6 φωτογραφ?ε? ?

Αποκαλυπτ?ρια για το ν?ο Honda Civic prototype [video]

Διαβ?στηκε απ? 1508 αναγν?στε? - 18/11/2020

Το Honda Civic ετοιμ?ζεται για τα 50α γεν?θλι? του και η ιαπωνικ? μ?ρκα παρουσι?ζει το φρ?σκο σε σχεδιασμ? prototype του 2022, για την 11η γενι? του μοντ?λου.

 
 
Η 11η γενι? Honda Civic ετοιμ?ζεται να κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? σχεδ?ν με την συμπλ?ρωση μισο? αι?να ?ζω???. Το μακριν? 1972 το μικρ? sedan (και το hatchback) ?κανε την εμφ?νισ? του και ?κτοτε κατ?χει μ?α ξεχωριστ? θ?ση στον χ?ρο τη? αυτοκ?νηση?. Πλ?ον, οι Ι?πωνε? ετοιμ?ζουν την επ?μενη γενι? Honda Civic 2022, παρουσι?ζοντα? το prototype μοντ?λο π?νω στο οπο?ο θα βασιστε? και το αυτοκ?νητο παραγωγ??.
?
Τα 50α γεν?λια του Honda Civic δεν θα συνοδε?ονται με σημαντικ?? τροποποι?σει? αλλ? θα υπ?ρχουν προσεγμ?νε? επεμβ?σει?. Σε ?να πρ?το σχ?λιο, διατηρε?ται η πλατφ?ρμα που χρησιμοποιε? το υπ?ρχον μοντ?λο, αλλ? ενσωματ?νεται καλ?τερη τεχνολογ?α και περισσ?τερα συστ?ματα ασφαλε?α?. Εντελ?? ανανεωμ?νο ε?ναι το στυλ του σε εσωτερικ? και εξωτερικ? εμφ?νιση, με την προσθ?κη ?ξτρα φρεσκ?δα? χ?ρη στην ευρε?α γκ?μα χρωμ?των που διατ?θεται.
?
Ξεκιν?ντα? απ? το εξωτερικ? design, το 2022 Honda Civic sedan prototype αποκτ? ?να ολοκα?νουργιο μπροστιν? κ?τω ?κρο με μια πιο ?ντονη γρ?λια και πιο δυναμικ? φωτιστικ? σ?ματα, με φωτειν?? ενδε?ξει? ημ?ρα? LED. Οι συγκεκριμ?νε? τροποποι?σει? ?χουν ω? στ?χο να δ?σουν στο Civic μια πιο ?επιθετικ?? εμφ?νιση, χωρ?? να ?φορτ?σουν? τον σχεδιασμ? του.Το υπ?λοιπο αμ?ξωμα, απ? την ?λλη πλευρ?, διατηρε? τι? ?διε? αθλητικ?? αναλογ?ε? και την χαμηλ? απ?στασ? του απ? το ?δαφο? ?πω? συμβα?νει και με το μοντ?λο 10η? γενι?? στο οπο?ο βασ?ζεται. Β?βαια, λανσ?ρει και το δικ? του μοναδικ? προφ?λ με ?ντονο design μπροστ? και π?σω, εν? την ?δια ?ρα φα?νεται πιο απαλ? με σχεδιαστικ?? λεπτομ?ρει? στα ?κρα του και ?να ?τσαλακωμ?νο? και μικρ? C-Pillar (α λα Cadillac). Η Honda τ?νισε πω? ο ν?ο? σχεδιασμ?? ?χει σκοπ? να κ?νει το Civic να φα?νεται χαμηλ?τερο και μεγαλ?τερο σε πλ?το? απ? πριν, παρ? το ?τι ε?ναι σχεδ?ν πανομοι?τυπο σε μ?γεθο? με τον προκ?τοχ? του.
?
Το π?σω μ?ρο? του Honda Civic prototype ε?ναι πολ? πιο τολμηρ? απ? ?, τι στο παρελθ?ν με μεγαλ?τερα διαχωρισμ?να π?σω φωτιστικ? σ?ματα. Δεν ε?ναι σ?γουρο αν το πιο σκοτειν? φιν?ρισμα θα μεταφερθε? στο αυτοκ?νητο παραγωγ?? - τουλ?χιστον, ?χι στο βασικ? μοντ?λο. Μ?α λεπτ? ?trailing-edge? αεροτομ? δ?νει στο Civic μια πιο εκρηκτικ? εμφ?νιση, συμβ?λλοντα? στην αεροδυναμικ?, εν? οι δ?ο απολ?ξει? εξ?τμιση? στο prototype προσδ?δουν ?ναν πιο σπορ χαρακτ?ρα. Το αυτοκ?νητο που παρουσι?στηκε ε?ναι βαμμ?νο σε χρ?μα Solar Flare Pearl και περιλαμβ?νει μα?ρου? τροχο?? 19 ιντσ?ν, επιλογ?? οι οπο?? αμφ?τερε? θα ε?ναι διαθ?σιμε? απ? την Honda στο αυτοκ?νητο παραγωγ??.


