Αυτ? θα ε?ναι το ν?ο Renault Kangoo

12/11/2020

?ρθε η ?ρα τη? αναν?ωση? του 1ου σε πωλ?σει?, στην κατηγορ?α ελαφρ?ν επαγγελματικ?ν. Το ν?ο Renault Kangoo θα ?χει σαν σημε?ο αναφορ??, το hi-tech εσωτερικ?, τι? μεγ?λε? δυνατ?τητε? μεταφορ?? φορτ?ου και του? ν?ου? ?πρ?σινου?? κινητ?ρε? του.

 
 

Renault : Auto Motivo, service με παραλαβ? και παρ?δοση απο του? ?διου?

Το Kangoo για την Renault δεν ε?ναι ?να ακ?μα μοντ?λο στην γκ?μα τη?. Ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? αυτοκ?νητα τη?, αφο? το Kangoo ε?ναι παραδοσιακ? πρ?το σε πωλ?σει? στην συγκεκριμ?νη κατηγορ?α. ?πω? ε?ναι ε?κολο να αντιληφθε? κανε??, οι Γ?λλοι δ?νουν μεγ?λη σημασ?α και φροντ?δα κ?θε φορ? στην αναν?ωση του μοντ?λου.?

Η προηγο?μενη δε?τερη γενι? του Renault Kangoo κυκλοφ?ρησε το 2013, ω? αναν?ωση τη? ?κδοση? που κυκλοφ?ρησε το 2007. Αν αναλογιστο?με π?σα πρ?γματα ?λλαξαν τα τελευτα?α χρ?νια στην αυτοκ?νηση, μ?λλον ?χουν αργ?σει να κυκλοφορ?σουν την τρ?τη γενι? του επαγγελματικο? μοντ?λου τη?, ειδικ? αν αναλογιστο?με πω??PSA, Citroen και Peugeot αναν?ωσαν τα επαγγελματικ? του? μοντ?λα (Berlingo και Partner) το 2018.?
?
Το ν?ο Renault Kangoo λοιπ?ν, θα ?χει μια πιο μοντ?ρνα και εκλεπτυσμ?νη σχεδ?αση. Οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? η Renault ?χει δ?σει μεγ?λη σημασ?α στην α?ξηση του χ?ρου φ?ρτωση? αλλ? και στον τρ?πο πρ?σβαση? σε αυτ?ν. Χαρακτηριστικ? αναφ?ρουν πω??η πρ?σβαση στον χ?ρο φ?ρτωση? θα γ?νεται απ? την πλα?ν? θ?ρα, αφο??δεν θα υπ?ρχει μεσα?α κολ?να, στο ν?ο μοντ?λο.

Μεγ?λε? αλλαγ?? περιμ?νουμε και στο εσωτερικ? του ν?ου Renault Kangoo, αφο? θα ε?ναι εφοδιασμ?νο με μοντ?ρνο εσωτερικ? και?προηγμ?νε? τεχνολογ?ε? συνδεσιμ?τητα?, μ?σω του infotainment. Στον τομ?α των κινητ?ρων, περιμ?νουμε σ?γουρα πια, μια αμιγ?? ηλεκτρικ? ?κδοση αλλ? και τον γνωστ? υβριδικ? E-Tech κινητ?ρα τη? Renault.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频