Π?? να του αλλ?ξει? τα φ?τα μ?νο? σου

Διαβ?στηκε απ? 5854 αναγν?στε? - 4/9/2019

?λοι οι λαμπτ?ρε? των εξωτερικ?ν φαναρι?ν του αυτοκιν?του ε?ναι απολ?τω? σημαντικο? για τι? ασφαλε?? μετακιν?σει? μα?. Σε περ?πτωση ?μω?, που ?να? απ? του? δ?ο εμπρ?σθιου? λαμπτ?ρε? φτ?σει στο τ?λο? τη? ζω?? του, τι κ?νουμε;

 
 
Οι εμπρ?σθιοι λαμπτ?ρε? για τα φ?τα πορε?α? ? διασταυρ?σεω? του αυτοκιν?του μα? ε?ναι αυτο? που λειτουργο?ν περισσ?τερε? ?ρε? σε σχ?ση με του? υπ?λοιπου?, αλλ? και αυτο? που παρ?γουν μεγαλ?τερε? θερμοκρασ?ε?, με αποτ?λεσμα να φτ?νουν ευκολ?τερα στο τ?λο? τη? ζω?? του?. ?τσι, σε περ?πτωση που καε? ?να? απ? του? δ?ο (σπ?νια και οι δ?ο μαζ?), η απ?δοση των φ?των μα? τη ν?χτα μει?νεται κατ? 50%, κατ?σταση εξαιρετικ? επικ?νδυνη ?χι μ?νο για εμ??, αλλ? και για του? ?λλου? οδηγο??. Α? δο?με λοιπ?ν π?? μπορο?με ε?κολα και γρ?γορα να αντικαταστ?σουμε την καμ?νη λ?μπα, αφο? ?χουμε ?δη αγορ?σει μ?α καινο?ργια απ? το πλησι?στερο πρατ?ριο καυσ?μων.

1ο β?μα
Ανο?γουμε το καπ? και κοιτ?με στο π?σω μ?ρο? του φαναριο?. Εκε? θα εντοπ?σουμε ?να προστατευτικ? καπ?κι, το οπο?ο πρ?πει να αφαιρ?σουμε. Με προσοχ? καθ?? τα ?αυτ?κια? που κουμπ?νουν ε?ναι ευα?σθητα.

2ο β?μα
Αφο? βγ?λουμε το καπ?κι, θα δο?με το π?σω μ?ρο? τη? β?ση? στην οπο?α τοποθετε?ται ο λαμπτ?ρα?. Περιστρ?φουμε τη β?ση αυτ? και στη συν?χεια την τραβ?με ελαφρ? προ? τα ?ξω. Π?ντα με προσοχ? και αργ?? κιν?σει? καθ?? το σημε?ο ε?ναι δυσπρ?σιτο.

3ο β?μα
Τραβ?με τον καμ?νο λαμπτ?ρα απ? τη β?ση με προσοχ?, χωρ?? να τον πι?νουμε απ? το γυ?λινο τμ?μα του. Επ?ση?, πριν τον ακουμπ?σουμε, πρ?πει να σιγουρευτο?με ?τι δεν ε?ναι ζεστ??, δι?τι μπορε? να κ?ηκε λ?γα δευτερ?λεπτα πριν.

4ο β?μα
Τοποθετο?με στη β?ση το ν?ο λαμπτ?ρα και πραγματοποιο?με την παραπ?νω διαδικασ?α αντ?στροφα. Αφο? την ολοκληρ?σουμε, ενεργοποιο?με τα φ?τα, για να διαπιστ?σουμε ?τι ?χουμε το επιθυμητ? αποτ?λεσμα.
?
Μοναδικ? κ?στο? η αγορ? του λαμπτ?ρα, που δεν ξεπερν? τα μερικ? ευρ?. Φυσικ? εφ?σον κ?νετε την διαδικασ?α μ?νοι σα?, γλυτ?νετε και τα ?ξοδα εργασ?α? εν?? συνεργε?ου και χρ?νο στα π?γαινε-?λα απ? αυτ?.

Αλλαγ? λυχν?α? στο ταμπλ?
Στα περισσ?τερα αυτοκ?νητα, οι β?δε? που συγκρατο?ν τον π?νακα οργ?νων ε?ναι ε?κολα προσβ?σιμε?. Με ?να κατσαβ?δι, αφαιρ?στε τι? β?δε?. Ενδεχομ?νω?, το πλαστικ? δ?φανο κ?λυμμα να ?χει διαφορετικ?? β?δε?. Λογικ?, ?μω?, αυτ? δε χρει?ζεται να το βγ?λετε.

Αφο? ξεβιδ?σετε, τραβ?ξτε τον π?νακα οργ?νων προ? τα ?ξω. Μαζ? θα βγουν και οι φ?σε? των καλωδ?ων για την παροχ? ρε?ματο? στον π?νακα. Αυτ? ε?ναι κουμπωτ?, με απαλ?? κιν?σει? βγα?νουν ε?κολα. Στο π?σω μ?ρο? του π?νακα υπ?ρχουν οι ?κρε? των λυχνι?ν. Δε θα δυσκολευτε?τε να εντοπ?σετε την καμ?νη. Για να τι? αναγνωρ?σετε, αν?λογα τον τ?πο του?, μπορε? να ?χουν μ?α σκουρ?χρωμη (πρ?σινη ? μα?ρη) β?ση. Αφαιρ?στε αυτ?ν που δε λειτουργε? και τοποθετ?στε την καινο?ργια. Για να σιγουρευτε?τε ?τι πρ?ξατε σωστ?, β?λτε τον π?νακα πρ?χειρα στη θ?ση του και συνδ?στε τι? φ?σε?. Δοκιμ?στε ?λε? τι? λυχν?ε?, να δε?τε αν δουλε?ουν.
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频