6 φωτογραφ?ε? ?

Αναβαθμισμ?νο Nissan Micra με ν?ε? εκδ?σει? και πλο?σιο εξοπλισμ?

Διαβ?στηκε απ? 1136 αναγν?στε? - 17/11/2020

Το ν?ο Nissan Micra θα διαθ?τει πολλ?? επιλογ?? διαμ?ρφωση?, εξοπλισμ? με συστ?ματα ασφαλε?α? εν? αποκτ? και ν?ε? εκδ?σει? με sport χαρακτηριστικ?.

 
 
Η Nissan αναν?ωσε το δημοφιλ?? Micra και το παρουσ?ασε. Εκτ?? απ? την οπτικ? αναβ?θμιση που ?χει το ν?ο μοντ?λο, η εταιρε?α ?κανε αλλαγ?? και στον εξοπλισμ?, και πλ?ον θα διαθ?τει το αυτοκ?νητο σε 5 διαφορετικ?? εκδ?σει?.

Εκτ?? απ? τι? ?δη υπ?ρχουσε? Visia, Acenta και Tekna, το ν?ο Nissan Micra θα διατ?θεται επ?ση? και με την πιο δυναμικ? N-sport, καθ?? και με την ολοκα?νουρια N-Design ?κδοση. ?τσι, το ν?ο μοντ?λο θα διατ?θεται σε μια ευρε?α γκ?μα επιλογ?ν εξοπλισμο?, αν?λογη με τι? απαιτ?σει? του εκ?στοτε ιδιοκτ?τη.Η N-Design ?κδοση θα περιλαμβ?νει μα?ρα γυαλιστερ? ? χρωμιωμ?να στοιχε?α στο εξωτερικ? του αυτοκιν?του και δ?χρωμε? ζ?ντε? 16 ιντσ?ν, εν? το εσωτερικ? του θα ?χει μα?ρα υφασμ?τινα καθ?σματα με γκρι λεπτομ?ρειε? και υφ? δ?ρματο? στι? ταπετσαρ?ε?. Για ακ?μα πιο δυναμικ? εμφ?νιση, το αυτοκ?νητο θα μπορε? να παραγγελθε? με το ?Energy Orange? πακ?το, το οπο?ο προσθ?τει πολλ? πορτοκαλ? στοιχε?α στο ταμπλ? και τα καθ?σματα.

Το Micra N-sport θα διαθ?τει μα?ρε? γυαλιστερ?? λεπτομ?ρειε? στο αμ?ξωμα, τ?σο μπροστ? ?σο και στο πλ?ι και π?σω, θα ?χει μα?ρε? ζ?ντε? 17 ιντσ?ν και LED φαν?ρια και φ?τα ομ?χλη?. Στο εσωτερικ? θα κυριαρχε? η alcantara και τα καθ?σματ? του θα ε?ναι πιο εργονομικ? σχεδιασμ?να και θα προσφ?ρουν καλ?τερη στ?ριξη, ειδικ? στι? μακριν?? διαδρομ??.Η ?κδοση Tekna ε?ναι επ?ση? πλο?σια εξοπλισμ?νη, αφο? διαθ?τει περιμετρικ? σ?στημα ελ?γχου του αυτοκιν?του, που περιλαμβ?νει προειδοπο?ηση για τα τυφλ? σημε?α, ηχοσ?στημα Bose με ηχε?α στα προσ?φαλα των καθισμ?των και infotainment NissanConnect που περιλαμβ?νει Apple CarPlay, Android Auto και φωνητικ? αναγν?ριση Siri, καθ?? και προαιρετικ? σ?στημα πλο?γηση? TomTom.

Αλλα οδηγικ? βοηθ?ματα και συστ?ματα ασφαλε?α?, που αν?λογα τον εξοπλισμ? θα ε?ναι standard ? προαιρετικ?, ε?ναι μεταξ? ?λλων το προσαρμοστικ? cruise control, η αυτ?ματη μεγ?λη σκ?λα φ?των, η βο?θεια εκκ?νηση? σε ανηφ?ρα, το σ?στημα διατ?ρηση? λωρ?δα? καθ?? και το σ?στημα π?δηση? ?κτακτη? αν?γκη? με αναγν?ριση πεζ?ν.

Η Ekaterina Apushkina, γενικ? Διευθ?ντρια για τον τομ?α marketing των αυτοκιν?των π?λη? τη? Nissan Europe, δ?λωσε τα εξ??:
?Με την ανανεωμ?νη γκ?μα για το 2021, ?χουμε επεξεργαστε? αυτ? που ξ?ρουμε πω? αγαπ?ει ο κ?σμο? στο Micra. Διευκολ?ναμε του? πελ?τε? να ταιρι?ξουν με την ιδανικ? ?κδοση, και να προσθ?σουν τη δικ? του? μοναδικ? αισθητικ? μ?σω περαιτ?ρω επιλογ?ν διαμ?ρφωση??.Ο πετρελαιοκινητ?ρα? 1,5 λ?τρου, προερχ?μενο? απ? τη Renault, δεν θα ε?ναι πλ?ον διαθ?σιμο?, και το ν?ο μοντ?λο θα διατ?θεται με ?ναν ν?ο turbo τρικ?λινδρο βενζινοκινητ?ρα 1000 κυβικ?ν, ο οπο?ο? θα πληρο? τι? προδιαγραφ?? ρ?πων Euro 6D.

Δεν ?χουμε ακ?μα κ?ποιε? ακριβε?? πληροφορ?ε? ?σον αφορ? την απ?δοσ? του, αλλ? η Nissan δηλ?νει πω? θα διαθ?τει ?μια βελτιωμ?νη καμπ?λη ροπ??, η οπο?α θα χαρ?ζει καλ?τερε? επιδ?σει? με λιγ?τερε? αλλαγ?? ταχυτ?των?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频