Πρωθυπουργικ? ?νεση

Διαβ?στηκε απ? 25277 αναγν?στε? - 11/9/2020

Οι 4 εν?λικε? θα κ?νουν τα ταξ?δια τη? ζω?? του?, και ο αριθμ?? δεν ανεβα?νει ε?κολα στου? 5, καθ?? το υψηλ? το?νελ μετ?δοση? και το περιορισμ?νο εσωτερικ? πλ?το? δεν το κ?νουν ε?κολα δυνατ?. Απ? κει και π?ρα, αρκετ?? θ?κε? θα βολ?ψουν του? επιβ?τε?, εν? το πορτ-παγκ?ζ των 525 λτ. ανο?γει και κλε?νει με ?να διπλ? π?τημα του μπουτ?ν στο κλειδ?.


?
Κινε? τα 1.734 κιλ?, σαν πο?πουλο
Το SUV τη? Alfa Romeo κινε? ο 2.2 diesel κινητ?ρα?, απ?δοση? 210 ?ππων και 470 Nm ροπ?? απ? τι? 1.750 σ.α.λ. Το αυτ?ματο κιβ?τιο 8 σχ?σεων κ?νει εκπληκτικ? δουλει?, βοηθ?ντα? και την καταν?λωση να παραμε?νει σε λογικ? επ?πεδα, ?πω? τα 7.6 λτ./100χλμ. τη? δοκιμ?? μα?. ?να ?ξιο και δυνατ? σ?νολο που μπορε? να προσφ?ρει και σβ?λτε? διαδρομ??, εκτ?? απ? τα πρωθυπουργικ?? ?νεση? μεγ?λα ταξ?δια. Τα νο?μερα των επιδ?σεων το επιβεβαι?νουν και με το παραπ?νω, καθ?? το 0-100 ?ρχεται σε 7.1 δευτ. η τελικ? ξεπερν? τα 215 χλμ./?ρα εν? αξιοπρ?σεκτε? ε?ναι και οι ρεπρ?ζ 80-120χλμ./?ρα σε 5.2δευτ. Το χαρακτηριστικ? κροτ?λισμα δεν περν?ει εντ?? τη? καμπ?να?, εν? η σταθερ?τητα του αυτοκιν?του μ?νει αυτο?σια ανεξαρτ?τω? χιλιομ?τρων κ?νηση?.Κρ?βει τον ?γκο τη? και π?ει ?σο σβ?λτα θ?λει?

Ξεχειλ?ζει το σπορ DNA. Η αν?ρτηση διαθ?τει σφικτ? ρ?θμιση και μαζ? με την Q4 all-wheel drive 4κ?νηση (διαθ?τει αρκετ? πισωκ?νητη φιλοσοφ?α), προ?γουν πλ?ρω?? το οδηγοκεντρικ? μοναδικ? στυλ τη? Stelvio. Στον δρ?μο, σε κερδ?ζει η σταθερ?τητα του αλλ? και (σπ?νιο για την κατηγορ?α) η? αμεσ?τητα τη? στι? εντολ?? του οδηγο?. Αψογη ποι?τητα κ?λιση?, αμελητ?ε? κλ?σει? στι? στροφ?? και πολ? καλ? ηχομ?νωση σε μεταφ?ρουν σε ?ναν οδηγικ? παρ?δεισο.? Δεν θα νι?σετε στιγμ? φ?βο, τα φρ?να ε?ναι εξαιρετικ? σε απ?δοση αλλ? του? λε?πει αρκετ? διαδρομ?. Ουσιαστικ? μιλ?με για ?να υπερυψωμ?νο GTi το οπο?ο ε?ναι αν? π?σα στιγμ? ?τοιμο να αγρι?ψει, τ?σο σε στροφ??, ?σο και σε ευθε?ε?. Και ε?παμε π?σο ?μορφη ε?ναι; Ναι, απ?στευτα ?μορφη!Συμπ?ρασμα
Παραμ?νει το ?διο καλλον? και ευχ?ριστη οδηγικ?, εν? προσφ?ρει ?να πιο εξελιγμ?νο τεχνολογικ? προφ?λ. Τι να μην αγαπ?σει? σε ?να τ?τοιο ?ργο τ?χνη?; Την τιμ? ?σω?, μα η τ?χνη δεν κοστ?ζει;

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频