Πω? μει?νεται η ζω? του αυτοκιν?του μα??

Διαβ?στηκε απ? 2375 αναγν?στε? - 7/11/2019

Συν?θειε?, απροσεξ?ε? και απειρ?α, πολλ?? φορ?? κ?βουν χρ?νια απ? το αμ?ξι μα?, χωρ?? να το π?ρουμε ε?δηση. Δε? 8 περιπτ?σει? που ?λοι την ?πατ?με? και προσπ?θησε να διορθ?σει? ?σα περισσ?τερα απ? αυτ? τα λ?θη μπορε??.

 
 
  1. Οδηγε?? με ?δειο ντεπ?ζιτο;
Μην αφ?νει? να αν?βει το λαμπ?κι καυσ?μου, ? ε?ν ε?ναι εφικτ?, μην αφ?νει? την στ?θμη να π?σει κ?τω απ? την κατ?τατη ?νδειξη. Τα προβλ?ματα που μπορε? να δημιουργηθο?ν ε?ναι δ?ο και εξ?σου σημαντικ?. Αρχικ?, ?ταν η αντλ?α τη? βενζ?νη? δεν περιβ?λλεται απ? επαρκ? ποσ?τητα καυσ?μου, ανεβ?ζει αρκετ? θερμοκρασ?α με αποτ?λεσμα να μει?νεται αισθητ? η δι?ρκεια ζω?? τη?. Ακ?μη, επειδ? δυστυχ?? καν?ναν κα?σιμο δεν ε?ναι 100% καθαρ? ( μπορε? να περι?χει ?χρηστα μικροσωματ?δια), σε περ?πτωση που ?χετε εξαντλ?σει τα αποθ?ματα υγρο? καυσ?μου στο ρεζερβου?ρ, η αντλ?α θα τραβ?ξει τα πιο βαρι? ?σκουπ?δια? που ?χουν κ?τσει στον πυθμ?να. Μετ?, αρχ?ζουν τα ?σκορτσαρ?σματα? και οι ?λλε? βλ?βε? που δεν ξ?ρει κανε?? σε τι κ?στο? θα καταλ?ξουν εφ?σον φτ?σουν στη μηχαν?. Γιατ? να το διακινδυνε?ει? λοιπ?ν; Αφο? αργ? ? γρ?γορα θα ξαναφουλ?ρει?.
  1. Το φορτ?νει? σα κ?ρο;
Κινητ?ρα?, αναρτ?σει?, φρ?να και κ?θε κινο?μενο μ?ρο? επηρε?ζεται αρνητικ? απ? την υπερφ?ρτωση. Μην ξεπερν?τε τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?, αφο? με αυτ?ν τον τρ?πο και αυξ?νεται εντυπωσιακ? η καταν?λωση και το αυτοκ?νητο επιβαρ?νεται. Ακ?μα και το φ?ρτωμα τη? εταζ?ρα? ε?ναι πηγ? προβλημ?των, αφο? θα κρεμ?σει? και θα παρασ?ρει στην καταστροφ? και τα αμορτισ?ρ στ?ριξη? τη? π?σω π?ρτα?.
  1. ?χει? ?βαφτ?σει? ?λα τα πεζοδρ?μια;
Εντ?ξει, ?λε? τι? λακκο?βε? δεν γ?νεται να τι? αποφ?γουμε, π?σο μ?λλον στην Ελλ?δα, που οι δρ?μοι θυμ?ζουν τον γνωστ? ?ναρκαλιευτ??. Απ?φυγε ?σε? περισσ?τερε? μπορε??, χωρ?? φυσικ? να θ?σει? σε κ?νδυνο καν?ναν οδηγ?. Αυτ? που οφε?λει? να εξαλε?ψει?, ε?ναι η στεν? σχ?ση με το πεζοδρ?μιο. Η σ?ναψη τ?σο στεν?ν επαφ?ν με τα πεζοδρ?μια, υπ?σχεται ζημι?? στα ελαστικ? και γδαρσ?ματα (ακ?μα και στραβ?ματα) στι? ζ?ντε?. Ειδικ? σε περιπτ?σει? που το αν?βασμα γ?νεται με φ?ρα και τον τροχ? σχεδ?ν κ?θετα, τ?τε ο τραυματισμ?? ε?ναι β?βαιο?. Ακ?μη, το παρκ?ρισμα ξυστ? με πεζοδρ?μια αυξ?νει τι? πιθαν?τητε? γδαρσ?ματο? στη ζ?ντα εν? ?να γρ?γορο και ?γαρμπο αν?βασμα καταπονε? εξ?σου και τα αμορτισ?ρ.
  1. Πατ?? συμπλ?κτη με το παραμικρ?;
