Π?? μπορε?? να κρατ?σει? το συμπλ?κτη σου για 200.000χλμ.;

Διαβ?στηκε απ? 9447 αναγν?στε? - 24/9/2019

?χει αλλ?ξει δ?σκο-πλατ? π?νω απ? 1 φορ?; Κ?τι κ?νει? λ?θο? και τη πληρ?νει το αμ?ξι αλλ? και η τσ?πη σου. Δε? 6 τρ?που? για να μην ξανασχοληθε?? με τον συμπλ?κτη για 200.000χλμ.

 
 
Υπ?ρχει περ?πτωση να μην χρειαστε? ποτ? αλλαγ? ο δ?σκο?; ?χι. Γιατ? ?μω? να μην π?τε συνεργε?ο στι? 200.000 χλμ. και ?χι στι? 60.000χλμ.; Οι παρ?γοντε? που θα το κρ?νουν αυτ?, ε?ναι πολλο? με βασικ?τερου? τον τρ?πο οδ?γηση? και τι? συνθ?κε? κ?νηση?. Δε?τε εδ? τι πραγματικ? μει?νει τη ζω? του αλλ? και χρ?σιμε? συμβουλ?? για την συντ?ρηση του.


1. Ποτ? πατημ?νο? συμπλ?κτη? στο φαν?ρι.?Ε?ναι η πιο επιβλαβ?? αλλ? και συνηθισμ?νη συν?θεια που φθε?ρει παντελ?? ?σκοπα τον δ?σκο. Πολλο?, λ?γω βαρεμ?ρα?, ? και συν?θεια? ? ακ?μα και για να ξεκιν?σουν πιο γρ?γορα, κρατ?νε πατημ?νο τον συμπλ?κτη σε ?λη τη δι?ρκεια του κ?κκινου φαναριο?. Αποδεδειγμ?να, θα π?τε συνεργε?ο πιο γρ?γορα απ? ?σο νομ?ζετε.

2. Πατ?στε το συμπλ?κτη μ?χρι τ?ρμα.??σο μεγ?λη και αν ε?ναι η διαδρομ? του, ?σο κουρασμ?νοι και αν νι?θετε, πατ?στε το πεντ?λ μ?χρι το τ?λο? τη? διαδρομ?? του. Η αλλαγ? ταχ?τητα? με τον συμπλ?κτη να μην ?χει ολοκληρ?σει την διαδρομ? του, ε?ναι φοβερ? επιζ?μια.

3.Προσοχ? στο πατ?κι.?Σε συνεχε?α τη? απ? π?νω συν?θεια?, προσ?ξτε μην το πατ?κι ?χει μετατοπιστε? αν?μεσα στο π?τωμα και το πεντ?λ, με αποτ?λεσμα να μην επιτρ?πεται η ολοκλ?ρωση τη? διαδρομ??. ?στω και ακο?σια, φθε?ρετε τον δ?σκο.

4. Η ρυμο?λκηση.?Ε?ναι μια απ? τι? βασικ?? αιτ?ε? φθορ?? του δ?σκου. ?σοι "τραβο?ν" τρ?ιλερ με σκ?φο?, τροχ?σπιτο ? ακ?μα και μπαγκαζι?ρα αντιμετωπ?ζουν συχν? το πρ?βλημα τη? γρ?γορη? φθορ??.

5.Προσοχ? στην ?πισθεν. Μην ?κουμπ?σετε? ποτ? την ?πισθεν ?σο το ?χημα κινε?ται εμπρ??. Περιμ?νετε την πλ?ρη ακινητοπο?ηση και τ?τε εκτελ?στε την μανο?βρα.

6.Χ?ρι.?Μην ξεκουρ?ζεται το χ?ρι σα? επ?νω στον επιλογ?α. Η π?εση που ασκε?ται, μεταφ?ρετε στο κιβ?τιο και αυτ? μακροχρ?νια φθε?ρει υπερβολικ? το κιβ?τιο.
?


Συν?πειε? και ενδε?ξει? φθαρμ?νου δ?σκου συμπλ?κτη
• Μια πρ?τη ?νδειξη του φθαρμ?νου δ?σκου συμπλ?κτη ?ρχεται απ? το αμπραγι?ζ το οπο?ο ?χει σαφ?? πιο σκληρ? α?σθηση απ ?,τι ?ταν ο δ?σκο? δεν ?χει φθαρε?. Η εμπλοκ? των ταχυτ?των γ?νεται πιο δ?σκολα ?ταν ο δ?σκο? ε?ναι φθαρμ?νο?. Ο λεβι?? γ?νεται πιο σκληρ?? και μεγαλ?τερη δυσκολ?α στην εμπλοκ? εμφαν?ζουν η 1η και η ?πισθεν. ?ταν ο δ?σκο? ε?ναι εντελ?? φθαρμ?νο?, η εμπλοκ? των ταχυτ?των ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατη.
• Με φθαρμ?νο δ?σκο εμφαν?ζεται απ?λεια στη μεταφορ? ισχ?ο?. Το αυτοκ?νητο με φθαρμ?νο συμπλ?κτη χ?νει μεγ?λο μ?ρο? τη? επιτ?χυνση? που ε?χε με ?φθαρτο δ?σκο συμπλ?κτη.
• Ο φθαρμ?νο? δ?σκο? συμπαρασ?ρει στη φθορ? και ?λλα τμ?ματα που σχετ?ζονται με αυτ?ν: α) Το?πλατ? του συμπλ?κτη?που επ?ση? φθε?ρεται και β) το?ρουλεμ?ν του πλατ?.
?
Κ?στο?
Η δουλει? που αναλαμβ?νει ο δ?σκο? συμπλ?κτη μαζ? με το πλατ? ε?ναι μια απ? τι? σημαντικ?τερε? στο αυτοκ?νητο καθ?? ?χουν την πλ?ρη ευθ?νη να μεταφ?ρουν ? να διακ?ψουν τι? στροφ?? και τη ροπ? στρ?ψη? του κινητ?ρα προ? το κιβ?τιο ταχυτ?των. ?ταν αλλ?ζουμε δ?σκο συμπλ?κτη, μαζ? αντικαθ?στανται το πλατ? και το ρουλεμ?ν του πλατ?. Το κ?στο? τη? αλλαγ?? μαζ? με τη εργασ?α σε ?να μικρ? αυτοκ?νητο κυμα?νεται μεταξ??250-300 ευρ?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频