5 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε Alfa Romeo Stelvio Q4

Διαβ?στηκε απ? 25238 αναγν?στε? - 11/9/2020

Το μοναδικ?? ομορφι?? ιταλικ? SUV φρεσκ?ρεται μετ? απ? τρ?α χρ?νια ζω?? και μα? παρουσι?ζει την πιο εξελιγμ?νη τεχνολογικ? εκδοχ? του. Διατηρ?ντα? το design που το αν?δειξε αλλ? και το αστε?ρευτο οδηγικ? D.N.A προσφ?ρει καλ?τερη συνδεσιμ?τητα αλλ? και περισσ?τερε? ευκολ?ε?.

 
 
Π?ραμε τα κλειδι? τη? πετρελαιοκ?νητη? ?κδοση? Q4 Veloce?με τον turbo πετρελαιοκινητ?ρα των 2.200κ.εκ. και απ?δοση? 210 ?ππων. Με τιμ? στα 67.000 ευρ? δεν τη? λε?πει τ?ποτα και χαρακτηρ?ζεται απ? τα πιο πλ?ρη SUV τη? αγορ??.Οι υπε?θυνοι τη? εταιρ?α?, δεν ε?χαν λ?γο να ?πειρ?ξουν? το σχεδιαστικ? μεγαλε?ο του μοντ?λου καθ?? δ?χεται καθολικ?? αποδοχ??. Με πολ? καλοφτιαγμ?νε? καμπ?λε? αλλ? και αιχμηρ?? σχεδ?αση? φωτιστικ? σ?ματα, ε?ναι σε θ?ση να πετ?χει το απ?λυτο αν?μεσα σε κομψ?τητα και επιθετικ?τητα. Σαν μ?α υπερυψωμ?νη και εντυπωσιακ? Giulia, ο μεγ?λο? θυρε?? τη? φ?ρμα? που εκτε?νεται μ?χρι τον προφυλακτ?ρα, οι ?μοι του αμαξ?ματο? στα πλα?ν? του και φυσικ? οι διπλ?? απολ?ξει? δημιουργο?ν ?να σ?νολο που σου προκαλε? δ?ο?. Ζ?ντα 20 ιντσ?ν, δαγκ?νε? φρ?νων με το λογ?τυπο τη? εταιρ?α? αλλ? και τα ιδια?τερα σκο?ρα κρ?σταλλα των θυρ?ν τραβο?ν τα βλ?μματα των περαστικ?ν ?πω? καν?να ?λλο μοντ?λο.

Αισθητ? η τεχνολογικ? βελτ?ωση σε οθ?νε? και συνδεσιμ?τητα
Η αναν?ωση τη? Stelvio ?πω? ε?παμε και στην εισαγωγ?, ε?ναι κυρ?ω? τεχνολογικ? και αποτυπ?νεται στο σ?στημα infotainment. Αρχικ? η οθ?νη 8.8 ιντσ?ν στο κ?ντρο του ταμπλ? πλ?ον ε?ναι αφ?? και αποκτ? ενημερωμ?νο λογισμικ? το οπο?ο διαθ?τει δυνατ?τητα φωνητικ?ν εντολ?ν αλλ? και συμβατ?τητα με Android Auto και Apple CarPlay.Μ?λιστα, πλ?ον μ?σω του Alfa Connected μπορε?τε να λαμβ?νετε στο κινητ? σα? ειδοποι?σει? σχετικ? με την κατ?σταση του οχ?ματο? σα?. Ο π?νακα? οργ?νων με τη σειρ? του αποκτ? (αν?μεσα στα αναλογικ? ?ργανα) μ?α ν?α οθ?νη TFT 7 ιντσ?ν παρ?χοντα? καλ?τερη και ευκολ?τερη ενημ?ρωση στον οδηγ?. Ποιοτικ? η Stelvio δεν σηκ?νει καν?να σχ?λιο, καθ?? τα υλικ? που ?χουν χρησιμοποιηθε? αλλ? και η συναρμογ? ε?ναι σε κορυφα?α επ?πεδα, την ?ρα που το σαλ?νι ντ?νει στο σ?νολο του ?να καφ? ανοικτ? δ?ρμα. Τ?λο?, η θ?ση οδ?γηση? ε?ναι σπορ και π?σω απ? το τιμ?νι υπ?ρχουν μεγ?λα paddles για χειροκ?νητη αλλαγ? ταχυτ?των, την ?ρα που αν?μεσα σε οδηγ? και συνοδηγ? υπ?ρχει και πιεζοπεριστροφικ?? διακ?πτη? για τον χειρισμ? του infotainment.
?
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频