυτοκ?νητα, επαγγελματικ?, μ?νι βαν, φορτηγ? και οχ?ματα εκτ?? δρ?μου.


Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο τη? ΗΛΕΠ Α.Ε. , με πε?ρα 30 ετ?ν, ε?ναι σε θ?ση να επιλ?σει οποιοδ?ποτε πρ?βλημα γ?ρω απ? τα κλιματιστικ? αυτοκιν?των, και να παρ?χει μ?νο τα ποιοτικ?τερα ανταλλακτικ?. Οι πιστοποιημ?νε? διαδικασ?ε? που ακολουθο?νται π?ντοτε, ?χουν εγγυημ?νο αποτ?λεσμα και ?ναν ευχαριστημ?νο πελ?τη. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. ε?ναι εξοπλισμ?νη με μηχαν?ματα κατ?λληλα για την συντ?ρηση και του ν?ου ψυκτικο? μ?σο HFO1243YF.Η τελευτα?α λ?ξη τη? τεχνολογ?α? γ?ρω απ? την ψ?ξη μεταφορ?ν ε?ναι εδ?:

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. απ? την ?δρυσ? τη? υπ? την συνεχ? καθοδ?γηση του Θ. Ευθυμ?ου (Διπλ. Μηχανολ?γου Μηχανικο? Πατρ?ν) προχωρ?ει με σταθερ? β?ματα εξ?λιξη?. Στι? ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? τη? ΗΛΕΠ Α.Ε. θα βρε?τε,
  • Ψυκτικ? μηχαν?ματα για ?λα τα οχ?ματα μεταφορ?? ευπαθ?ν προ??ντων?με προδιαγραφ?? για συντ?ρηση και κατ?ψυξη,απ? 1000W μ?χρι 4000W.
  • Ψυκτικ? μηχαν?ματα με ? χωρ?? σ?στημα Stand By μονοφασικ? 220V ? τριφασικ? 380V.
  • Ψυκτικ? μηχαν?ματα εσωτερικ? που δεν επηρε?ζουν τι? εξωτερικ?? διαστ?σει? του οχ?ματο? μεταφορ??.


Ακ?μη η εταιρ?α παρ?χει ολοκληρωμ?νε? λ?σει? για ειδικ?? εφαρμογ??, μ?νι βαν, λεωφορε?α ?ω? και 35 θ?σεων με χειροκ?νητο ? ηλεκτρονικ? χειριστ?ριο ρ?θμιση?(κλ?μα).
  • Κλιματιστικ? οροφ?? απ? 4-20kW.
  • Διαιρο?μενα απ? 4-13,5 kW.
  • Πλ?ρη? γκ?μα κλιματιστικ?ν εργοστασιακο? τ?που για τον οδηγ?/συνοδηγ? (εγκατ?σταση κ?τω απ? το ταμπλ?)

Εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? και δεν θα χ?σετε!
?
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ΗΛΕΠ Α.Ε.
Διε?θυνση: AΔΑΜΩΝ 15, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64
Τηλ: 210 8002150- 694 7277474
Website: http://www.cryotech.gr/
E-mail:?[email protected]?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频