4 φωτογραφ?ε? ?

Αυτ? ε?ναι το ν?ο Honda Civic Sedan

13/11/2020

Το ν?ο Honda Civic sedan θα ?χει απ?χηση σε μεγαλ?τερο αγοραστικ? κοιν?. Θα διατηρ?σει καθ?λου τον πρωτοποριακ? του σχεδιασμ? ? θα γ?νει ?να μικρ? Accord;

 
 
Η επερχ?μενη γενι? του Honda Civic ε?ναι στα σκαρι?, και εταιρε?α δοκιμ?ζει τη sedan ?κδοση του δημοφιλο?? μοντ?λου τη?.
?πειτα απ? τι? ψηφιακ?? εικ?νε? που ?δειχναν το π?? θα μπορο?σε να ε?ναι το ν?ο μοντ?λο, το καμουφλαρισμ?νο πρωτ?τυπο που εμφαν?στηκε στου? δρ?μου?, δε?χνει πω? το ν?ο Honda Civic sedan θα ?χει πιο διακριτικ? εμφ?νιση και δεν θα ε?ναι τ?σο ακρα?ο ?σο το υπ?ρχον μοντ?λο.

Απ? τι? λ?γε? λεπτομ?ρειε? που μπορο?με να διακρ?νουμε, ο σχεδιασμ?? του ν?ου μοντ?λου μοι?ζει με αυτ?ν του μεγαλ?τερου αδερφο? του, του Accord. Η καλυμμ?νη εμπρ?σθια μ?σκα ε?ναι φαρδι? και αγκαλι?ζεται απ? τα φαν?ρια, τα οπο?α τραβιο?νται προ? τα π?σω και ?χουν ενσωματωμ?να τα φ?τα ημ?ρα?.
Ο προφυλακτ?ρα?? ?χει ?ναν φαρδ? αεραγωγ? στο κ?ντρο, και εκατ?ρωθεν υπ?ρχουν στρογγυλο? προβολε?? ομ?χλη?.Στο πλα?ν? μ?ρο? του ν?ου Honda Civic sedan διακρ?νουμε ?να ?ντονο νε?ρο που βρ?σκεται χαμηλ? στι? π?ρτε?, και πιο κ?τω υπ?ρχουν sideskirts ?που ?χουν sport και αεροδυναμικ? σχεδ?αση, εν? η π?σω κολ?να ε?ναι ?ντονα κεκλιμ?νη, δ?νοντα? ?τσι δυναμισμ? στο ?χημα, διατηρ?ντα? ?να κομμ?τι απ? τον χαρακτ?ρα του τρ?χοντο? μοντ?λου.

Εκτ?? αυτο?, υπ?ρχει μια ενια?α γραμμ? που ξεκιν? απ? το εμπρ?? καπ? και φτ?νει μ?χρι τα π?σω φαν?ρια, τα οπο?α ?χουν μοντ?ρνα σχεδ?αση, ε?ναι τεχνολογ?α? LED και αγκαλι?ζουν τι? γων?ε? του αμαξ?ματο?, εν? ενδι?μεσ? του? σχηματ?ζεται ο τραπεζοειδ?? χ?ρο? για την πινακ?δα κυκλοφορ?α?.?σον αφορ? το εσωτερικ?, ενδ?χεται να ε?ναι ε?ναι ανανεωμ?νο και θα περιλαμβ?νει πολλ? τεχνολογ?α και συστ?ματα ασφαλε?α?.
Παρ?λο που ?χουμε μια πρ?τη γε?ση απ? την εμφ?νιση του αυτοκιν?του, δεν γνωρ?ζουμε ακ?μα κ?τι σχετικ? με τα μηχανικ? του μ?ρη. Οι επ?σημε? λεπτομ?ρειε?, που θα συμπεριλαμβ?νουν και πληροφορ?ε? για του? κινητ?ρε?, θα ?ρθουν αργ?τερα μ?σα στο ?το? ? στι? αρχ?? του 2021.

Η επ?μενη γενι? του Honda Civic θα παρουσιαστε? online στι? 17 Νοεμβρ?ου.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频