6 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το αμιγ?? ηλεκτρικ? smart EQ fortwo

18/11/2020

Η γκ?μα τη? smart ?χει πλ?ον εξηλεκτριστε? πλ?ρω? και στα χ?ρια μα? βρ?θηκε το EQ fortwo. Τι εντυπ?σει? μα? ?φησε στη δι?ρκεια τη? δοκιμ?? και ποια ε?ναι η πραγματικ? του αυτονομ?α;

 
 
Η ιδ?α εν?? αμιγ?? ηλεκτρικο? smart ε?χε ?υιοθετηθε?? πριν απ? αρκετ? χρ?νια. Στη δε?τερη γενι? ενσωματ?θηκε στη γκ?μα τη? φ?ρμα? και πλ?ον το σ?νολο των αυτοκιν?των τη? smart ε?ναι αμιγ?? ηλεκτρικ?. Η γερμανικ? εταιρε?α προσφ?ρει αυτ? τη στιγμ? τρει? εκδ?σει?, το fortwo, την ?ανοιχτ?? του ?κδοση και το μεγαλ?τερο forfour. ?λα συνοδε?ονται απ? το λογ?τυπο EQ, που παραπ?μπει σε αμιγ?? ηλεκτρικ? ?χημα. Στην κατοχ? μα? βρ?θηκε το διθ?σιο EQ fortwo και ?φτασε η στιγμ? να σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα?.

Η τρ?τη γενι? του μικρο? αυτοκιν?του π?λη? ?ρχεται με μικρ?? αλλαγ?? στην εξωτερικ? εμφ?νιση. Στο εμπρ?? μ?ρο? συναντ?με ?να ν?ο προφυλακτ?ρα και μ?σκα που προσφ?ρεται στο χρ?μα του αμαξ?ματο?, εν? τα LED φωτιστικ? σ?ματα στο π?σω μ?ρο? αποτελο?ν προαιρετικ? επιλογ?. Οι σχεδιαστικ?? αναβαθμ?σει? ε?ναι αρκετ?? για να δ?σουν ?ναν τ?νο αναν?ωση? στο smart EQ fortwo, αλλ? δεν πα?ουν να διατηρο?ν αναλλο?ωτο τον χαρακτ?ρα του μικρο? μοντ?λου. ?σον αφορ? στι? διαστ?σει?, το μ?κο? του αμαξ?ματο? αγγ?ζει τα 2.695 χλστ., το πλ?το? τα 1.663 χλστ. και το ?ψο? τα 1.555 χλστ.

Εσωτερικ?: ?πλετοι χ?ροι μ?νο για δ?ο
?πω? ξεκαθαρ?ζει και το ?νομ? του, το smart EQ fortwo ε?ναι ?να αυτοκ?νητο π?λη? αποκλειστικ? για δ?ο επιβ?τε?. Ωστ?σο, η μετακ?νησ? του? θα γ?νει ?νετα, αφο? οι χ?ροι ε?ναι ιδια?τερα επαρκε??. Θ?κε? για μικροαντικε?μενα υπ?ρχουν στι? δ?ο π?ρτε?, εν? αν?μεσα στα δ?ο καθ?σματα βρ?σκεται ?να δ?χτυ που αποδεικν?εται ιδια?τερα πρακτικ?. Μοναδικ? απουσ?α ε?ναι οι ποτηροθ?κε? στο κεντρικ? το?νελ, αλλ? η ?παρξη μηχανικο? χειρ?φρενου δεν επιτρ?πει χωροταξικ? κ?τι τ?τοιο. Τα πλαστικ? ε?ναι σκληρ? στην υφ? του?, αλλ? η σχεδ?ασ? του? ιδια?τερα νεανικ?. Το τιμ?νι ε?ναι τρι?κτινο και πολυλειτουργικ?, εν? π?σω του υπ?ρχει ?να? ευαν?γνωστο? π?νακα? οργ?νων με τι? απολ?τω? απαρα?τητε? ενδε?ξει?. Ν?α προσθ?κη ε?ναι το ?ργανο δ?πλα απ? την αριστερ? κολ?να, το οπο?ο απεικον?ζει το επ?πεδο φ?ρτιση? τη? μπαταρ?α?, αλλ? και την αν?κτηση/καταν?λωση ηλεκτρικ?? εν?ργεια?. Η οθ?νη αφ?? μεγ?θου? 8 ιντσ?ν βρ?σκεται στο κ?ντρο του ταμπλ?, ε?ναι ιδια?τερα χρηστικ? και ευαν?γνωστη, εν? εκτ?? των ?λλων φ?ρει και ενσωματωμ?νο σ?στημα πλο?γηση?. Ο ?γκο? του χ?ρου αποσκευ?ν αγγ?ζει τα 230 λ?τρα, αρκετ? για να ικανοποι?σουν τι? αν?γκε? δ?ο επιβατ?ν.Επιδ?σει? που αρκο?ν... για την π?λη
?να αυτοκ?νητο σαν το smart EQ fortwo, θα πραγματοποι?σει στη δι?ρκεια τη? ?ζω??? του τι? περισσ?τερε? αποστ?σει? σε αστικ? περιβ?λλον. Με γν?μονα αυτ?, κ?τω απ? τον χ?ρο αποσκευ?ν ?χει τοποθετηθε? ?να? ηλεκτροκινητ?ρα? που αποδ?δει 82 ?ππου? και 160 Nm ροπ??. Τα 0-100 χλμ./?ρα ?ρχονται σε 11,1 δλ. και η τελικ? ταχ?τητα αγγ?ζει τα 130 χλμ./?ρα. Οι απ?λυτε? τιμ?? δεν ενθουσι?ζουν ιδια?τερα, αλλ? στην πραγματικ?τητα, το smart EQ fortwo καταφ?ρνει να κινε?ται σβ?λτα στο αστικ? περιβ?λλον, ειδικ? σε ταχ?τητε? ?ω? τα 80 χλμ./?ρα. Οι μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου ?χουν χωρητικ?τητα 17,6 kWh, με την καταν?λωση ρε?ματο? να κυμα?νεται στο ε?ρο? 15.5 - 19.8 kWh/100 χλμ. Η γερμανικ? φ?ρμα ανακοιν?νει ?ω? 159 χλμ. αυτονομ?α? με μ?α πλ?ρη φ?ρτιση, σ?μφωνα με τα πρ?τυπα WLTP. Στην πρ?ξη ε?δαμε τα 135 χλμ. ω? ?ναν εφικτ? στ?χο. Μ?α πλ?ρη? φ?ρτιση σε οικιακ? δ?κτυο διαρκε? περ?που 6 ?ρε?, εν? μ?σω ταχυφορτιστ?, 40 λεπτ? αρκο?ν για την α?ξηση του επιπ?δου φ?ρτιση? απ? το 10 ?ω? το 80%.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频