5 φωτογραφ?ε? ?

Ανανεωμ?νο και επιβλητικ? το ν?ο Land Rover Discovery

10/11/2020

Το π?ντα επιβλητικ? Land Rover Discovery, εφοδι?στηκε με μια μεγ?λη γκ?μα κινητ?ρων, αναβαθμισμ?νο και μοντ?ρνο εσωτερικ?, για να προσφ?ρει στο κοιν? του, ?σω? το καλ?τερο Discovery που ?χει σχεδιαστε? ποτ?.

 
 
Το Discovery ?ταν π?ντα ?να απ? τα πιο σημαντικ?, αλλ? και αγαπημ?να αυτοκ?νητα τη? Land Rover. Οι τ?σει? τη? αγορ?? την τρ?χουσα περ?οδο, ζητο?ν περισσ?τερε? επιλογ?? για το κοιν?, ανανεωμ?νη σχεδ?αση, συστ?ματα ασφαλε?α? και infotainment. ?τσι λοιπ?ν το ανανεωμ?νο Discovery, γεμ?ζει επιλογ?? την φαρ?τρα των διαθ?σιμων κινητ?ρων, τον?ζει λ?γο την εξωτερικ? και εσωτερικ? σχεδ?αση, και ανανε?νει το σ?στημα ψυχαγωγ?α?.??Εξωτερικ? το ανανεωμ?νο Land Rover Discovery, ?χει δεχθε? μερικ?? αισθητικ?? πινελι??, ?πω? η ανανεωμ?νη μ?σκα και οι ολοκα?νουργιοι προβολε??. Εξ?σου ανανεωμ?να ε?ναι και τα π?σω φωτιστικ? σ?ματα, μαζ? με το ανανεωμ?νο π?σω προφυλακτ?ρα.??
?

Ανο?γοντα? την π?ρτα, συναντ?? πιο ?ντονα τι? διαφοροποι?σει? απ? τον προκ?τοχο του, καθ?? ε?ναι εφοδιασμ?νο με??να ν?ο σ?στημα ψυχαγωγ?α?, με?οθ?νη αφ?? 11,4 ιντσ?ν και δυνατ?τητα λ?ψη? ενημερ?σεων ασ?ρματα (over-the-air).?Φρεσκ?ρισμα δ?χτηκαν το τιμ?νι αλλ? και ο επιλογ?α? ταχυτ?των, εν? τα καθ?σματα στι? π?σω θ?σει? προσφ?ρουν μεγαλ?τερη ?νεση.?Το ν?ο Land Rover Discovery προσφ?ρει ?να πλ?θο? επιλογ?ν στην γκ?μα των διαθ?σιμων κινητ?ρων, με 4 συνολικ? επιλογ??, 2?βενζ?νη? και 2 diesel, εν? οι τρει? απ? αυτ?? ε?ναι ?πια υβριδικ?? συνδυασμ?νε? με 48βολτο ηλεκτρικ? σ?στημα.?Στου? κινητ?ρε? βενζ?νη?, πρ?το? ε?ναι ο 2λιτρο? κινητ?ρα?, απ?δοση??300 ?ππων και 400 Nm ροπ??, εν? δε?τερο? ε?ναι ο 6κ?λινδρο? 3 λ?τρων mild hybrid κινητ?ρα?, που προσφ?ρει ισχ? 360 ?ππου? και 500 Nm ροπ??.?Στου? κινητ?ρε? diesel, ο 3λιτρο? Mild hybrid κινητ?ρα? προσφ?ρει δ?ο εκδ?σει?, με?249 ?ππου? και 570 Nm ροπ??, αλλ? και με 300 ?λογα και 650 Nm ροπ??. ?????
?


?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频