4 φωτογραφ?ε? ?

Dacia Duster ECO-G: O ηγ?τη? σε οικονομ?α και αυτονομ?α!

Διαβ?στηκε απ? 22820 αναγν?στε? - 20/10/2020

To Dacia DUSTER ε?ναι τ?ρα διαθ?σιμο και στην Ελλ?δα με τον ν?ο turbo κινητ?ρα βενζ?νη? 1.0 TCe 100hp και στην ?κδοση ECO-G, με εργοστασιακ? σ?στημα υγραερ?ου (LPG). Με τι? δεξαμεν?? και των δ?ο καυσ?μων γεμ?τε?, το ν?ο DUSTER ECO-G ?χει αυτονομ?α ?ω? 1.400 χλμ.

 
 
Σ?γχρονο? κινητ?ρα? με γον?δια απ? την Formula 1
?
Πιο συγκεκριμ?να, το δημοφιλ?? SUV εξοπλ?ζεται με τον ν?ο turbo κινητ?ρα βενζ?νη? Energy 1.0 TCe που αποδ?δει 100 ?ππου? και 170 Nm ροπ?? διαθ?σιμα απ? τι? 2.000 σ.α.λ. Ο σ?γχρονο? αυτ?? κινητ?ρα?, που ?χει αγωνιστικ? γον?δια, ?πω? προκ?πτει απ? την ενασχ?ληση του Groupe Renault με τη Formula1, συνδυ?ζεται, στην ?κδοση ECO-G, με εργοστασιακ? σ?στημα υγραερ?ου (LPG – Liquefied Petroleum Gas).
?
Τα πλεονεκτ?ματα του LPG
Ο κινητ?ρα? διπλο? καυσ?μου ECO-G ?χει περ?που 10% λιγ?τερε? εκπομπ?? CO2 απ? τoν αντ?στοιχο κινητ?ρα βενζ?νη?. Στην περ?πτωση του ν?ου DUSTER με κινητ?ρα ECO-G, οι εκπομπ?? ρ?πων δεν ξεπερν?νε τα 111-112 γρ./χλμ. σ?μφωνα με το πρωτ?κολλο NEDC (121-122 γρ./χλμ. στην απλ? ?κδοση βενζ?νη?).?Οι χαμηλο? ρ?ποι, σημα?νουν και σημαντικ? ελ?φρυνση στα τ?λη κυκλοφορ?α?. Ωστ?σο τα πλεονεκτ?ματα του LPG δεν σταματο?ν εδ?. Το κ?στο? του καυσ?μου στην Ελλ?δα ε?ναι 60%?(? και περισσ?τερο) χαμηλ?τερο τη? βενζ?νη?, και σχεδ?ν στο μισ? του κ?στου? του diesel κ?νηση?. Αυτ? σημα?νει ?τι ο οδηγ?? κ?νει οικονομ?α σε κ?θε γ?μισμα, εν? το συνολικ? κ?στο? αν? χιλι?μετρο ε?ναι χαμηλ?τερο σε σχ?ση τ?σο με ?ναν κινητ?ρα βενζ?νη?, ?σο καιμε ?ναν diesel. Παρ?λληλα, το μεγ?λο ?φελο? για ?ποιον επιλ?ξει τη ν?α ?κδοση με κινητ?ρα ECΟ-G του DUSTER ε?ναι η αυτονομ?α. Το αυτοκ?νητο ε?ναι εξοπλισμ?νο με δ?ο δεξαμεν?? καυσ?μων. Μ?α για τη βενζ?νη, χωρητικ?τητα? 50 λ?τρων (?ση δηλαδ? και στι? απλ?? εκδ?σει? βενζ?νη? του μοντ?λου) και μ?α υγραερ?ου, χωρητικ?τητα? 34 λ?τρων LPG. Αυτ?, με β?ση τι? μετρ?σει? καταν?λωση? σ?μφωνα με το πρωτ?