2 φωτογραφ?ε? ?

Τα π?ντα για το Ford σου! Απλ?, οικονομικ? και γρ?γορα!

Διαβ?στηκε απ? 3062 αναγν?στε? - 20/10/2020

Για ?,τι ?χει να κ?νει με το Ford σα? υπ?ρχει μ?α επιλογ? που πρωταγωνιστε?. Η επιχε?ρηση Αφο? Πλ?σσα απ? το 1990, ε?ναι συν?νυμη τη? εταιρ?α?, και ?χει τη λ?ση σε ?τι χρειαστε?τε. Απ? αγορ? ν?ου μοντ?λου μ?χρι service και εμπορ?α ανταλλακτικ?ν.

 
 
Η επιχε?ρηση ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Ο.Ε. δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του service και τη? εμπορ?α? αυτοκιν?των Ford απ? το 1990 με μεγ?λη επιτυχ?α. Παρ? τον μεγ?λο ανταγωνισμ?, κατ?φερε ?χι μ?νο να επιβι?σει αλλ? να χτ?σει και μ?α αδιαμφισβ?τητη αυτοκρατορ?α η οπο?α ?χει στηριχτε? π?νω στην υπευθυν?τητα και στην προσωπικ? σχ?ση με τον κ?θε πελ?τη.

Οι κ?ριοι παρ?γοντε? που συνετ?λεσαν στην τ?σο μεγ?λη αν?πτυξη τη? εταιρε?α? αλλ? και που τη? προσ?δωσαν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην αγορ?, ε?ναι η πολυετ?? εμπειρ?α τη?, το εξειδικευμ?νο και ?κρω? καταρτισμ?νο προσωπικ? , η υψηλο? επιπ?δου τεχνογνωσ?α? και ο σ?γχρονο? τεχνολογικ?? εξοπλισμ?? τη?.

Μ?α επιχε?ρηση, ?λε? οι υπηρεσ?ε?: Στην ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Ο.Ε. μπορε?τε να?
  • Πραγματοποι?σετε service σε ?λα τα μοντ?λα τη? Ford με εγγ?ηση εργασι?ν και αποτελ?σματο?.
  • Βρε?τε γν?σια ανταλλακτικ? Ford για ?λα τα μοντ?λα ανεξαρτ?τω? σπανι?τητα?.
  • Επωφεληθε?τε απ? μοναδικ?? προσφορ?? και να φτι?ξετε επιτ?λου? στην καλ?τερη τιμ? αυτ? που τ?σο καιρ? σα? ενοχλο?σε στο αυτοκ?νητο σα?. Απ? ?να πιθαν? χαλασμ?νο a/c μ?χρι και κρεμαγι?ρα.

?χοντα? ω? βασικ? παρονομαστ? στι? εν?ργει?? τη? το σεβασμ? στι? αν?γκε? του πελ?τη, δεν αρκε?ται μ?νο στην εμπορ?α και το σ?ρβι? αλλ? επιδι?κει να προωθ?σει καινοτ?με? εφαρμογ?? και προτ?σει? στον χ?ρο του αυτοκιν?του. Θα τα βρε?τε ?λα ε?κολα και με ?να κλικ πατ?ντα? εδ?, εν??


Ανακαλ?ψτε τον κ?σμο τη??ΑΦΟΙ
ΠΛΕΣΣΑ Ο.Ε.?με ?να κλικ στο?www.ford-plessas.gr.?Ενημερωθε?τε για ?λε? τι? υπηρεσ?ε? τη? εταιρε?α? σε επισκευ?? οχημ?των Ford αλλ? και για γν?σια ανταλλακτικ? που μπορε? να αναζητ?τε.

Επικοινων?α:
Διε?θυνση:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 22, ΑΘΗΝΑ??
Site: www.ford-plessas.gr?
E-mail:?[email protected]
Τηλ?φωνο:?2102230005 - 2102010117
Φαξ:2102010139

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频