4 φωτογραφ?ε? ?

Αναν?ωση τεχνολογ?α? για το hybrid Toyota Camry

30/11/2020

Η Toyota αναν?ωσε τι? τεχνολογικ?? πτυχ?? του υβριδικο? Camry, ?λλαξε στα σημε?α την εξωτερικ? σχεδ?αση αλλ? και το εσωτερικ?, δημιουργ?ντα? ?να ακ?μα πιο θελκτικ? μοντ?λο.

 
 
Η Ιαπωνικ? βιομηχαν?α τη? Toyota ?χει την φ?μη τη? αναν?ωση? των μοντ?λων τη?, σε κα?ριε? στιγμ?? του λανσαρ?σματο? του μοντ?λου, και το απ?δειξε μια ακ?μα φορ? με το φρεσκ?ρισμα του υβριδικο? Camry.

Το ανανεωμ?νο Toyota Camry ?χει μικρ?? αλλ? ουσιαστικ?? αλλαγ?? με τον προκ?τοχο του, σε εξωτερικ? σχεδ?αση, στην καμπ?να του μοντ?λου αλλ? και στην τεχνολογ?α που ε?ναι εφοδιασμ?νο. Εξωτερικ? οι πρ?τε? διαφορ?? ε?ναι οι μεγαλ?τερε? γρ?λιε? στον εμπρ?? προφυλακτ?ρα, οι 18αρε? ζ?ντε? αλλ? και τα ανασχεδιασμ?να π?σω φ?τα LED.?Στο εσωτερικ? συναντ?με μεγαλ?τερη αναν?ωση, με?ν?α οθ?νη για το σ?στημα ψυχαγωγ?α? 9 ιντσ?ν, το οπο?ο ε?ναι πιο ε?χρηστο, αφο? ?χει τοποθετηθε? πιο ψηλ?.?Το δερμ?τινο σαλ?νι και τα φινιρ?σματα του, προσφ?ρουν μια α?σθηση πολυτ?λεια? στο επιβλητικ? Ιαπωνικ? sedan. Εδ? να τον?σουμε πω? το ανανεωμ?νο Camry ε?ναι εφοδιασμ?νο με το πακ?το Toyota Safety Sense, γεμ?το με συστ?ματα ασφαλε?α? και υποβο?θηση? οδ?γηση? τη? βιομηχαν?α? ?πω?, σ?στημα αποφυγ?? σ?γκρουση?, υποβο?θηση διε?θυνση?, προσαρμοζ?μενο cruise control, και αναγν?ριση σημ?των κυκλοφορ?α?.?

Κ?τω απ? το καπ? δεν συναντ?με κ?ποια αναν?ωση στο?κινητ?ριο σ?νολο, αφο? το ανανεωμ?νο Toyota Camry ε?ναι εξοπλισμ?νο με τον γνωστ??4κ?λινδρο κινητ?ρα βενζ?νη? 2,5 λ?τρων, με ?να ηλεκτρικ? μοτ?ρ και συνδυαστικ? ισχ? 218 ?ππων.
?

Tags: TOYOTA

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频