4 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ?πια υβριδικ? SEAT Leon FR

Διαβ?στηκε απ? 21590 αναγν?στε? - 30/12/2020

Το Seat Leon ανανε?θηκε συνολικ? και ?ρχεται να δ?σει την απ?ντησ? του στον ?ντονο ανταγωνισμ? τη? κατηγορ?α? των μικρομεσα?ων. Στα χ?ρια μα? βρ?θηκε η κορυφα?α ?κδοση βενζ?νη? που συνδυ?ζει υβριδικ? σ?στημα και 150 ?ππου?.

 
 
Το Leon αποτελο?σε π?ντα το μεγ?λο στο?χημα τη? Seat, κυρ?ω? λ?γω τη? τερ?στια? εμπορικ?? του επιτυχ?α?. ?λα ξεκ?νησαν π?σω στο 1999 και πλ?ον λανσαρ?στηκε αισ?ω? η τ?ταρτη γενι? του. Με περισσ?τερε? απ? 2,2 εκατ. πωλ?σει? στην ?πλ?τη? του, το ν?ο Seat Leon επαν?ρχεται πλ?ρω? ανανεωμ?νο. Βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα MQB Evo, η οπο?α προσφ?ρει βελτιωμ?νου? χ?ρου?, εν? για πρ?τη φορ? εξοπλ?ζεται και με ?πια υβριδικ? τεχνολογ?α. Η εν λ?γω ?κδοση βρ?θηκε στα χ?ρια μα? ?ρθε η ?ρα να σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα?. Α? γνωρ?σουμε καλ?τερα το SEAT Leon FR mHEV.

Εξωτερικ?, η τ?ταρτη γενι? διακρ?νεται για το ?ντονα ?sportive? ?φο? τη?, ο συντελεστ?? οπισθ?λκουσα? ?χει μειωθε? σημαντικ? συγκριτικ? με το παρελθ?ν, εν? το μ?κο? ?χει αυξηθε? φτ?νοντα? αισ?ω? στα 4.642 χλστ. (93 χλστ). Το καπ? ?χει μεγαλ?σει σε σχ?ση με το παρελθ?ν, εν? στην περ?πτωση τη? ?κδοση? δοκιμ?? οι καθρ?φτε? ε?ναι σκουρ?χρωμοι. Εντυπωσιακ? στοιχε?ο ε?ναι ασφαλ?? και τα π?σω φωτιστικ? σ?ματα, τα οπο?α εν?νονται με μ?α Led λωρ?δα, η οπο?α εκτε?νεται σε ?λο το πλ?το? του π?σω μ?ρου?. ?σον, αφορ? το Seat Leon FR mHEV, το κερασ?κι στην το?ρτα ε?ναι οι εντυπωσιακ?? ζ?ντε? αλουμιν?ου μεγ?θου? 18 ιντσ?ν.

Αναβαθμ?στηκε ποιοτικ?
Σημαντικ? αναβ?θμιση υπ?ρξε και στο εσωτερικ? του ν?ου Seat Leon, το οπο?ο διακρ?νεται για τα μαλακ? πλαστικ? στι? περισσ?τερε? επιφ?νειε?. Στην κεντρικ? κονσ?λα δεσπ?ζει μ?α οθ?νη αφ?? μεγ?θου? 10 ιντσ?ν, η οπο?α ε?ναι αρκετ? ε?κολη στη χρ?ση, εν? τα φυσικ? κουμπι? διευκολ?νουν σημαντικ? την χρ?ση, ειδικ? κατ? τη δι?ρκεια τη? οδ?γηση?. Μ?σω του συστ?ματο? infotainment, εκτ?? των ?λλων, ο οδηγ?? μπορε? να ρυθμ?σει και τον?κρυφ? φωτισμ? που δημιουργε? ?να ?μορφο κλ?μα στι? βραδιν?? ?ρε?. Π?σω απ? το τιμ?νι, εκτ?? των paddles του αυτ?ματου DSG κιβωτ?ου ταχυτ?των, συναντ?με και το περ?φημο ?digital cockpit?, τον ψηφιακ? π?νακα οργ?νων που παρ?χει κ?θε πληροφορ?α στον οδηγ? και το μ?γεθο? του ε?ναι 10,25 ?ντσε?. Οι εσωτερικο? χ?ροι που προσφ?ρει η ν?α πλατφ?ρμα ε?ναι σημαντικ? μεγαλ?τεροι, μια? και το μεταξ?νιο ?χει αυξηθε? κατ? 50 χλστ., εν? ο ?γκο? του χ?ρου αποσκευ?ν παραμ?νει στα 380 λτ., ?πω? και στην προηγο?μενη γενι?. Τ?λο?, στην περ?πτωση τη? ?κδοση? FR, οι κ?κκινε? ραφ?? σε τιμ?νι και καθ?σματα, αλλ? και τα λογ?τυπα σε τιμ?νι και μαρσπι?, δ?νουν ?ναν ξεχωριστ? τ?νο.Κινητ?ρα?: ?πια υβριδικ? τεχνολογ?α και 150 ?πποι
Η συγκεκριμ?νη ?κδοση εξοπλ?ζεται με ?ναν τετρακ?λινδρο κινητ?ρα, ο οπο?ο? ?χει τη δυνατ?τητα απενεργοπο?ηση? των δ?ο κυλ?νδρων. Ε?ναι υπερτροφοδοτο?μενο?, η χωρητικ?τητ? του αγγ?ζει τα 1.498 κ.εκ. και, σε συνδυασμ? με την ?πια υβριδικ? τεχνολογ?α 48V, η ισχ?? αγγ?ζει του? 150 ?ππου? και η ροπ? τα 250 Nm απ? τι? 1.500 σ.α.λ. Π?ρα απ? τι? ικανοποιητικ?? επιδ?σει?, ο 1.5 TSI καταφ?ρνει να πετυχα?νει καλ? μ?ση καταν?λωση λ?γω τη? λειτουργ?α? coasting, ?που η περιστροφ? του κινητ?ρα διακ?πτεται κ?τω απ? συγκεκριμ?νε? συνθ?κε?. Στη δι?ρκεια τη? δοκιμ??, ε?δαμε τη μ?ση καταν?λωση να κυμα?νεται κοντ? στα 8λτ./100 χλμ., αλλ? σε υπεραστικ? περιβ?λλον η λειτουργ?α coasting και η μακρι? 7η σχ?ση του κιβωτ?ου μπορε? να μει?σει περαιτ?ρω τη μ?ση τιμ?. Τ?λο?, τα 0-100 χλμ./?ρα ολοκληρ?νονται σε 8,6 δλ. και η τελικ? ταχ?τητα αγγ?ζει τα 216 χλμ./?ρα.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频