Αποσ?ρει το χειροκ?νητο κιβ?τιο το Honda Civic Sedan 2021

16/10/2020

Η Honda εγκαταλε?πει σταδιακ? τα χειροκ?νητα κιβ?τια στα Civic Sedan 2021, κινε?ται προ? την τεχνολογ?α των αυτ?ματων και εξετ?ζει το ενδεχ?μενο ολοκληρωτικ?? τροποπο?ηση? του σχεδιασμο? τη?.

 
 
Το Honda Civic Sedan που θα κυκλοφορ?σει στην αγορ? το 2021 ε?ναι ο ν?ο? ?εχθρ??? του χειροκ?νητου κιβωτ?ου ταχυτ?των. Η διαρκ?? ενσωμ?τωση των αυτ?ματων μοντ?λων βρ?σκει ανταπ?κριση σε ?να αυτοκ?νητο το οπο?ο θεωρε?ται ασφαλ?? επιλογ? για ?σου? μ?χρι πρ?τινο? επιθυμο?σαν μηχανικ? ?λεγχο. Αντιθ?τω?, το 2021 Civic hatchback διατηρε? το χειροκ?νητο κιβ?τιο ?ξι σχ?σεων σε συγκεκριμ?νε? εκδ?σει? του. Μ?α σειρ? που θα απαρτ?ζεται απ? τ?σσερα διαφορετικ? στυλ, τα LX, Sport, EX και Sport Touring ω? το κορυφα?ων ?λων. Τα Sport και Sport Touring θα περιλαμβ?νουν ω? σταθερ? εξοπλισμ? το χειροκ?νητο κιβ?τιο εν? το αυτ?ματο CVT θα ε?ναι προαιρετικ?.
?
Επιστρ?φοντα? στο Honda Civic Sedan, το μυαλ? μα? πηγα?νει κατευθε?αν στι? θυγατρικ?? σειρ?? LX, Sport, EX, EX-L και Touring. Το εξατ?χυτο κιβ?τιο υπ?ρχε στα μοντ?λα Civic Sport αλλ? απ? το 2021 εισ?γεται το κιβ?τιο με συνεχ?? μεταβαλλ?μενη σχ?ση μετ?δοση?. Απ? σχεδιαστικ? ?ποψη, κρ?νεται σημαντικ? απ?λεια αν αφορ? μ?νο μ?α συγκεκριμ?νη ?κδοση, ωστ?σο η αλλαγ? εφαρμ?ζεται πλ?ρω? στα αυτοκ?νητα Honda Civic Sedan, οπ?τε το πλ?γμα ε?ναι εντον?τερο.
?
Η σημαντικ? απορ?α, π?ντω?, που προκ?πτει λ?γω των εξελ?ξεων αφορ? το μελλοντικ? πλ?νο τη? Honda στι? εκδ?σει? Civic που θα κυκλοφορ?σουν το 2022. Αν λ?βουμε υπ?ψη ?τι στην ισχυρ? αγορ? των ΗΠΑ τα δ?θυρα Coupe δεν αποτελο?ν ελκυστικ? επιλογ? με το κοιν? να απομακρ?νεται απ? τα χειροκ?νητα κιβ?τια, ε?ναι στο μυαλ? τη? Honda η πλ?ρη? στροφ? στα αυτ?ματα Civic στην 10η ?κδοσ? του?, με παρ?λληλη αντικατ?σταση του λεβι? απ? κουμπι? στα sport μοντ?λα;
?
Μ?χρι στιγμ??, ξ?ρουμε ?τι το ν?ο Civic Type R βρ?σκεται σε διαδικασ?α εξ?λιξη?. Με πρ?τυπο εκε?νο το μοντ?λο, δεν αποκλε?εται να εγκαταλειφθε? η τεχνολογ?α χειροκ?νητου κιβωτ?ου και να προτιμηθε? εκε?νη με κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη. Αν μ?λιστα το Honda Civic Si παραμε?νει το μοναδικ? με μη αυτ?ματο κιβ?τιο στην οικογ?νεια τη? Civic, τ?τε φαντ?ζει δεδομ?νο ?τι οι Ι?πωνε? για λ?γου? κ?στου? θα αλλ?ξουν ολοκληρωτικ? τον σχεδιασμ? του?.
?
Συμπ?ρασμα; Δ?σκολη εποχ? για χειροκ?νητο λεβι?...
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频