6 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ηλεκτρικ? Skoda Citigo e iV

Διαβ?στηκε απ? 1356 αναγν?στε? - 30/10/2020

Με 83 ?λογα, 210 Nm ροπ?? και ?ω? 245χλμ. πραγματικ?? αυτονομ?α?, το μ?νι μοντ?λο των Τσ?χων ?ρχεται να αποδε?ξει πω? μπορε?? να αποκτ?σει? το απ?λυτο εργαλε?ο π?λη?, μ?νο με μ?α πρ?ζα. Α? δο?με αναλυτικ?τερα το πλ?ρε? πακ?το που προσφ?ρει το Citigo e iV.

 
 
Το 2020 ε?ναι η εποχ? μετ?βαση? στην εξηλεκτρισμ?νη αυτοκ?νηση. Πολλ? ν?α μοντ?λα που κινο?νται αμιγ?? ηλεκτρικ? και ?γερ?? επιδ?τηση για την απ?κτηση του? απ? την κυβ?ρνηση, ε?ναι στο προσκ?νιο. Το Skoda Citigo e iV αποτελε? την πιο οικονομικ? πρ?ταση τη? αγορ?? με τιμ? στα 17.955 ευρ? (κρατικ? επιδ?τηση και απ?συρση) τραβ?ντα? τα φλα? π?νω του.Εμφ?νιση – σχεδ?αση: Αρκετ?? λεπτομ?ρειε? που το ξεχωρ?ζουν απ? τι? απλ?? εκδ?σει?
Το ηλεκτρικ? Citigo δεν αλλ?ζει μ?νο κ?τω απ? το καπ?. Κ?θε ?λλο, φ?ρνει μικρ??, αλλ? αρκετ?? σχεδιαστικ?? πινελι?? που το ξεχωρ?ζουν και τραβο?ν τα βλ?μματα των περαστικ?ν. Αρχικ?, η ανασχεδιασμ?νη εμπρ?? γρ?λια ε?ναι κλειστ? πλ?ον, στου? προβολε?? ε?ναι ενσωματωμ?να τα LED φ?τα ημ?ρα?, εν? την ηλεκτρικ? του φ?ση μαρτυρε? το γρ?μμα e δ?πλα στο ?νομα του μοντ?λου. Τι? σχεδιαστικ?? προσθ?κε? και αλλαγ?? συμπληρ?νουν οι 16?ρε? ζ?ντε? αλουμιν?ου και το ν?ο λογ?τυπο iV στο π?σω μ?ρο?. ?να κομψ? μικρ?, που παρ? τι? λιλιπο?τειε? διαστ?σει? του φ?ρνει τον δικ? του, αρκετ? μοντ?ρνο χαρακτ?ρα που δεν περν?ει απαρατ?ρητο?.Εσωτερικ? – χ?ροι: Παραμ?νει απ? τα πιο πρακτικ? τη? κατηγορ?α?
Η μηδενικ?ν ρ?πων φ?ση τη? συγκεκριμ?νη? ?κδοση?, μεταφρ?ζεται με μικρ?? πινελι?? και στο εσωτερικ? τη? καμπ?να?. Ο λεβι?? του αυτ?ματου κιβωτ?ου διαθ?τει πρ?σινε? ραφ??, υπ?ρχει μπουτ?ν επιλογ?? ECO ? ECO+ αλλ? και δε?κτε? που παρ?χουν πληροφορ?ε? για την αν?κτηση εν?ργεια? και φ?ρτιση? τη? μπαταρ?α?. Απ? κει και π?ρα, σχεδιαστικ? διατηρε? την αρχιτεκτονικ? των απλ?ν εκδ?σεων, ξεχωρ?ζει για την λιτ?τητα, την στιβαρ?τητα αλλ? και την ?νεση που μπορε? να παρ?χει μ?χρι και σε 4 ?τομα. Παρ? το γεγον?? πω? ε?ναι πλ?ρω? μανιτζ?βελο και διαθ?τει απ? τι? πιο compact διαστ?σει? στην αγορ?, ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει τι? αν?γκε? μια? οικογ?νεια?, την ?ρα που το πορτ-παγκ?ζ επηρε?ζεται ελ?χιστα απ? την ηλεκτρικ? αρχιτεκτονικ?, παραμ?νοντα? στα εξαιρετικ? (για την κατηγορ?α) 250λτ. Μ?α ?κρω? λειτουργικ? καμπ?να, χωρ?? υπερβολ?? και εντυπωσιακ? στοιχε?α που εξυπηρετε? πλ?ρω? τον αστικ? – ε?χρηστο χαρακτ?ρα του μοντ?λου.Κινητ?ρα? – επιδ?σει?: 83 ?λογα και αυτονομ?α ?ω? 245χλμ.
Κ?τω απ? το μικρ? αλλ? μοντ?ρνο καπ? του Citigo συναντ?με ?να ηλεκτρικ? μοτ?ρ απ?δοση? 83 ?ππων και 210 Nm ροπ??. Νο?μερα ?κρω? ικανοποιητικ? για ?να καθαρ? αστικ? μοντ?λο, με την μπαταρ?α του συστ?ματο? να ε?ναι 36.8kWh, και την υποσχ?μενη απ? την Skoda αυτονομ?α να αγγ?ζει τα 260χλμ. Για την φ?ρτιση τ?ρα του συστ?ματο?, για το 80% αυτ?? σε μ?λι? μ?α ?ρα θα χρειαστε?τε καλ?διο φ?ρτιση? CCS σε ταχυφορτιστ?, εν? με wall-box χρει?ζεται για το ?διο ποσοστ? φ?ρτιση?, 4 ?ρε? και 15 λεπτ?. Ε?ν διαθ?τετε απλ? οικιακ? πρ?ζα στο γκαρ?ζ σα?, τ?τε ο χρ?νο? φτ?νει μ?χρι και τι? 16 ?ρε? για μ?α πλ?ρη φ?ρτιση. Τρομερ? ?συχο, εντυπωσι?ζει με τι? επιδ?σει? του ?πω? το 0-100 σε 11.1 δευτ. και κ?στο? 1.2 ευρ?/100χλμ. (σ?μφωνα με το μ?σο ?ρο κ?στου? κιλοβατ?ρα? απ? τον π?ροχο) εν? διαθ?τει ελεγχ?μενη τελικ? 130χλμ./?ρα.
?