κολλο NEDC (5,5 λτ./100χλμ. βενζ?νη? & 6,8-6,9 λτ./100 χλμ. υγραερ?ου) προσφ?ρει στο DUSTER με κινητ?ρα ECO-G μια ασυναγ?νιστη αυτονομ?α που φτ?νει τα 1.400 χλμ. με ?να γ?μισμα και των δ?ο δεξαμεν?ν. Αν συνυπολογ?σει κανε?? το πολ? πυκν? δ?κτυο πρατηρ?ων ανεφοδιασμο? που διαθ?τουν LPG στη χ?ρα μα?, τ?τε το πλεον?κτημα ε?ναι περισσ?τερο απ? προφαν??.Με τη σφραγ?δα του εργοστασ?ου
Η ενσωμ?τωση του συστ?ματο? υγραεριοκ?νηση? στο DUSTER ε?ναι μ?α διαδικασ?α που λαμβ?νει χ?ρα κατευθε?αν στο εργοστ?σιο κατασκευ?? του μοντ?λου. Αυτ? σημα?νει ?τι ο πελ?τη? απολαμβ?νει ?λα τα πλεονεκτ?ματα εν?? εργοστασιακο? τελικο? προ??ντο? που δι?πεται απ? τα ?δια πρ?τυπα ασφ?λεια? και αξιοπι στ?α?, ?πω? και κ?θε ?λλου που βγα?νει απ? τι? γραμμ?? παραγωγ?? τη? Dacia. Ο turbo κινητ?ρα? βενζ?νη? 1.0 TCe 100hp ε?ναι σχεδιασμ?νο? απ? την αρχ? για να δουλε?ει και με LPG. Παρ?λληλα, η δεξαμεν? του υγραερ?ου ε?ναι φτιαγμ?νη απ? ατσ?λι υψηλ?? αντοχ?? και τοποθετημ?νη στο χ?ρο που, στι? απλ?? εκδ?σει?, τοποθετε?ται ο εφεδρικ?? τροχ?? (ρεζ?ρβα), χωρ?? να επηρε?ζει τη χωρητικ?τητα του διαμερ?σματο? των αποσκευ?ν.Η λειτουργ?α του συστ?ματο? ε?ναι πολ? απλ?. Η εναλλαγ? αν?μεσα στα δ?ο κα?σιμα γ?νεται με δ?ο τρ?που?. Ε?τε χειροκ?νητα, απ? το διακ?πτη που ε?ναι τοποθετημ?νο? μ?σα στην καμπ?να των επιβατ?ν, ε?τε αυτ?ματα, ?ταν η δεξαμεν? του LPG αδει?σει. Μ?λιστα, ?να? ειδικ?? δε?κτη? αποτυπ?νει την πληρ?τητα καυσ?μου στη δεξαμεν? υγραερ?ου.5ετ?? εγγ?ηση, κορυφα?ο value for money
Η Dacia ?χοντα? απ?λυτη εμπιστοσ?νη στην αξιοπι στ?α του προ??ντο? τη? προσφ?ρει εργοστασιακ? εγγ?ηση 5 ετ?ν σε ?λε? τι? εκδ?σει? του DUSTER που κα?νε υγρα?ριο, που συνδυ?ζεται με παροχ? 3 ετ?ν δωρε?ν οδικ?? βο?θεια?, ?πω? και σε ?λη τη γκ?μα των μοντ?λων τη? στην Ελλ?δα.

Οι τιμ?? των εκδ?σεων του Duster με κινητ?ρα ECO-G ε?ναι οι ακ?λουθε?:
? 1.0 TCe 100hp ECO-G
AMBIANCE 4x2 14.180€
? 1.0 TCe 100hp ECO-G
SPORTIVE 4x2 15.650€
? 1.0 TCe 100hp ECO-G
PRESTIGE 4x2 16.450€


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频