Αποσ?ρει τα χειροκ?νητα κιβ?τια η Mercedes!

7/10/2020

Η Μercedes προβα?νει σε μ?α σημαντικ? πρωτοβουλ?α καθ?? αποφασ?ζει να αποσ?ρει την επιλογ? του χειροκ?νητου κιβωτ?ου ταχυτ?των.

 
 
Γεγον?? ε?ναι πω? η Mercedes το τελευτα?ο χρονικ? δι?στημα επενδ?ει περισσ?τερο στην ?ννοια τη? ηλεκτροκ?νηση? και διπλασι?ζει την παραγωγ? τη? με μοντ?λα AMG, Maybach και G-Class EV, στοχε?οντα? ταυτ?χρονα στον εκμηδενισμ? των εκπομπ?ν α?ριων ρ?πων. H επιλογ? καθι?ρωση? των πρ?σινων και φιλικ?ν προ? το περιβ?λλον μοντ?λων σημα?νει και περισσ?τερα ?ξοδα, με την εταιρε?α να αναζητ? τρ?που? περιορισμο? του κ?στου? ?στε να ισοσκελ?σει τον προ?πολογισμ? τη?.?

Η μεγ?λη εξ?λιξη στην προκειμ?νη περ?πτωση προ?λθε απ? τα επ?σημα χε?λη του Markus Schäfer, επιφανο?? στελ?χου? τη? Mercedes, ο οπο?ο? αποκ?λυψε ?τι σταδιακ? η εταιρε?α θα αποσ?ρει το χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των. Με την εγκατ?λειψη του συμπλ?κτη θα επηρεαστε? περισσ?τερο η ευρωπα?κ? αγορ? που λογ?ζεται και περισσ?τερο προσαρμοσμ?νη σε αυτ? την δυνατ?τητα σε σχ?ση με την αντ?στοιχη των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν.

Επιπρ?σθετη ?κπτωση των εξ?δων απ? τον γερμανικ? κολοσσ? θα λ?βει χ?ρα και στην παραδοσιακ? διαμ?ρφωση των κινητ?ρων τη?. Η μ?ρκα Daimler δηλ?νει πω? ?θα περιοριστο?ν γρ?γορα οι επενδ?σει? στου? κινητ?ρε? καυσ?μων?, με του? αντ?στοιχου? diesel να πλ?ττονται περισσ?τερο δεδομ?νη? τη? ιδια?τερα αυστηρ?τερη? νομοθεσ?α? που ισχ?ει για εκπομπ?? αερ?ων στην ευρωπα?κ? ?πειρο. Το πλ?νο θ?λει περιορισμ? των συγκεκριμ?νων εκδ?σεων σε ποσοστ? τη? τ?ξη? του 70%,

Παρ?λληλα, ?κπτωση θα προκ?ψει στι? δαπ?νε? ?ρευνα? και την γκ?μα παραγωγ?? τη? πλατφ?ρμα? που επιλ?γει η Mercedes, καθ?? ολο?να και περισσ?τερα μοντ?λα θα μοιρ?ζονται παρ?μοιο σχεδιασμ? και αρχιτεκτονικ?, ?στε οι π?ροι που εξοικονομο?νται να διαν?μονται σε διαφορετικ?? κατευθ?νσει?.

Η Mercedes συνεχ?ζει την ευρε?α δημιουργ?α διαφορετικ?ν εκδ?σεων με μεγαλ?τερη ποικιλ?α συγκριτικ? με το παρελθ?ν, χωρ?? μ?χρι στιγμ?? να ?χουν προκ?ψει πληροφορ?ε? για περικοπ?? στην παραγωγ??, εξαιρουμ?νη? τη? απ?φαση? για κατ?ργηση των μοντ?λων S-Class Coupe και S-Class Convertible. Απ?τερο? στ?χο? του γερμανικο? κολοσσο?, η με?ωση του σταθερο? σε ποσοστ? περισσ?τερο απ? 20% στα μ?σα τη? δεκαετ?α? και κατ? 20% συγκριτικ? με ?,τι συν?βη το 2019.

Σε κ?θε περ?πτωση, η επιλογ? προσαρμογ?? σε οικολογικ?? φ?σεω? αυτοκ?νητα ?χει συν?πειε? για την Mercedes, με πρ?το ?θ?μα? το χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των.
?

Tags: MERCEDES

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频