Οδικ? συμπεριφορ?: Σο?περ ευ?λικτο και με χαμηλ?τερο κ?ντρο β?ρου?
Το ηλεκτρικ? Skoda Citigo παραμ?νει ?να απ? τα πιο μανιτζ?βελα και αστικ? αυτοκ?νητα που φτι?χτηκαν ποτ?. Μικρ?? κ?κλο? στροφ??, μικρ?? διαστ?σει? και ηλεκτρικ? νε?ρο, θα σα? κ?νουν να το λατρ?ψετε σε κ?θε αστικ? διαδρομ?, καθ?? παρκ?ρει παντο? και ελ?γχεται πλ?ρω?. Η μπαταρ?α με τι? 168 κυψ?λε? ?χει τοποθετηθε? στο π?τωμα πλαισ?ου κ?τω απ? τα καθ?σματα, χαμηλ?νοντα? ?ντεχνα το κ?ντρο β?ρου? του αυτοκιν?του, χ?νοντα? λ?γη απ? την ?νεση, αλλ? κερδ?ζοντα? σε σταθερ?τητα και αποτελεσματικ?τητα. Στην επιλογ? D ο οδηγ?? μπορε? να ρυθμ?σει αν?μεσα σε 3 σκ?λε? το επ?πεδο αν?κτηση? εν?ργεια?, εν? στη θ?ση B του επιλογ?α, δεν θα χρει?ζεται καν να πατ?σει το πεντ?λ του φρ?νου, καθ?? το κιβ?τιο φρεν?ρει με το ?φημα του γκαζιο?. Με το ECO+ ενεργοποιημ?νο, ?χετε στη κατοχ? σα? 55 ?λογα και 95χλμ./?ρα τελικ?, ?μω? η μπαταρ?α φορτ?ζει σε σημαντικ? βαθμ? σε συνθ?κε? σταμ?τα – ξεκ?να.
?


Συμπ?ρασμα
Μ?α στιβαρ? και ?συχη κατασκευ? που ξεδιπλ?νει χ?ρε? και αυτονομ?α εντ?? π?λη?. Μ?α ?κρω? συμφ?ρουσα επιλογ? που ζητ?ει 1.2 ευρ?/100χλμ., ?χει κρατικ? επιδ?τηση και μπορε? να βολ?ψει μ?χρι και μ?α 3μελ? οικογ?νεια. Η στροφ? στο ρε?μα, ?χει και αυτ? τη πλευρ?, την πρακτικ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频