7 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ηλεκτρικ? VW ID.3 1st Edition των 204 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 21533 αναγν?στε? - 1/12/2020

?να β?μα πιο κοντ? στην ηλεκτροκ?νηση μα? φ?ρνει η VW με το ν?ο, αμιγ?? ηλεκτρικ? ID.3 των 204 ?ππων. Ποια ε?ναι η πραγματικ? του αυτονομ?α; Π?με να το γνωρ?σουμε καλ?τερα.

 
 
Πριν απ? κ?ποια χρ?νια γρ?φαμε ?τι το μ?λλον αν?κει στην ηλεκτροκ?νηση. Πλ?ον, αρχ?ζουν να εμφαν?ζονται οι πρ?τε? αμιγ?? ηλεκτρικ?? εκδ?σει? και η VW δε θα μπορο?σε να μην ακολουθ?σει αυτ? την τ?ση. Στη χ?ρα μα?, το ν?ο ID.3 κ?νει το επ?σημο ντεμπο?το του με μια ειδικ? ?κδοση, την 1st Edition.

Η εξωτερικ? σχεδ?αση του ε?ναι αρκετ? φουτουριστικ?, ?πω? αρμ?ζει σε ?να αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο τη? γερμανικ?? φ?ρμα?. Σε αυτ? τον τομ?α δ?θηκε ιδια?τερη ?μφαση, α? μην ξεχν?με ?λλωστε ?τι στο μ?λλον, ενδεχομ?νω? το ID.3 να αντικαταστ?σει πλ?ρω? το VW Golf με την μακρ? ιστορ?α τ?σων ετ?ν. Βασ?ζεται σε μ?α αρθρωτ? πλατφ?ρμα, η οπο?α αργ?τερα θα χρησιμοποιηθε? σε περισσ?τερα αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λα. Στο εμπρ?? μ?ρο? ?πρωταγωνιστο?ν? τα εντυπωσιακ? Led φωτιστικ? σ?ματα, εν? απουσι?ζουν οι γνωστ?? γρ?λιε? που συναντ?με σε αυτοκ?νητα με θερμικ? μοτ?ρ. Στο πλα?ν? τμ?μα υπ?ρχουν οι μεγ?λε? ζ?ντε?, εν? το αμ?ξωμα που ξεπερν? τα 4,2 μ?τρα σε μ?κο? διατ?θεται συνολικ? σε ?ξι χρ?ματα.Εσωτερικ?: Παραμ?νει πρακτικ?
Σε μ?α πρ?τη επαφ? με το αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λο τη? VW, ο οδηγ?? δε θα νι?σει ?τι χρει?ζεται περαιτ?ρω εξοικε?ωση. Η σχεδ?αση του ταμπλ? ε?ναι ?κρω? μινιμαλιστικ? και δε θα συναντ?σει κανε?? υπερβολ??. Π?σω απ? το τιμ?νι βρ?σκεται ?να? ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων με τι? απολ?τω? απαρα?τητε? πληροφορ?ε? για τον οδηγ?, ?πω? η ταχ?τητα και η αυτονομ?α. Το μ?γεθ?? του αγγ?ζει τι? 5,3 ?ντσε? και επ?νω του εδρ?ζεται ο περιστροφικ?? μοχλ??-λεβι?? του αυτ?ματου συστ?ματο? μετ?δοση?. Η παρουσ?α του σε εκε?νο το σημε?ο δημιουργε? ?πλετο χ?ρο αν?μεσα στα καθ?σματα των εμπρ?? επιβατ?ν. Στο εσωτερικ? του VW ID.3 δεν υπ?ρχει κεντρικ? το?νελ, με αποτ?λεσμα να δημιουργε?ται χ?ρο? για πληθ?ρα μικροαντικειμ?νων. Στο ταμπλ? ε?ναι γεγον?? ?τι θα θ?λαμε πιο ποιοτικ? πλαστικ?, εν? και η συναρμολ?γηση επιδ?χεται βελτ?ωση?. Στο κ?ντρο βρ?σκεται μ?α ψηφιακ? οθ?νη αφ?? μεγ?θου? 10 ιντσ?ν. Ε?ναι ανεξ?ρτητη του ταμπλ? και μ?σω αυτ?? ο οδηγ?? απολαμβ?νει κ?θε υπηρεσ?α ενημ?ρωση? και ψυχαγωγ?α?, εν? ασφαλ?? δεν απουσι?ζει η δυνατ?τητα σ?νδεση? με το κινητ? τηλ?φωνο και το ενσωματωμ?νο σ?στημα πλο?γηση?. Στι? νυχτεριν?? διαδρομ??, αξ?ζει να τον?σουμε ?τι δημιουργε?ται μ?α πολ? ?μορφη ατμ?σφαιρα με κρυφ? φωτισμ? σε αρκετ? σημε?α. Παρ?λληλα, εκε? που το ταμπλ? συναντ? το παρμπρ?ζ, υπ?ρχει μ?α led λωρ?δα. Η VW την ονομ?ζει ID.Light και, ?ταν για παρ?δειγμα ο οδηγ?? φρεν?ρει απ?τομα, γ?νεται στιγμια?α κ?κκινη. ?ταν το αυτοκ?νητο βρ?σκεται σε κατ?σταση φ?ρτιση?, η λωρ?δα γ?νεται πρ?σινη και αν?λογα με την δι?δοση του χρ?ματο? απ? αριστερ? προ? τα δεξι?, καταλαβα?νει ο ιδιοκτ?τη? το επ?πεδο φ?ρτιση? τη δεδομ?νη χρονικ? στιγμ?. Οι χ?ροι για του? επιβ?τε? ε?ναι ?πλετοι, μην ξεχν?με ?λλωστε ?τι το μεταξ?νιο αγγ?ζει τα 2.770 χλστ., τιμ? που συναντ?με κυρ?ω? σε οχ?ματα μεσα?α? κατηγορ?α?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频