11 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε ν?ο Audi A3 Sportback MHEV

Διαβ?στηκε απ? 32997 αναγν?στε? - 3/11/2020

Ε?ναι ο πρωτοπ?ρο? των premium μικρομεσα?ων και στην αναφορ? του σε κ?θε αυτοκινητιστικ? συζ?τηση φ?ρει τον σεβασμ? απ? ?λου?. ?πειτα απ? 24 χρ?νια παρουσ?α? και διακρ?σεων, το Audi A3 περν?ει στην τ?ταρτη γενι? του και ?ρχεται αποδε?ξει πω? η τεχνητ? νοημοσ?νη αλλ? και τα εξηλεκτρισμ?να μοτ?ρ ε?ναι το μ?λλον , το οπο?ο ?φτασε.

 
 
Μετ? απ? την πρ?τη επαφ? μα? με το μοντ?λο κατ? την παρουσ?αση του επ? ελληνικο? εδ?φου?, ?ρθε η ?ρα να το απολα?σουμε και να το δοκιμ?σουμε για αρκετ?? μ?ρε?. Λ?βαμε τα κλειδι? του εντυπωσιακο? ν?ου Audi A3 με τον 1.500?ρη ?πια υβριδικ? κινητ?ρα απ?δοση? 150 ?ππων σε συνεργασ?α με το αυτ?ματο S-tronic κιβ?τιο και πραγματικ? λουσμ?νο στι? τεχνολογ?ε?. Το απ?λυτο μοντ?λο τη? μικρομεσα?α? κατηγορ?α? ?ρχεται με γεμ?τη φαρ?τρα να αποδε?ξει πω?, καλ? τα SUV, καλ? και τα sedan, αλλ? σαν ?να ολοκληρωμ?νο και premium μικρομεσα?ο… δεν ?χει! Απολα?στε το μαζ? μα?.Η αλ?θεια ε?ναι πω? συνταγ? που σε ?χει κ?νει πλο?σιο, δεν μπορε?? να την αλλ?ξει? ριζικ?. ?τσι λοιπ?ν και οι υπε?θυνοι σχεδ?αση? τη? βαυαρικ?? εταιρ?α? ?λλαξαν το ν?ο A3 τ?σο ?στε να δε?χνει πω? πρ?κειται για την τ?ταρτη γενι? του, διατηρ?ντα? ?μω? 100% τα σχεδιαστικ? γραν?ζια που το ?καναν τ?σο αγαπητ? στο κοιν?. Μεγαλ?τερε? αλλαγ?? συναντ?με στο εμπρ?? μ?ρο? στο οπο?ο δεσπ?ζει? η μεγαλωμ?νη εξαγωνικ? κυψελωτ? μ?σκα, οι μεγ?λοι ε?σοδοι α?ρα και φυσικ? τα ιδια?τερη? σχεδ?αση? φωτιστικ? σ?ματα. Οφε?λουμε να αναγνωρ?σουμε και την ?μορφη δουλει? που ?γινε στο πλα?ν? μ?ρο? του αμαξ?ματο? ?που η μεγαλ?τερη κλ?ση τη? π?σω κολ?να? υπογρ?φει την ?κρω? δυναμικ? ν?α σχεδ?αση, χωρ?? να μει?νει το παραμικρ? σε χ?ρου? επιβατ?ν ? αποσκευ?ν. Την ?κρω? αναγνωρ?σιμη εικ?να του ν?ου και εντυπωσιακο? Audi A3 υπογρ?φουν τα ψηφιακ? φ?τα ημ?ρα? των προβολ?ων Matrix LED που με δι?ταξη 3Χ5 κ?νουν το ν?ο μοντ?λο να ξεχωρ?ζει απ? εκατοντ?δε? μ?τρα μακρι?.


?
Ποιοτικ?, σπορτ?φ και 100% ψηφιοποιημ?νο
Το εσωτερικ? του ν?ου Audi A3 πραγματικ? σε μαγνητ?ζει αμ?σω? μ?λι? το αισθανθε?? να σε αγκαλι?ζει. Η ποι?τητα ε?ναι ?κδηλη σε κ?θε σημε?ο τη? καμπ?να?, με τα υλικ? που ?χουν χρησιμοποιηθε? να ε?ναι ?ριστη? ποι?τητα? και το φιν?ρισμα να σου λ?ει πω? το μοντ?λο δεν θα το επηρε?σουν ακ?μα και πολλ? χρ?νια καθημεριν?? χρ?ση?. Αυτ? ?μω? λ?γο πολ? ?ταν π?ντα τα χαρακτηριστικ? του πιο premium μικρομεσα?ου τη? αγορ??. Αυτ? που ?ρχεται να παρουσι?σει με μεγ?λη περηφ?νια αλλ? και επιτυχ?α, ε?ναι η εντυπωσιακ? ψηφιοπο?ηση του εσωτερικο? του κ?σμου.

Με στ?νταρ οθ?νη αφ?? 10.1 ιντσ?ν στο ταμπλ?, αλλ? και ψηφιακ? π?νακα οργ?νων 10.25 ιντσ?ν (Style), καταλαβα?νετε πω? δεν μοι?ζει σε τ?ποτα με τη προηγο?μενη γενι?. Φυσικ? εκτ?? απ? την ?κδηλη τεχνολογικ? εικ?να, αυτ? που κρ?βεται απ? π?σω, ε?ναι ακ?μα πιο εντυπωσιακ?. Ο λ?γο? φυσικ? για την πληρ?στατη σου?τα συστημ?των υποβο?θηση? και ψυχαγωγ?α? η οπο?α εκτ?? απ? τα αναμεν?μενα πακ?τα, παρ?χει και μοναδικ?? δυνατ?τητε?, ?πω? η δικτ?ωση με ?λλα μοντ?λα του ομ?λου VW που βρ?σκονται σε κοντιν? απ?σταση, η πλ?ρη? συνδεσιμ?τητα του συστ?ματο? infotainment με ?λα τα λογισμικ?, πνευματικ? μασ?ζ των καθισμ?των, head up display, μοναδικ? εμπειρ?α ?χου απ? το σ?στημα Bang & Olufsen 3D Premium Sound και πολλ? ακ?μα. Η αλ?θεια ε?ναι πω? μπορε?? να προσθ?σει? στο ν?ο σου Audi A3 πραγματικ? ?,τι μπορε? να χρειαστε??.
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频