4 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το αυτ?ματο Nissan X-Trail

Διαβ?στηκε απ? 8307 αναγν?στε? - 17/11/2020

Χρει?ζεται σωστ?? κιν?σει? σε ?λου? του? τομε?? για να θεωρε?σαι ολοκληρωμ?νο?. Το X-Trail ασπ?ζεται αυτ? τη φιλοσοφ?α προσφ?ροντα? χ?ρου?, πρακτικ?τητα και ?να κινητ?ρα για ?λα τα γο?στα.

 
 
Η Nissan ?βαλε τα δυνατ? τη? και παρουσ?ασε ?να προσιτ? SUV που δεν του λε?πει τ?ποτα. Ν?α προσθ?κη ο κινητ?ρα? των 1.33 λ?τρων που ?ρχεται να προστεθε? σε ?δη ?να πετυχημ?νο σ?νολο. Η μ?σκα σε σχ?μα V τη? Nissan ε?ναι πλ?ον το σ?μα κατατεθ?ν στο μπροστιν? μ?ρο? του X-Trail παρ?α με του? μεγ?λου? προβολε??, τα γωνι?δη φ?τα LED και του? ανασχεδιασμ?νου? προβολε?? ομ?χλη?. Οι φαρδιο? προφυλακτ?ρε? συμπληρ?νουν την δυναμικ? και περιπετει?δη? εμφ?νιση του πληθωρικο? X-Trail, το οπο?ο με μ?κο? σχεδ?ν 4.7 μ?τρα συνεχ?ζει να βασ?ζεται στην CMF πλατφ?ρμα του ομ?λου Nissan-Renault.Στο εσωτερικ? του, το X-Trail αποπν?ει αισθητικ? πολυτ?λεια? την οπο?α αντιλαμβ?νεσαι στα ποιοτικ? υλικ? που ?χουν χρησιμοποιηθε? στην καμπ?να, καθ?? και την ?ριστη συναρμογ? μεταξ? του?. ?λα ε?ναι προσεκτικ? τοποθετημ?να με το συνολικ? φιν?ρισμα να συνθ?τει μια εξ?χω? ποιοτικ? κατασκευ?. Η ?γχρωμη οθ?νη αφ?? των 7 ιντσ?ν στην κεντρικ? κονσ?λα ε?ναι ε?κολη στη χρ?ση και προσφ?ρει δυνατ?τητα συνδεσιμ?τητα?, χωρ?? ωστ?σο να εντυπωσι?ζει σε επ?πεδο εμφ?νιση?. Οι διαθ?σιμοι χ?ροι για του? επιβ?τε? ε?ναι υπ?ρ του δ?οντο? μεγ?λοι, χ?ρη και στα συρ?μενα -με ρυθμιζ?μενη πλ?τη- π?σω καθ?σματα, εν? αντ?στοιχα πολλ?? ε?ναι οι διαθ?σιμε? θ?κε? αποθ?κευση? για δι?φορα μικροαντικε?μενα. Οι αποθηκευτικ? δυνατ?τητα του χ?ρου αποσκευ?ν φτ?νει τα 565 λ?τρα με την στ?νταρ ηλεκτρικ? π?ρτα να αυξ?νει κατακ?ρυφα την ευχρηστ?α.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频