5 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε Citroen C3 Aircross Origins

Διαβ?στηκε απ? 7689 αναγν?στε? - 14/9/2020

?να απ? τα πιο ?νετα και πρακτικ? SUV τη? αγορ??, φορ?ει τα γιορτιν? του και μα? παρουσι?ζει την επετειακ? ?Origins? ?κδοση του. 100 χρ?νια Citroen, αποτιμ?νται ω? φ?ρο? τιμ?? σε αυτ? τη συλλεκτικ? ?κδοση που δ?νει το κ?τι παραπ?νω.

 
 
Η ?κδοση C3 Aircross Origins ε?ναι διαθ?σιμη με τον 1,2 λ?τρων κινητ?ρα PureTech των 110 ?ππων και με τον diesel BlueHDi κινητ?ρα των 100 και 120 ?ππων. Δοκιμ?ζουμε την πρ?τη και σα? μεταφ?ρουμε ?λε? τι? αλλαγ??.

Το ?δη μοντ?ρνο και περιπετει?δε? Citroen C3 Aircross, ποτ?ζεται με στοχευμ?νε? επετειακ?? πινελι?? και αλλ?ζει αρκετ? ?ψη. Το trendy στυλ του ανεβα?νει ?να ακ?μα σκαλοπ?τι και γ?νεται πραγματικ? μοναδικ?, με μεγαλ?τερη αισθητικ? διαφορ? την διχρωμ?α οροφ?? – αμαξ?ματο?. Οι αλλαγ?? συνεχ?ζονται στα επ? μ?ρου? λογ?τυπα ?Origins? αλλ? και στα ειδικ? αυτοκ?λλητα (?πω? φα?νεται και στι? φωτογραφ?ε?), που κοσμο?ν την 3η κολ?να. Το επετειακ? σ?νολο ?κλειδ?νει? με μα?ρε? 17?ρε? ζ?ντε?, που σου υπενθυμ?ζουν τον π?ντα κομψ? αλλ? και νεανικ? χαρακτ?ρα του.Επετειακ? το σκηνικ? και στο εσωτερικ?
Ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? του C3 Aircross αποτελε? ?ναν απ? του? πιο ?νετου? και φωτεινο?? τη? κατηγορ?α?. Με πολ? καλ? συναρμογ? και εργονομ?α, δεν ξεχν?ει πω? ?λα πλ?ον κινο?νται γ?ρω απ? την τεχνολογ?α, και γι αυτ? ?λα ρυθμ?ζονται απ? την κεντρικ? οθ?νη αφ?? που ε?ναι πολ? ε?κολη στην χρ?ση και στην συνδεσιμ?τητα. Εδ?, οι πινελι?? ?Origins? εντοπ?ζονται στι? ν?ε? επενδ?σει? καθισμ?των και στα μπρονζ? πλα?σια σε π?νακα οργ?νων, κεντρικ? οθ?νη και χειριστ?ρια κλιματισμο?. Στον τομ?α των χ?ρων, το C3 Aircross παραμ?νει ?να απ? τα πιο ευρ?χωρα τη? κατηγορ?α? του (με π?σω συρ?μενα καθ?σματα) την ?ρα που ο χ?ρο? αποσκευ?ν φτ?νει τα 520 λτ. και επιτρ?πει την ?νετη μεταφορ? τερ?στιων αντικειμ?νων.Η γνωστ? χρυσ? ισορροπ?α
Ο συγκεκριμ?νο? 1.200?ρη? κινητ?ρα? των 110 ?ππων και 205 Nm ροπ??, συνδυ?ζεται με 6?ρι χειροκ?νητο σασμ?ν και τα καταφ?ρνει περ?φημα, πετυχα?νοντα? και καλ?? ρεπρ?ζ αλλ? και κρατ?ντα? την καταν?λωση στο επ?πεδο των 6,8 λτ./100 χλμ.. Ιδιαιτ?ρω? ??συχο για μοτ?ρ τρι?ν κυλ?νδρων και με αρκετ? νε?ρο, καταφ?ρνει το 0-100 σε 10.2 δευτ., εν? η τελικ? ξεπερν? τα 185χλμ./?ρα. για ?να σ?νολο που θα σου δ?σει αρκετ? ?νεση για προσπερ?σει? ακ?μα και φορτωμ?νο.Ανεση, σιγουρι? και φυσικ? ησυχ?α
Η φιλοσοφ?α, ?νεση π?νω απ? ?λα ε?ναι και εδ? ?μπρακτη. Υψηλ? θ?ση οδ?γηση?, πολ? καλ? καθ?σματα, και αναρτ?σει? που θα φιλτρ?ρουν εξαιρετικ? κ?θε ανωμαλ?α του δρ?μου. Στον δρ?μο το κρ?τημα ε?ναι απ?λυτα σεβαστ? και παρ?λο που καταλαβα?νει κανε?? το αυξημ?νο κ?ντρο β?ρου? ?ναντι π.χ. εν?? C3 η α?σθηση που εισπρ?ττει ε?ναι ?τι μπορε? να πι?σει αρκετ? το ?χημα. Συγκρατημ?νε? κλ?σει?, υποστροφ? σε φυσιολογικ? επ?πεδα και σπ?νια παρ?μβαση του ESP,? λ?νουν τα χ?ρια του οδηγο?. Οι εξορμ?σει? σε χωμ?τινα μονοπ?τια ε?ναι μ?σα στο μενο? του C3 Aircross ε?ν αναζητ?τε μ?α light περιπ?τεια.
?
Συμπ?ρασμα
Η Citroen γιορτ?ζει εμφατικ? τα 100 τη? χρ?νια και η ?κδοση Citroen C3 Aircross ?Origins? ε?ναι το επετειακ? τρ?παιο. Με μικρ?? αλλ? σωστ?? πινελι??, καταφ?ρνει να παντρ?ψει την εορταστικ? ατμ?σφαιρα με την γνωστ? πρακτικ?τητα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频