?
Το 2022 Honda Civic θα εμφανιστε? σε δ?ο στυλ αμαξ?ματο?: sedan και hatchback. Η εταιρε?α ?χει ?δη ανακοιν?σει τη διακοπ? παραγωγ?? του coupe, αλλ? το Si sedan και το Type R hatchback θα συνεχ?σουν να κυκλοφορο?ν στην επ?μενη γενι? με στ?νταρ εξοπλισμ? τα χειροκ?νητα κιβ?τια ταχυτ?των.
?
Στην εσωτερικ? διακ?σμηση ε?ναι ο τομ?α? που εντοπ?ζουμε τι? περισσ?τερε? αλλαγ??. Βλ?πουμε ?να flat οριζ?ντιο ταμπλ? με πολ? λ?γα κουμπι?. Επιθυμ?α τη? Honda ?ταν να διατηρηθε? στο Civic η εργονομ?α και η καλ? ορατ?τητα. Σ?μφωνα με του? σχεδιαστ?? του μοντ?λου, το Honda Civic 2022 θα μιμηθε? το απλο?κ? εσωτερικ? του ηλεκτρικο? Honda E. Μικρ?? επεμβ?σει? διαπιστ?νει κανε?? με μ?α μπ?ρα που θυμ?ζει κερ?θρα και εκτε?νεται κ?τω απ? την οθ?νη αφ?? μ?χρι την π?ρτα του συνοδηγο?.
?
Η κεντρικ? οθ?νη αφ?? στο εσωτερικ? του Honda Civic αυξ?νεται απ? 7 ?ντσε? στο τρ?χον μοντ?λο στι? 9 ?ντσε? εδ? στο prototype. Ο ν?ο? εσωτερικ?? σχεδιασμ?? περιλαμβ?νει επ?ση? τη μεγαλ?τερη touchscreen να μετακινε?ται στην κορυφ? του ταμπλ?, σε στιλ iPad, αντ? να ε?ναι ενσωματωμ?νη σε αυτ?. Το Civic ε?ναι επ?ση? το πρ?το προ??ν τη? Honda που προσφ?ρει ?να εντελ?? ψηφιακ? π?νακα οργ?νων.
?
?

Στο ζ?τημα τη? ασφ?λεια?, το Honda Civic ?ταν π?ντα μια απ? τι? ασφαλ?στερε? επιλογ?? στην κατηγορ?α. Το τρ?χον μοντ?λο του 2020 περιλαμβ?νει το Honda Sensing Suite τη? μ?ρκα? με στ?νταρ ενεργ? εξοπλισμ? ασφαλε?α? σε κ?θε επ?πεδο επ?νδυση? του εσωτερικο?. Αναμ?νουμε ?τι το 2022 Civic θα ε?ναι ακ?μα πιο ασφαλ??. Παρ?λο που η εταιρε?α δεν επιθυμε? να μοιραστε? περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε?, η ο Ιαπωνικ?? κολοσσ?? λ?ει ?τι το ν?ο Civic θα ?χει ?πολλ? ν?α ενεργ? και παθητικ? συστ?ματα ασφαλε?α??, με σαφε?? αναβαθμ?σει? στο Honda Sensing Suite.
?
Δεν ε?ναι ξεκ?θαρο το π?τε ακριβ?? θα κυκλοφορ?σει στι? ευρωπα?κ?? αγορ?? το Honda Civic 2022. Η παραγωγ? του αυτοκιν?του θα ξεκιν?σει κ?ποια στιγμ? μ?σα στο πρ?το τρ?μηνο του 2021 και την ?νοιξη του ?διου ?του? θα παρουσιαστε? στι? ΗΠΑ, πρ?τα το sedan και μετ? τα Civic Hatchback, Civic Si και Civic Type R.

?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频