Ακ?μα και η μικρ?τερη π?εση που ασκε?ται στο πεντ?λ του συμπλ?κτη, προκαλε? επαφ? των υλικ?ν τριβ?? του, με αποτ?λεσμα να ?σιγοτρ?γεται?. Η αναμον? στο φαν?ρι πρ?πει να γ?νεται χωρ?? καμ?α ταχ?τητα στο κιβ?τιο και καμ?α επαφ? με τον συμπλ?κτη. Ακ?μη, πολλο? ν?οι οδηγο? σε κλειστ?? στροφ??, με τον λανθασμ?νο φ?βο πω? θα του? σβ?σει, στρ?βουν πατ?ντα? παρ?λληλα και το πεντ?λ, για σιγουρι?. Αποφ?γετε κ?τι τ?τοιο π?ση θυσ?α, εν? ε?ν κ?νετε ?πισθεν σε ανηφ?ρα, χρησιμοποιε?στε το χειρ?φρενο, παρ? μ?α ?ντονη ημισ?μπλεξη.
  1. Β?ζει? νεκρ? και το αφ?νει? να ρολ?ρει;
Ποτ? δεν αφ?νουμε το αυτοκ?νητο ?λιτ?? και χρησιμοποιο?με μ?νο τα φρ?να. Π?ντα πρ?πει να εκμεταλλευ?μαστε το φρεν?ρισμα του κινητ?ρα, επιλ?γοντα? την κατ?λληλη σχ?ση. Η αποκλειστικ? χρ?ση των φρ?νων προκαλε? αφεν?? τερ?στια φθορ? στα τακ?κια, αφετ?ρου υπ?ρχει μεγ?λη πιθαν?τητα με?ωση? τη? ικαν?τητα? π?δηση? χωρ?? καμ?α προειδοπο?ηση. Ε?ν το επιχειρ?σουμε για πολλ? ?ρα, υπ?ρχει το ενδεχ?μενο τα φρ?να να μην πι?σουν καθ?λου, αφο? οι θερμοκρασ?ε? που θα ?χουν αναπτυχθε? ε?ναι τερ?στιε?.
  1. Β?ζει? ?πισθεν εν? ?χει στροφ?? ο κινητ?ρα?;
Ποτ? μην β?λει? ?πισθεν εν? το αυτοκ?νητο ?χει μ?σα χιλι?μετρα. Επειδ? το γραν?ζι τη? ?πισθεν δεν ακολουθε? τη σειρ? των υπολο?πων ταχυτ?των, και ε?ναι ξεχωριστ?, πρ?πει η χρ?ση τη? να γ?νεται σωστ?. Σε αντ?θετη περ?πτωση, σ?γουρα θα ακο?σει? τον χαρακτηριστικ? ?χο απ? το κιβ?τιο που σε προειδοποιε? ?τι μ?λι? μει?θηκαν τα χρ?νια του δ?σκο πλατ?. Κ?νε υπομον? ελ?χιστα δευτερ?λεπτα, ακινητοπο?ησε το και μετ? γ?ρνα ?λη τη π?λη με ?πισθεν.
  1. Το πα?ζει? οδηγ?ρα με χειροφρενι??;
Μπορε? η χρ?ση του χειρ?φρενου να ε?ναι εντυπωσιακ? και να προσφ?ρει θ?αμα, δεν προσφ?ρει τ?ποτα ?μω? στο αυτοκ?νητο. Αντιθ?τω?, βλ?πτει σοβαρ? και καταπονε? τα π?σω ελαστικ?, που δ?χονται απ?τομα μεγ?λο φορτ?ο, τι? αναρτ?σει? και το π?σω σ?στημα φρ?νων. Εξ?λλου, π?ντα παραμονε?ει και ο κ?νδυνο? να χαθε? ο ?λεγχο? με μη αναστρ?ψιμε συν?πειε?. Το χειρ?φρενο ε?ναι φτιαγμ?νο και προορ?ζεται για συγκεκριμ?νη χρ?ση.
  1. Αναβ?λλει? το service;
Με?νε συνεπ?? στα service του αυτοκιν?του σου και θα δει? π?ρα απ? την ε?ρυθμη λειτουργ?α του κινητ?ρα, την οικονομ?α στην καταν?λωση να παραμ?νει σε εργοστασιακ? επ?πεδα. ?σο πιο τυπικο? ε?μαστε χρονολογικ? στα ραντεβο? με το συνεργε?ο, τ?σο μει?νονται οι ?κτακτε?, π?ντα πιο επιζ?μιε?, επισκ?ψει?. Ακ?μη, ?να καλ? και τακτικ? συντηρημ?νο ?χημα, με το σχετικ? service book, ?χει υψηλ?τερη μεταπωλητικ? αξ?α και π?ντα προβ?δισμα ?ναντι του ανταγωνισμο?.
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频