Ποια λ?θη βγ?ζουν off το κιβ?τιο ταχυτ?των?

Διαβ?στηκε απ? 96025 αναγν?στε? - 24/4/2020

Ποια σημ?δια φων?ζουν απ? μακρι? πρ?βλημα με το κιβ?τιο ταχυτ?των; Η απροσεξ?α σου μπορε? να σου κοστ?σει αρκετ? λεφτ? αλλ? και ταλαιπωρ?α.

 
 
Πολ?πλοκο, απαρα?τητο και αρκετ? ακριβ? ε?ναι οι τρει? λ?ξει? που χαρακτηρ?ζουν κ?θε σασμ?ν. ?να τμ?μα του αυτοκιν?του που μπορε? να μην βγ?ζει ε?κολα ζημι??, μα ?ταν απαιτ?σει την προσοχ? σου, θα απαιτ?σει και το πορτοφ?λι σου. Μ?θε να αναγνωρ?ζει? τα σημ?δια που φων?ζουν πρ?βλημα αλλ? και π?? να παρατε?νει? την δι?ρκεια ζω?? του.

Αρχικ? α? δο?με με απλ? λ?για πω? λειτουργε? ?να τυπικ? σασμ?ν.
?πω? ε?ναι ε?κολα κατανοητ?, το κιβ?τιο ταχυτ?των ε?ναι υπε?θυνο για την μετ?δοση τη? ισχ?ο? απ? τον κινητ?ρα στου? τροχο?? του αυτοκιν?του. Μ?σω αυτο?, ελ?γχεται η ποσ?τητα ροπ?? αλλ? και ταχ?τητα? που καταν?μεται. Στην πρ?ξη, διαθ?τει γραν?ζια διαφορετικο? μεγ?θου? και η αν?λογη επιλογ? αυτ?ν πετυχα?νει αυξομε?ωση των στροφ?ν του κινητ?ρα. Χωρ?ζονται σε 4 κατηγορ?ε?, τα μηχανικ? ( τα γνωστ? χειροκ?νητα), τα αυτ?ματα, τα CVT και τα αυτ?ματα διπλο? συμπλ?κτη. Μπορε? ο τρ?πο? λειτουργ?α? μεταξ? αυτ?ν να διαφ?ρει, η αρχ? ?μω? παραμ?νει η ?δια.

Π?τε φων?ζει ?τι θ?λει μ?στορα
Το πιο κοιν? σημ?δι φθορ?? του σασμ?ν, ε?ναι η ?ρνηση του να δεχθε? κ?ποια ταχ?τητα. Συν?θω? ε?ναι το πρ?το σ?μα που σου δ?νει και στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? εμφαν?ζεται στην πρ?τη ταχ?τητα ? την ?πισθεν.
Λαμπ?κι μηχαν??. Ναι, η συγκεκριμ?νη ?νδειξη μπορε? να μεταφρ?ζεται και ω? πρ?βλημα στο? σ?στημα μετ?δοση? και να εμφανιστε? πολ? πριν η ζημι? ε?ναι μη αναστρ?ψιμη.
Μυρωδι? καμ?νου. Η πραγματικ? χαρακτηριστικ? αυτ? οσμ?, δημιουργε?ται απ? την υπερθ?ρμανση του συστ?ματο? αλλ? και στο υγρ? μετ?δοση?. Ε?ν ?χετε μυρ?σει ?στω και μια φορ? ?αναμμ?νο? συμπλ?κτη, αποκλε?εται να μην την αναγνωρ?σετε την επ?μενη.
Θ?ρυβο? στην ?νεκρ??. Απ? κ?τι απλ? ?πω? η ?λλειψη υγρ?ν μ?χρι την πλ?ρη δι?λυση του κιβωτ?ου, μα? προειδοποιε? ? θ?ρυβο? που πλημμυρ?ζει την καμπ?να ?σο δεν ?χουμε κ?ποια επιλεγμ?νη ταχ?τητα.

