Π?σο αποτελεσματικ?? ε?ναι ο αερ?σακο?; Π?τε ε?ναι επικ?νδυνο?;

Διαβ?στηκε απ? 1066 αναγν?στε? - 29/10/2019

Ο αερ?σακο?, συνδυαζ?μενο? με τη ζ?νη ασφαλε?α?, μει?νει κατ? 31% τι? πιθαν?τητε? θαν?του του οδηγο? σε μετωπικ?? συγκρο?σει?. Ποιε? ?μω? 5 συν?θειε? που κ?νουμε, μπορο?ν να κ?νουν τον αερ?σακο επικ?νδυνο.

 
 
Ο αερ?σακο?? ε?ναι ?να πραγματικ? απλ? μα και σωτ?ριο σ?στημα παθητικ?? ασφ?λεια?. Βρ?σκεται σε δι?φορα μ?ρη του αυτοκιν?του και σε πολλ?? μορφ??, ?πω? μετωπικο?, πλευρικο?, τ?που κουρτ?να?, γον?των οδηγο? και π?σω προσκ?φαλων. Στ?χο? του ε?ναι να μετατρ?ψει το εσωτερικ? του αυτοκιν?του ?σε κ?ψουλα? προστασ?α? για του? επιβ?τε? κατ? την δι?ρκεια μια? ?σφοδρ?? σ?γκρουση?.


Λ?γη χημε?α
Ειδικο? αισθητ?ρε? αξιολογο?ν την σφοδρ?τητα τη? εκ?στοτε σ?γκρουση?, δ?νουν εντολ? και το αζ?διο του νατρ?ου που εμπερι?χεται εντ?? του σ?κου θερμα?νεται αστραπια?α.? Η συγκεκριμ?νη ουσ?α ε?ν θερμανθε? διασπ?ται β?αια και αποσυντ?θεται σε ν?τριο και ?ζωτο. Ο χρ?νο? που χρει?ζεται για να φουσκ?σει πλ?ρω? ?να? αερ?σακο? μετρι?ται στα 0,03 δλ?και ε?ναι αρκετ?? προκειμ?νου να σχηματ?σει μια επιφ?νεια η οπο?α θα απορροφ?σει την κινητικ? εν?ργεια του επιβ?τη.?Οι αερ?σακοι τελευτα?α? γενι?? ανο?γουν σε δ?ο στ?δια?προκειμ?νου να προφυλ?ξουν ελεγχ?μενα τον οδηγ? απ? τον απ?τομο ?νοιγμα, καθ?? η επ?δραση ε?ναι διαφορετικ? αν?λογα το β?ρο? και το σωματ?τυπο του κ?θε οδηγο?. Επ?ση? ο αερ?σακο? στη θ?ση του συνοδηγο? μπορε? να απενεργοποιηθε?, ε?τε αυτ?ματα (με αισθητ?ρα στη β?ση του καθ?σματο?) ε?τε χειροκ?νητα, ε?τε προκειμ?νου να μην ανο?ξει αν δεν υπ?ρχει λ?γο? (καθ?μενο? συνεπιβ?τη?) ε?τε προκειμ?νου να τοποθετηθε? παιδικ? κ?θισμα.
?

Αποτελεσματικ?τητα
?ρευνε? (N.H.T.S.A.) απ?δειξαν??τι ο αερ?σακο?, συνδυαζ?μενο? με τη ζ?νη ασφαλε?α?,?μει?νει κατ? 31% τι? πιθαν?τητε? θαν?του του οδηγο? σε μετωπικ?? συγκρο?σει??(32% αντ?στοιχα για του? επιβ?τε?). Παρ?λληλα, αυξ?νει κατ? 75% την αποτελεσματικ?τητα στην πρ?ληψη τραυματισμ?ν κεφαλ?? και κατ? 66% των κακ?σεων του θ?ρακα.
?
Τα παιδι? ε?ναι κατ? 29% πιο ασφαλ? ?ταν κ?θονται π?σω. Τοποθετ?ντα? το παιδικ? κ?θισμα στο μπροστιν? κ?θισμα, το παιδ? σα? διατρ?χει θαν?σιμο κ?νδυνο, καθ?? το κεφ?λι του βρ?σκεται κοντ? στο ταμπλ?.??ταν ο αερ?σακο? ανο?ξει με ταχ?τητα 322 χλμ./?ρα, καταλαβα?νετε τι θα συμβε?… Αλλ? και τα παιδι? ?ψου? κ?τω των 150 εκ. κινδυνε?ουν να γλιστρ?σουν απ? τη ζ?νη και να τραυματιστο?ν. Τα παιδι? ΠΑΝΤΑ π?σω.

?
5 λ?θη που μπορο?ν να αποβο?ν μοιρα?α
  • Πρ?γματα στην αγκαλι?. Ο συνοδηγ?? δεν θα πρ?πει να ?χει αντικε?μενα στην αγκαλι? του καθ?? με την β?αιη εκτ?ναξη του αερ?σακου, ακ?μα και το πιο μικρ? και μαλακ? αντικε?μενο μπορε? να προκαλ?σει τρα?ματα. Δεν το συζητ?με καν για παιδι?.
  • Κ?πνισμα. ?πω? γ?νεται ε?κολα αντιληπτ?, η εκσφενδ?νιση του τσιγ?ρου ε?ναι β?βαιη σε περ?πτωση ενεργοπο?ηση? του αερ?σακου και το ?γκαυμα θεωρε?ται δεδομ?νο.
  • Αντικε?μενα στο ταμπλ?. Και εδ? ε?ναι φανερ? πω? οτιδ?ποτε βρ?σκεται στο πεδ?ο βολ?? του αερ?σακου μετατρ?πεται σε σφα?ρα.
  • Παιδικ? κ?θισμα. Σε περ?πτωση που θ?λουμε να τοποθετ?σουμε παιδικ? κ?θισμα για να β?λουμε το παιδ? στη θ?ση του συνοδηγο?, υπ?ρχουν βασικο? καν?νε? για τον αερ?σακο. Το αυτοκ?νητο θα πρ?πει να διαθ?τει επιλογ? για την απενεργοπο?ηση του σχετικο? αερ?σακου και το καθισματ?κι θα πρ?πει να κοιτ?ζει αν?ποδα απ? την κ?νηση του οχ?ματο?
  • Ζ?νη ασφαλε?α?. Ο αερ?σακο? μα? προστατε?ει αποκλειστικ? με την παρ?λληλη χρ?ση τη? ζ?νη? ασφαλε?α? του αυτοκιν?του μα?. Αυτ? ισχ?ει για ?λου? του επιβ?τε? και για ?λων των ειδ?ν του? αερ?σακου?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频