7 φωτογραφ?ε? ?

Αναβ?θμιση σε... διπλ? ταμπλ? για το Toyota RAV4

Διαβ?στηκε απ? 5693 αναγν?στε? - 9/10/2020

Στην αναβ?θμιση του Toyota RAV4 προχωρο?ν οι κατασκευαστ?? του αυτοκιν?του, με το RAV4 Hybrid XLE Premium και το RAV4 Prime κ?νηση? φυσικο? αερ?ου να διατ?θενται στην αγορ?.

 
 
Η βελτιωμ?νη σειρ? RAV4 Hybrid π?μπτη? γενι?? ε?ναι το αυτοκ?νητο που λανσ?ρει η Toyota στι? αγορ?? το προσεχ?? χρονικ? δι?στημα, την ?ρα που θα παρουσιαστε? και ν?ο μοντ?λο το οπο?ο περιλαμβ?νει ?κδοση κ?νηση? με φυσικ? α?ριο. Ο προκ?τοχο? του αυτοκιν?του Toyota RAV4 μετρ?ει μ?λι? ?ναν χρ?νο ?ζω???, ωστ?σο η κορυφα?α ιαπωνικ? βιομηχαν?α επεξεργ?ζεται την ποιοτικ? αναβ?θμισ? του σε πολλαπλο?? ?ξονε?.
?
Στο crossover που θα κυκλοφορ?σει, σε κεντρικ? πλ?νο βρ?σκεται το ν?ο σετ απ? ζ?ντε? 18 ιντσ?ν, με πενταπλ? ακτ?να και πλ?ρε? φιν?ρισμα απ? χρ?μιο. Ο φωτισμ?? θα εξυπηρετε?ται απ? προβολε?? και φ?τα ημ?ρα? LED, καθ?? και απ? ενσωματωμ?να φωτιστικ? σ?ματα κατ?λληλα για περ?πτωση ομ?χλη?.
?
Στο εσωτερικ? τη? ν?α? version του Toyota RAV4 Hybrid κυριαρχε? η γυ?λινη μη κυλι?μενη οροφ?. Για την ξεκο?ραστη και την ?νετη οδ?γηση, παρ?χεται κ?θισμα οκτ? ρυθμ?σεων κατε?θυνση? με οσφυ?κ? υποστ?ριξη, εν? τ?σο ο οδηγ?? ?σο και ο συνοδηγ?? μπορο?ν να τροποποι?σουν την θ?ση του? με τ?σσερι? διαφορετικο?? τρ?που? (μπροστ?-π?σω, σε ψηλ?-χαμηλ? ?ψο?). Ο τομ?α? τη? ψυχαγωγ?α? εντ?? του αυτοκιν?του ενισχ?εται με π?ντε θ?ρε? υποδοχ?? USB, τρει? μπροστ? και τρει? π?σω, εν? υπ?ρχει επιπλ?ον μ?α οθ?νη αφ?? 7 ιντσ?ν με ενσωματωμ?νε? τι? εφαρμογ?? του Apple CarPlay και Android Auto. ?σον αφορ? το τιμ?νι, ξεχωρ?ζει για την δερμ?τινη επ?νδυσ? του.
?
Η προσθ?κη στο συγκεκριμ?νο project τη? Toyota με την σειρ? Hybrid XLE Premium ?ρχεται για να συμπληρ?σει το κεν? αν?μεσα στα μοντ?λα Hybrid XLE και Hybrid XSE. Σ?μφωνα με το χρονοδι?γραμμα που ?χει τεθε?, η ν?α σειρ? θα εμφανιστε? στην αγορ? του 2021 με το αρχικ? κ?στο? να ξεκιν? στα 26.314 ευρ?, νο?μερο στο οπο?ο περιλαμβ?νονται και τα ?ξοδα αποστολ?? περ?που 1.000 ευρ?. Αντ?στοιχα, το μοντ?λο XSE Hybrid αρχ?ζει στα 30.270 ευρ?. Πλ?ον, η ?κδοση του XLE Premium θα κοστ?ζει απ? την πλευρ? τη? 28.612 ευρ?, σε μ?α προσπ?θεια τη? Toyota που θ?λει να ικανοποι?σει ?σου? πελ?τε? τη? αναζητο?ν ?να υβριδικ? αυτοκ?νητο εξοπλισμ?νο με πολλ?? ενδιαφ?ρουσε? υπηρεσ?ε?.
?
Παρ? τι? συγκεκριμ?νε? εξαγγελ?ε?, η μεγ?λη ε?δηση ?χει να κ?νει με το λανσ?ρισμα εν?? αυτοκιν?του για το 2021, του RAV4 Prime. Το περ?φημο plug-in υβριδικ? αυτοκ?νητο που συνδυ?ζει κινητ?ρα φυσικο? αερ?ου με δ?ο ηλεκτρικο?? κινητ?ρε? που αποδ?δουν συνολικ? ιπποδ?ναμη 302 αλ?γων. Αντιθ?τω?, το RAV4 Hybrid τη? Toyota δεν ?χει τ?τοια απ?δοση. Χρησιμοποι?ντα? τετρακ?λινδρο κινητ?ρα 2.5 λ?τρων μαζ? με ?να ηλεκτρικ? κινητ?ρα, προσφ?ρει χαμηλ?τερη ιπποδ?ναμη (215 ?λογα). Το πλ?νο δεν ?χει αλλ?ξει για το 2021, πρ?γμα που συνεπ?γεται ?τι η καταν?λωση καυσ?μου θα κυμανθε? στα ?δια επ?πεδα.?
?
Αναλλο?ωτη, τ?λο?, παραμ?νει η εξωτερικ? του εμφ?νιση, η οπο?α εξ?λλου ε?χε κερδ?σει την εκτ?μηση του κοινο? απ? το περασμ?νο ?το? δι?θεση? στην αγορ?.?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频