4 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το Renault Kadjar 1.3 των 140 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 3394 αναγν?στε? - 23/10/2020

?τοιμο να ικανοποι?σει και του? πιο απαιτητικο?? ε?ναι το ανανεωμ?νο Kadjar το οπο?ο εκτ?? απ? την προσθ?κη του ν?ου κινητ?ρα, αναβαθμ?ζεται τ?σο εξωτερικ? ?σο και εσωτερικ?. Με φρ?σκο α?ρα, ?ρχεται να σταθε? επ?ξια και με αξι?σει? αν?μεσα στον σκληρ? ανταγωνισμ?.

 
 

RENAULT : SCENIC. ?ρθε, το Απ?λυτο Οικογενειακ?!

?ρθε η ?ρα και για το Renault Kadjar να αξιοποι?σει τον 1.300?ρη κινητ?ρα των 140 ?ππων αλλ? και να υιοθετ?σει τι? τελευτα?ε? τεχνολογ?ε? τη? φ?ρμα?. Με τιμ? εκκ?νηση? τα 19.390 ευρ?, αποτελε? ?να ?κρω? value for money μικρομεσα?ο SUV.?Ε?ναι ?σω? απ? τι? λ?γε? περιπτ?σει? που ?να αμ?ξωμα μ?κου? 4.449 χλστ. καταφ?ρνει να ξεχωρ?ζει. Το Renault Kadjar ?ταν και ?γινε ακ?μα περισσ?τερο ?να ?μορφα επιβλητικ? σ?νολο με 200χλστ. απ?σταση? απ? το ?δαφο? και πολλ?? καμπ?λε?. Στη ν?α του εκδοχ? συναντ?με ανασχεδιασμ?νο προφυλακτ?ρα που ενσωματ?νει αφεν?? τα σχ?ματο? ?C? στα ν?α LED φωτιστικ? σ?ματα αλλ? και τα μεγαλ?τερα πλ?ον πλα?σια των προβολ?ων. Στο π?σω μ?ρο?, μ?α καινο?ργια οριζ?ντια γραμμ? στην π?σω π?ρτα τον?ζει το φ?ρδο? του αμαξ?ματο? και κερδ?ζει το μ?τι.?Η αλλαγ? στο εσωτερικο? του Kadjar δεν ε?ναι κραυγαλ?α, μα ουσιαστικ? και στοχευμ?νη. ?σον αφορ? το τεχνολογικ? κομμ?τι, συναντ?με ν?α οθ?νη αφ?? στη κεντρικ? κονσ?λα η οπο?α εφοδι?ζεται με το σ?στημα R-LINK 2, εν? για πρ?τη φορ? ε?ναι διαθ?σιμη και η τηλεματικ? υπηρεσ?α Renault EASY CONNECT, για ?μεση συνεργασ?α του μοντ?λου με το smartphone σα?. Σημαντικ? αλλαγ? αποτελο?ν και τα ν?α καθ?σματα που παρ?χουν αυξημ?νη ?νεση αλλ? και επιμ?κυνση τη? β?ση?, στοιχε?ο σημαντικ? για τα πολ?ωρα ταξ?δια. Φυσικ? στον τομ?α των χ?ρων το Renault Kadjar παραμ?νει ιδανικ? για μεταφορ? και 5 ενηλ?κων χωρ?? τη παραμικρ? παραχ?ρηση και με 472λ. χ?ρο αποσκευ?ν.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频