6 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε τη Mercedes AMG A 45 S των 421 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 5522 αναγν?στε? - 13/11/2020

Π?? λ?γεται ?ταν οδηγε?? ?να αυτοκ?νητο που συνδυ?ζει ?λε? τι? αν?σει? και την τελευτα?α λ?ξη τη? τεχνολογ?α?, με ?ναν δ?λιτρο κινητ?ρα 421 ?ππων; Εμπειρ?α ζω??! Οδηγο?με τη ν?α Mercedes AMG A 45 S και ανακαλ?πτουμε ?να ν?ο κ?σμο που ισορροπε? αν?μεσα σε μ?α απλ? A Class και ?να απ?λυτο supercar.

 
 
Δ?λιτρο? κινητ?ρα? 421 ?ππων με την AMG να κ?νει τεχνολογικ? all in και να παρουσι?ζει μ?α ακ?μη καινοτομ?α: χρησιμοποι?ντα? το σ?στημα κλιματισμο?, ψ?χει τον κινητ?ρα ?στε ο οδηγ?? να μπορε? να τον πι?ζει συνεχ?? στα ?ρια. Α? το δο?με στην πρ?ξη.
?

Εμφ?νιση – σχεδ?αση: ?να καθημεριν?… supercar
Ναι, παραμ?νει μ?α A Class με το αστ?ρι στο καπ? να δεσπ?ζει. Αυτ? σημα?νει πω? εν? μπορε? να σπ?ει τα ρεκ?ρ ταχ?τητα?, οφε?λει να ε?ναι κομψ? και φυσικ? ?νετη, σαν μ?α Mercedes. Οι διαφορ?? σχεδιαστικ? ε?ναι λ?γε?, ?μω? ?να ?μπειρο μ?τι θα τι? εντοπ?σει αμ?σω?. Πιο συγκεκριμ?να, η εμπρ?? μ?σκα ε?ναι μεγαλ?τερη και πιο επιβλητικ?, τα φουσκωμ?να φτερ? κρ?βουν 19?ρε? ζ?ντε? και 6π?στονε? δαγκ?νε? και φυσικ? οι π?σω 4 απολ?ξει? εξατμ?σεων. Κερασ?κι στη το?ρτα, η εμφαν?? μεγαλωμ?νη αεροτομ?.Εσωτερικ? – modes: Κλασικ? A – Class με δεκ?δε? εξτρ? για απ?λυτη οδ?γηση
Η καμπ?να τη? AMG A 45 S διαθ?τει ?πω? και η υπ?λοιπη σειρ?, δ?ο μ?νιτορ 10 ιντσ?ν, χαρακτηριστικ? ευρυχωρ?α, προσεγμ?νη ποι?τητα, αλλ? και υπερσ?γχρονο infotainment MBUX. Ξεχωρ?ζει για τα performance καθ?σματα, εν? επειδ? ε?ναι ?να μοντ?λο επιδ?σεων διαθ?τει εξτρ? καλο?δια ?πω? Race Start λειτουργ?α, ρολ?ι με γυρολ?γιο και στοιχε?α π?στα?, Drift Mode και πολλ? ακ?μη που θα σα? κ?νουν να την ερωτευτε?τε αστραπια?α. Α? ασχοληθο?με ?μω? με το πραγματικ? ενδιαφ?ρον κομμ?τι του μοντ?λου, που κρ?βεται κ?τω απ? το καπ?.Κινητ?ρα? – επιδ?σει?: 210 ?λογα αν? λ?τρο
Δεν ε?ναι τυπογραφικ? λ?θο?, ε?ναι το ταλ?ντο των μηχανικ?ν τη? AMG. 421 ?λογα απ? 2λιτρο μοτ?ρ με 500 Nm ροπ?? που θα σα? κολλ?σουν στο κ?θισμα. ?να σ?νολο που ?χει απ?θμενη δ?ναμη απ? τι? 2.000σ.α.λ. και κορυφ?νεται στι? 5.000σ.α.λ., σε ωθε? να το πι?σει? στα ?κρα, καθ?? για αυτ? ε?ναι φτιαγμ?νο. Οι τριβ?? ?χουν βελτιστοποιηθε?, ο υπερσυμπιεστ?? ε?ναι twin scroll τεχνολογ?α?, η π?εση υπερπλ?ρωση? ?χει αν?βει στα 2,1 bar, το μοτ?ρ αυτ? καθ αυτ? ?χει περιστραφε? κατ? 180 μο?ρε? για να ε?ναι πιο καλ? η αναπνο? του εν? και η ψ?ξη ?χει αναβαθμιστε?, μεταξ? ?λλων και με ?να συνδυασμ? μηχανικ?? και ηλεκτρικ?? αντλ?α? νερο? αλλ? και εν?? intercooler. Αποτ?λεσμα ?λων αυτ?ν; 0-100 σε 3.9 δευτ., τελικ? στα 270χλμ./?ρα και σκληροπυρηνικ? μελωδ?α απ? το κλαπ?το τη? εξ?τμιση? που θα σε κ?νει να χαμογελ?? ασταμ?τητα. Το σ?νολο συνδυ?ζεται με 8?ρι αυτ?ματο σασμ?ν και φυσικ? διαθ?τει paddles π?σω απ? το τιμ?νι, την ?ρα που υπ?ρχουν αρκετ?? επιλογ?? παραμετροπο?ηση? τη? οδ?γηση? απ? Comfort μ?χρι Race, αν?λογα με τι? ορ?ξει? σα?.


