ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?ο VW Golf 8

Διαβ?στηκε απ? 23817 αναγν?στε? - 27/4/2019

Tο ντεμπο?το του ν?ου VW Golf 8 αναμ?νεται σ?ντομα, και η Γερμανικ? εταιρε?α, το εξελ?σσει αυτ? την στιγμ? που διαβ?ζει? αυτ?? τι? γραμμε?. Εμε?? ?μω?, ?χουμε σε αποκλειστικ?τητα ?λε? τι? λεπτομ?ρειε? του και σα? τι? μεταφ?ρουμε, πρ?τοι απ? ?λου?!

 
 
Το 1974 ?ταν μια καλ? χρονι? για την Volkswagen, καθ?? τ?τε και εν μ?σω κρ?ση?, η εταιρε?α αποφ?σισε να παρουσι?σει το Golf 1η? γενι??. ?να αυτοκ?νητο το οπο?ο ?μελλε να δ?σει τερ?στια ?θηση στη γερμανικ? εταιρε?α δι?χνοντα? συν?μα τα ?ποια σ?ννεφα ε?χαν αρχ?σει να μαζε?ονται απειλητικ? π?νω απ? την Volkswagen και βγ?ζοντα? αυτ? για τα καλ? στο ξ?φωτο.
?να αυτοκ?νητο ορ?σημο, ?να αυτοκ?νητο το οπο?ο με το π?ρασμα του χρ?νου ?δωσε στην ουσ?α το ?νομα του σε μια κατηγορ?α, αυτ? των μικρομεσα?ων, την αποκαλο?μενη Golf- Klasse στη Γερμαν?α. Σ?μερα, 45 χρ?νια μετ?, το Golf συνιστ? το απ?λυτο best seller στην κατηγορ?α του, ?χοντα? πουλ?σει 30 εκατομμ?ρια αυτοκ?νητα. Ενδεικτικ? αναφ?ρουμε ?τι για το 2018 ταξινομ?θηκαν στη Γερμαν?α 212.000 Golf, η μακρ?ν καλ?τερη χρονι? υπ?ρξε ?μω? το 2009, ?ταν ο αντ?στοιχο? αριθμ?? των ταξινομ?σεων ?φτασε τι? 366.231.
?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频