4 φωτογραφ?ε? ?

Αυτ? ε?ναι η ραχοκοκαλι? του ν?ου Peugeot 308!

9/10/2020

Η αναμεν?μενη εμφ?νιση του σκελετο? στο ν?ο Peugeot 308 ε?ναι γεγον?? χ?ρη στι? φωτογραφικ? υλικ? που κυκλοφορε?, με την βιομηχαν?α να εξετ?ζει το ενδεχ?μενο επιλογ?? ρετρ? λογ?τυπου που θα θυμ?ζει το πρ?το τη? μοντ?λο το μακριν? 1960!

 
 
Το πλ?νο κατασκευ?? του Peugeot 308 ε?ναι βασικ? προτεραι?ητα για τον ?μιλο Stellantis και συνδυ?ζεται με την πρ?θεση επιστροφ?? στην αμερικανικ? αγορ? απ? την οπο?α απ?χει η Peugeot απ? το 1991! Το project δεν επηρε?στηκε απ? τι? δ?σκολε? και πρωτοφανε?? συνθ?κε? τη? πανδημ?α? του κορωνο?ο?. Δ?ο κορυφα?α γκρουπ αυτοκινητοβιομηχανι?ν, οι FCA (Peugeot, Citroën, DS, Opel και Vauxhall brands) και PSA (Fiat και Chrysler), ?νωσαν τι? δυν?μει? του? και το αποτ?λεσμα τη? συνεργασ?α? του? αναμ?νεται με τερ?στιο ενδιαφ?ρον, με την ?κδοση του ν?ου 308 να βρ?σκεται στο επ?κεντρο.?

Η νεοσ?στατη πολυεθνικ? που προ?κυψε απ? την συγχ?νευση ενδεχομ?νω? να αν?θετε την δημιουργ?α του Peugeot 308 στον κατασκευαστικ? ?μιλο Dodge που εδρε?ει στι? ΗΠΑ.?

Σε μ?α αγορ? στην οπο?α το crossover κερδ?ζει διαρκ?? υποστηρικτ??, μοντ?λα τη? Peugeot ??πω? τα 2008, 3008 και 5008 ενδεχομ?νω? να φ?νταζε ασφαλ?? επιλογ? διοχ?τευση? αυτοκιν?των στην αγορ?. Ειδικ?, ?ταν οι Γ?λλοι δεν διατηρο?ν ?μεση επαφ? με την αμερικανικ? αγορ?. Μ?α αγορ? στην οπο?α ?να supermini σαν το 208 πιθαν?? να μην ανταποκρ?νεται στι? αν?γκε? τη? κοινων?α? στην ?λλη πλευρ? του Ατλαντικο? για αυτοκ?νητα με... αυτοκρατορικ? εκτ?πισμα. Προ? την κατε?θυνση αυτ?, συνεπ??, ?ξυπνη επιχειρηματικ? κ?νηση θεωρε?ται ?να μεγαλ?τερο 308 compact hatchback. Το μοντ?λο που θα τεθε? στην κυκλοφορ?α το 2021 θα ε?ναι προφαν?? ανασχεδιασμ?νο σε επ?πεδο εμφ?νιση? και κινητ?ρα, μια? και βρ?σκεται ?δη στην ευρωπα?κ? αγορ? απ? το 2013.

Απ? τι? φωτογραφ?ε? που ?χουμε στην δι?θεσ? μα? ε?ναι σαφ?? πω? το ν?ο μοντ?λο πρ?κειται για πεντ?θυρο hatchback. Το αμ?ξωμα θα ?χει πιο πρακτικ? χαρακτ?ρα με στ?χο να ανταγωνιστε? παρεμφερε?? εκδ?σει? γερμανικ?ν αυτοκιν?των επιρρο?? τη? Volkswagen ?πω? τα Golf, Octavia, A3 και Leon. Η μετ?βαση στην πλατφ?ρμα ΕΜΡ2 θ?τει ν?α θεμ?λια για το Peugeot 308 και εστι?ζει στον αυξημ?νο χ?ρο υποδοχ?? επιβατ?ν και φορτ?ων.Οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν ?τι μ?α παραλλαγ? του Peugeot Sport Engineered σε σ?στημα τετρακ?νηση? θα δημιουργ?σει ?να hot hatch ιπποδ?ναμη? περ?που 300 ?λογα. ?να υβριδικ? σ?στημα μετ?δοση? στην κ?νηση, παρ?μοιο με εκε?νο που χρησιμοποιε? το 508, θα λειτουργ?σει κατ? κ?ποιο τρ?πο ω? ?μεσο? δι?δοχο? των 308 GTi.?

Ιδια?τερη αγων?α αναμ?νεται ?σον αφορ? την τελικ? επιλογ? στην αρχιτεκτονικ? και το design, λαμβ?νοντα? υπ?ψιν και το γεγον?? πω? τα πρ?σφατα αυτοκ?νητα τη? Pegeuot εντυπωσ?ασαν. Το ν?ο 308 ε?ναι πλ?ρω? καμουφλαρισμ?νο, ωστ?σο αντλο?με αρκετ? δεδομ?να σχετικ? με τον σκελετ? και τον φωτισμ?. Ειδικ? για τον δε?τερο, φ?τα ημ?ρα? LED ?χουν τοποθετηθε? χαμηλ?τερα απ? τον μπροστιν? προφυλακτ?ρα, εν? εικ?να ?χουμε και για του? κεντρικο?? προβολε??. Η ενσωματωμ?νη στο κ?ντρο τη? γρ?λια? κ?μερα υποδηλ?νει την εγκατ?σταση εν?? ημιαυτ?νομου συστ?ματο? οδ?γηση?. Ενδ?χεται, το λογ?τυπο τη? Peugeot να βρεθε? στο κ?τω μ?ρο? του καπ?, ?χοντα? σαφ? ρετρ? στοιχε?α.?

Δεν περιορ?ζεται π?ντω? εκε? η αναδρομ? στο παρελθ?ν, καθ?? δεν αποκλε?εται το ?διο το λογ?τυπο να θυμ?ζει την δεκαετ?α του 1960 με το αρχικ? σ?μα τη? Peugeot στο μοντ?λο 404, προτο? ?κομψοτεχνηθε?? οκτ? χρ?νια αργ?τερα για το αντ?στοιχο 504. Η σκ?ψη αυτ? ε?χε εφαρμοστε? για την version e-Legend το 2018, αλλ? πλ?ον ?σω? π?ρει σ?ρκα και οστ? σε αυτοκ?νητο μαζικ?? παραγωγ??.

Η πιο πρ?σφατη επ?σημη ενημ?ρωση τη? Peugeot π?νω στο 308 ?γινε τον περασμ?νο Ιο?νιο, με του? πιο ανυπ?μονου? να μετρο?ν... ?ρε? μ?χρι το 2021 και την κυκλοφορ?α του next-gen μοντ?λου.


?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频