Π?? παρατε?νει? τη ζω? του
Δ?σε 2 λεπτ? το μ?να και ?λεγξε τα επ?πεδα αλλ? και το χρ?μα των υγρ?ν μετ?δοση?. Ε?ν δει? την παραμικρ? ανωμαλ?α, μη περιμ?νει? να στο ?φων?ξει? το αμ?ξι, απλ? αντικατ?στησε τα μαζ? με το φ?λτρο μετ?δοση?. Πρ?σεξε ?μω? μην το παρακ?νει? και υπερβε?? την σωστ? στ?θμη, γιατ? επικρατε? και η ?ποψη ?β?λε παραπ?νω δεν κ?νει κακ?? Κ?νει και μ?λιστα μεγ?λο, γι αυτ? να τηρε?τε αυστηρ? τα επ?πεδα που δε?χνει το δοχε?ο. Τ?λο?, αρκετ? σημαντικ? ε?ναι, ?ταν παρκ?ρει?, να τραβ?? πρ?τα χειρ?φρενο και μετ? να β?ζει? την ταχ?τητα.

Τι να προσ?χει? ε?ν ?χει? αυτ?ματο
Οι σχ?σει?, που διαθ?τουν τα σ?γχρονα συστ?ματα ποικ?λουν απ? 6 ω? 9 σχ?σει?, εν? αναμ?νονται οσονο?πω και αυτ?ματα με 10 σχ?σει?. Η ?νεση που προσφ?ρουν κατ? την οδ?γηση, ιδια?τερα σε αστικ? περιβ?λλον, με το συνεχ?μενο σταμ?τα-ξεκ?να και τι? πολλ?? αλλαγ?? ταχυτ?των που απαιτο?νται αν ?χει? χειροκ?νητο, ε?ναι το μεγαλ?τερο του? προσ?ν, χρει?ζονται ?μω? και λ?γο περισσ?τερη προσοχ?.
  • Το συχν?τερο λ?θο?, ε?ναι η επιλογ? N ?σο το αυτοκ?νητο ε?ναι προσωριν? σταματημ?νο, ?πω? συμβα?νει στα φαν?ρια. Το κιβ?τιο ε?ναι ?τσι φτιαγμ?νο ?στε ?ταν πατ?τε φρ?νο, ?χοντα? την επιλογ? D, αυτ? αποσυμπλ?κει την ταχ?τητα και παραμ?νει ακινητοποιημ?νο.
  • Μην αλλ?ζετε τον επιλογ?α ?σο πατ?τε γκ?ζι. Διαφορετικ? γ?νεται απ?τομη η μετ?δοση του φορτ?ου και καταπονο?νται δι?φορα κινο?μενα μηχανικ? μ?ρη.
  • Για να επιλ?ξετε τη θ?ση R ( ?πισθεν)? θα πρ?πει το ?χημα να ε?ναι πλ?ρω? ακινητοποιημ?νο προηγουμ?νω?.
  • Χρει?ζεται προσοχ?? κ?θε φορ? που πα?ρνει μπροστ?? το ?χημα, να ?χει? ?ρθει σε θερμοκρασ?α λειτουργ?α? προοδευτικ? με χαλαρ? οδ?γηση και ?χι να ξεκιν? απ?τομα και νευρικ?. Αυτ? ε?ναι πολ? σημαντικ? για την σωστ? λειτουργ?α τ?σο του αυτ?ματου κιβωτ?ου ?σο και για τον κινητ?ρα.
?
Κ?στο? επισκευ?? η αντικατ?σταση με μεταχειρισμ?νο
Η ?πιο συχν? επιδι?ρθωση γ?ρω απ? ?να προβληματικ? σασμ?ν εντοπ?ζεται στην αντικατ?σταση των ρουλεμ?ν και των τσιμουχ?ν με κ?στο? γ?ρω στα 200 ευρ?, εν? στην ?δια τιμ? κυμα?νεται και η αγορ? εν?? μεταχειρισμ?νου. Β?βαια ε?ν επιλ?ξετε την λ?ση του μεταχειρισμ?νου κανε?? δεν σα? εγγυ?ται το χρ?νο που θα παραμε?νει λειτουργικ?, σε αντ?θεση με την ανακατασκευ? και επιδι?ρθωση του, που π?ντα συνοδε?εται απ? εγγ?ηση.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频