7 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε τη ν?α Mercedes AMG A 45 S

Διαβ?στηκε απ? 28032 αναγν?στε? - 2/10/2020

Π?? λ?γεται ?ταν οδηγε?? ?να αυτοκ?νητο που συνδυ?ζει ?λε? τι? αν?σει? και την τελευτα?α λ?ξη τη? τεχνολογ?α?, με ?ναν δ?λιτρο κινητ?ρα 421 ?ππων; Εμπειρ?α ζω??! Οδηγο?με τη ν?α Mercedes AMG A 45 S και ανακαλ?πτουμε ?να ν?ο κ?σμο που ισορροπε? αν?μεσα σε μ?α απλ? A Class και ?να απ?λυτο supercar.

 
 
Δ?λιτρο? κινητ?ρα? 421 ?ππων με την AMG να κ?νει τεχνολογικ? all in και να παρουσι?ζει μ?α ακ?μη καινοτομ?α: χρησιμοποι?ντα? το σ?στημα κλιματισμο?, ψ?χει τον κινητ?ρα ?στε ο οδηγ?? να μπορε? να τον πι?ζει συνεχ?? στα ?ρια. Α? το δο?με στην πρ?ξη.

Ναι, παραμ?νει μ?α A Class με το αστ?ρι στο καπ? να δεσπ?ζει. Αυτ? σημα?νει πω? εν? μπορε? να σπ?ει τα ρεκ?ρ ταχ?τητα?, οφε?λει να ε?ναι κομψ? και φυσικ? ?νετη, σαν μ?α Mercedes. Οι διαφορ?? σχεδιαστικ? ε?ναι λ?γε?, ?μω? ?να ?μπειρο μ?τι θα τι? εντοπ?σει αμ?σω?. Πιο συγκεκριμ?να, η εμπρ?? μ?σκα ε?ναι μεγαλ?τερη και πιο επιβλητικ?, τα φουσκωμ?να φτερ? κρ?βουν 19?ρε? ζ?ντε? και 6π?στονε? δαγκ?νε? και φυσικ? οι π?σω 4 απολ?ξει? εξατμ?σεων. Κερασ?κι στη το?ρτα, η εμφαν?? μεγαλωμ?νη αεροτομ?.Η καμπ?να τη? AMG A 45 S διαθ?τει ?πω? και η υπ?λοιπη σειρ?, δ?ο μ?νιτορ 10 ιντσ?ν, χαρακτηριστικ? ευρυχωρ?α, προσεγμ?νη ποι?τητα, αλλ? και υπερσ?γχρονο infotainment MBUX. Ξεχωρ?ζει για τα performance καθ?σματα, εν? επειδ? ε?ναι ?να μοντ?λο επιδ?σεων διαθ?τει εξτρ? καλο?δια ?πω? Race Start λειτουργ?α, ρολ?ι με γυρολ?γιο και στοιχε?α π?στα?, Drift Mode και πολλ? ακ?μη που θα σα? κ?νουν να την ερωτευτε?τε αστραπια?α. Α? ασχοληθο?με ?μω? με το πραγματικ? ενδιαφ?ρον κομμ?τι του μοντ?λου, που κρ?βεται κ?τω απ? το καπ?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频