7 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το Volvo XC40 PHEV των 262 PS

Διαβ?στηκε απ? 1060 αναγν?στε? - 12/11/2020

Συνδυ?ζοντα? θερμικ? μοτ?ρ και ηλεκτροκινητ?ρα, το Volvo XC40 PHEV ?χει πλ?ον τη δυνατ?τητα να κινηθε? αμιγ?? ηλεκτρικ?, αλλ? και να αποδ?σει 262 ?ππου?. Τι εντυπ?σει? μα? ?φησε και π?σα χιλι?μετρα μπορε? να διαν?σει αμιγ?? ηλεκτρικ?;

 
 
Τη δικ? τη? απ?ντηση στο δ?λημμα βενζ?νη ? πετρ?λαιο θ?λησε να δ?σει η Volvo ?ταν παρουσ?ασε την plug-in υβριδικ? ?κδοση του XC40. Το ν?ο SUV τη? σουηδικ?? φ?ρμα? διαθ?τει πλ?ον ?κρω? νεανικ? σχεδ?αση, με τη μεγ?λη μ?σκα στο εμπρ?? τμ?μα και τα led φωτιστικ? σ?ματα να πρωταγωνιστο?ν. Η σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α των ζαντ?ν αλουμιν?ου προσδ?δει ?ναν πιο ?επιθετικ?? χαρακτ?ρα. Οι πιο παρατηρητικο? θα διαπιστ?σουν κατευθε?αν ?τι πρ?κειται για ?να plug-in υβριδικ? μοντ?λο λ?γω τη? θ?ρα? φ?ρτιση?, αντιδιαμετρικ? απ? αυτ? τη? βενζ?νη?.

Στο εσωτερικ? γ?νεται εμφαν?? ?τι οι μηχανικο? τη? Volvo ?χουν καταβ?λει ιδια?τερη προσπ?θεια για να προσφ?ρουν στου? επιβ?τε? ?να πολυτελ?? περιβ?λλον. Στην κεντρικ? κονσ?λα δεσπ?ζει μ?α ευαν?γνωστη οθ?νη αφ?? μ?σα απ? την οπο?α ο οδηγ?? μπορε? να συνδ?σει την ?ξυπνη συσκευ? του και να ελ?γξει ?λα τα συστ?ματα ενημ?ρωση? και ψυχαγωγ?α?. Ε?ναι στραμμ?νη προ? την πλευρ? του οδηγο? γεγον?? που δε?χνει ?τι η Volvo εστ?ασε στον οδηγοκεντρικ? χαρακτ?ρα του μοντ?λου. Παρ?λληλα, μ?σω αυτ?? επιλ?γεται και το πρ?γραμμα οδ?γηση? στο οπο?ο θα αναφερθο?με εκτεν??. Π?σω απ? το τιμ?νι βρ?σκεται ?να? ευαν?γνωστο? ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων, ο οπο?ο? παρ?χει ?λε? τι? απαρα?τητε? πληροφορ?ε? στο οδηγ? χωρ?? να του αποσπ? την προσοχ?. Οι χ?ροι ε?ναι επαρκε?? και θα φιλοξενηθο?ν ?νετα οι επιβ?τε?, εν? αξ?ζει να σημει?σουμε ?τι το πορτμπαγκ?ζ ανοιγοκλε?νει με ηλεκτρικ? υποβο?θηση μ?σω διακοπτ?ν.262 ?πποι αλλ? και 46 χλμ ηλεκτρικ? αυτονομ?α
?πω? ?δη αναφ?ραμε, το εν λ?γω Volvo XC40 ε?ναι plug-in υβριδικ? μοντ?λο. Αυτ? σημα?νει ?τι συνδυ?ζει θερμικ? μοτ?ρ και ηλεκτροκινητ?ρα. Κ?τω απ? το καπ? βρ?σκεται ?να? υπερτροφοδοτο?μενο? τρικ?λινδρο? κινητ?ρα? βενζ?νη? χωρητικ?τητα? 1.500 κ.εκ., ο οπο?ο? αποδ?δει 180 ?ππου?. Ταυτ?χρονα, ε?ναι εφικτ? να ?συνεργ?ζεται? με ηλεκτροκινητ?ρα. Σε αυτ? την περ?πτωση, η συνδυαστικ? ισχ?? αγγ?ζει του? 262 ?ππου? και η ροπ? φτ?νει τα 445 Nm. Στην πρ?ξη, αυτ?? οι τιμ?? μεταφρ?ζονται σε δ?ναμη σε ?λο το ε?ρο? των στροφ?ν. Ενδεικτικ?, σ?μφωνα με τη Volvo, τα 0-100 χλμ./?ρα ε?ναι υπ?θεση 7,9 δευτερ?λεπτων.

Οι δ?ο κινητ?ρε? συνεργ?ζονται αν?λογα με το πρ?γραμμα οδ?γηση? που θα επιλεχθε?. Υπ?ρχει το ?Pure Mode?, ?που ?ταν το επιλ?ξει ο οδηγ??, το αυτοκ?νητο κινε?ται αμιγ?? ηλεκτρικ?. Με μ?α πλ?ρη? φ?ρτιση, η αυτονομ?α αγγ?ζει τα 46 χιλι?μετρα. ?ταν επιλεχθε? το πρ?γραμμα ?Hybrid Mode?, θερμικ? μοτ?ρ και ηλεκτροκινητ?ρα? συνεργ?ζονται με γν?μονα την επ?τευξη τη? β?λτιστη? καταν?λωση?. Το τρ?το πρ?γραμμα οδ?γηση? ονομ?ζεται ?Power Mode? και ?ταν επιλεχθε? ?αποκαλ?πτονται? οι αρετ?? των 262 ?ππων. Ασφαλ?? σε περ?πτωση που ο οδηγ?? ?χει επιλ?ξει το ?Pure Mode?, αλλ? αποφασ?σει να βυθ?σει το γκ?ζι στο π?τωμα, το αυτοκ?νητο θα ανταποκριθε?. Ο τρικ?λινδρο? κινητ?ρα? θα ενεργοποιηθε? ?μεσα και θα συνδυαστε? με το ηλεκτρικ? μοτ?ρ.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频