?
Οδικ? εμπειρ?α: Απ?στευτη, μοναδικ?, πυραυλοκ?νητη
?Η οδηγικ? εμπειρ?α που ζει? π?σω απ? το τιμ?νι τη? AMG A 45 S ε?ναι ασ?γκριτη. ?να πολεμικ? σ?νολο γεμ?το τεχνολογ?ε? που συμπεριφ?ρεται σαν ?να ατμοσφαιρικ? σ?νολο π?νω των 5.000κ.εκ. Το τιμ?νι ε?ναι ακριβ?στατο, σε καθημεριν?? συνθ?κε? και κακοτεχν?ε? του δρ?μου θα ανταποκριθε? αξιοπρεπ?στατα, εν? εκτ?? απ? το μηχανικ? σ?νολο, οφε?λουμε να δ?σουμε συγχαρητ?ρια και για την καινοτ?μα 4κ?νηση. Η 4Matic+ λοιπ?ν καταν?μει τη δ?ναμη ?χι απλ?? γρ?γορα αν?μεσα στον εμπρ?? και τον π?σω ?ξονα αλλ? και αν?μεσα στου? π?σω τροχο??, ?χοντα? δ?ο επιπλ?ον πολ?δισκου? συμπλ?κτε? στον π?σω ?ξονα. ?τσι, αν?λογα και με το πρ?γραμμα οδ?γηση?, οι π?σω τροχο? ωθο?νται με διαφορετικ? ορμ? κ?θε φορ? στη στροφ?. Ιδια?τερη? μνε?α? ε?ναι και το Drift Mode που επιλ?γεται πατ?ντα? και τα 2 paddles ταυτ?χρονα και σου επιτρ?πει να ζωγραφ?ζει? στον δρ?μο με την ουρ? του αυτοκιν?του να σε κ?νει… χερ? απ? μ?νη τη?. ?Το ταλ?ντο τη? ?μω? που την ξεχωρ?ζει και απ? τον, ?διου κυβισμο? ανταγωνισμ?, ε?ναι πω? μπορε? να κινηθε? και με ιδια?τερη ?νεση στο νορμ?λ οδικ? δ?κτυο και να φ?ρει ει? π?ρα? οικογενειακ?? υποχρε?σει?. ?να? π?ραυλο? που δαμ?ζεται και μεταμορφ?νεται αν?λογα με το που βρ?σκεται αν? π?σα στιγμ?. Π?? να μην τον ερωτευτε??;


?
Συμπ?ρασμα
Καν?να ?λλο μικρομεσα?ο δεν καταφ?ρνει αυτ? που καταφ?ρνει η συγκεκριμ?νη AMG. Η A 45 S διαθ?τει π?ρα πολλ? δ?ναμη και δε?χνει πω? ?χει εξελιχθε? σωστ? για κ?θε περ?πτωση, καθ?? ε?ναι το απ?λυτο incognito supercar που θα πρ?πει να φοβο?νται μεγαθ?ρια ?πω? η 911.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频