7 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Audi SQ2

Διαβ?στηκε απ? 18140 αναγν?στε? - 7/10/2020

Η ν?α ?φιξη στην κατηγορ?α των B-SUV, το Audi SQ2, μεταφ?ρει την πολ? επιτυχημ?νη συνταγ? κινητ?ρα-μετ?δοση? που ?χουμε γνωρ?σει απ? το S3, σε ?να "ψηλ?τερο" πακ?το.

 
 
Ε?ναι αδιαμφισβ?τητο γεγον?? πω? τα τελευτα?α χρ?νια τα SUV ?χουν π?ρει τη σκυτ?λη στον τομ?α των πωλ?σεων. Ολο?να και περισσ?τερα "ψηλ?" μοντ?λα κ?νουν την εμφ?νισ? του? στι? εκθ?σει?, και, κατ επ?κταση στου? δρ?μου?, με τι? εταιρε?ε? να ?χουν στραφε? και στην ιδια?τερα εμπορικ? compact κατηγορ?α. Και, απ? τη στιγμ? που αν?καθεν υπ?ρχαν γρ?γορα "μικρ?", για του? λ?τρει? των επιδ?σεων, ?ταν θ?μα χρ?νου να εμφανιστο?ν και οι αντ?στοιχε? εκδ?σει? στα μικρ? SUV. Αν σκεφτο?με λοιπ?ν, την ηγετικ? θ?ση που κατ?χει το S3 στην κατηγορ?α των hot hatches, ?ταν φυσικ? να ακολουθ?σει η SUV ?κδοσ? του, δηλαδ? το SQ2 τη? δοκιμ?? μα?.Εξωτερικ?, το αυτοκ?νητο δε?χνει ξεκ?θαρα την "S" ταυτ?τητ? του, χωρ?? ?μω? να γ?νεται κραυγαλ?ο. Οι προφυλακτ?ρε?, τα φτερ? γ?ρω απ? του? τροχο?? καθ?? και η τρ?τη κολ?να ?χουν αποκτ?σει γκρι χρωματισμ?, η γρ?λια εμπρ?? ε?ναι πλ?ον μα?ρη γυαλιστερ?, κ?τι που ε?ναι χαρακτηριστικ? πινελι? στι? γρ?γορε? εκδ?σει? των Audi, εν? στο π?σω μ?ρο?, τη διαφορ? κ?νει η τετραπλ? εξ?τμιση, η οπο?α ?χει και την απαρα?τητη ακουστικ? χροι? για ?να ?χημα τ?τοιου βεληνεκο??. Αν και οι περισσ?τερε? απ? αυτ?? τι? επιλογ?? ε?ναι ?ξτρα, δεν ανεβ?ζουν ιδια?τερα την, ?δη υψηλ?, τιμ? αγορ?? του SQ2.Σπορ στοιχε?α με μ?τρο
Το εσωτερικ? του SQ2, ?χει το σχεδιαστικ? DNA τη? Audi, που ε?ναι μεν σπορτ?φ, ?λλα ?χι ακρα?ο. Ιδια?τερα πετυχημ?νη συνταγ? θα λ?γαμε, που χαρ?ζει σχεδιαστικ? αντοχ? στο χρ?νο χωρ?? ?μω? να λε?πει η μοντ?ρνα α?σθηση. Η "S" ταυτ?τητα που το διαφοροποιε? απ? τι? υπ?λοιπε? εκδ?σει? υπ?ρχει και στην καμπ?να, με αλουμιν?νιε? επενδ?σει? στο ταμπλ? (υπ?ρχει και η δυνατ?τητα επιλογ?? σε κ?κκινο χρ?μα και εφ? που θυμ?ζει ανθρακ?νημα, που τον?ζει ιδια?τερα τον χαρακτ?ρα του οχ?ματο?, καθ?? και η επιλογ? ατμοσφαιρικο? φωτισμο?, κ?τι που ε?ναι εντυπωσιακ? και προσδ?δει μια ?μορφη ν?τα στι? βραδιν?? σα? β?λτε?), βαμμ?νε? ραφ??, και το S logo που δεσπ?ζει σε δι?φορα σημε?α ?πω? τα μαρσπι?, η πλ?τη των καθισμ?των και ο π?νακα? οργ?νων, ο οπο?ο? ε?ναι ψηφιακ??, εν? υπ?ρχει και η επιλογ? για virtual cockpit.??
Η ποι?τητα συναρμολ?γηση?, ε?ναι κλασσικ? Audi και χαρακτηρ?ζεται απ? εξαιρετικ? φιν?ρισμα, χωρ?? τριγμο?? και κεν? μεταξ? των διαφορετικ?ν τμημ?των. Ακ?μα και οι χ?ροι ε?ναι καλο?, και α? μην ξεχν?με πω? μιλ?με για ?να B-SUV, δηλαδ? compact αυτοκ?νητο.??

Εκρηκτικ?? επιδ?σει? απ? ?ναν ?ριστο κινητ?ρα
Ο 2λιτρο? κινητ?ρα? του SQ2 αποδ?δει 300 ?ππου? και 400Nm ροπ??, με την κ?νηση νε μεταδ?δεται και του? 4 τροχο?? 7τ?χυτου DSG κιβωτ?ου S-tronic. Ο κινητ?ρα? ε?ναι γεμ?το? απ? χαμηλ?, και εξακολουθε? να παρ?γει σταθερ? δ?ναμη μ?χρι τι? 5.000-5500 σ.α.λ, χωρ?? κεν? και ξεσπ?σματα, βγ?ζοντα? παρ?λληλα και ?ναν καταπληκτικ? ?χο απ? τι? τ?σσερι? απολ?ξει? τη? εξ?τμιση?, που σε β?ζει στο κλ?μα τη? σπορ κατασκευ??, χωρ?? ?μω? να κουρ?ζει. Εξαιρετικ?? ε?ναι και οι επιδ?σει?, με το 0-100 χλμ/?ρα να ολοκληρ?νεται σε λιγ?τερο απ? 5 δευτερ?λεπτα, αλλ? και οι ρεπρ?ζ απ? 60-100 χλμ. και 80-120 χλμ. που γ?νονται σε 3 περ?που δευτερ?λεπτα.? ??

Και εν? συν?θω? αυτ?? οι επιδ?σει? συνοδε?ονται και απ? αντ?στοιχα μεγ?λη καταν?λωση, εδ? το SQ2 ?ρχεται να μα? διαψε?σει. ?ταν τα πνε?ματα ηρεμ?σουν και βρεθε? κανε?? με ηρεμ?α σε ανοιχτ? δρ?μο, η μ?ση τιμ? καταν?λωση? μπορε? να π?σει και κ?τω απ? 8 λτ/100χλμ, νο?μερο που σ?γουρα αν?κει περισσ?τερο στι? απλ?? εκδ?σει?, παρ? στην κορυφα?α SQ2, κ?τι που θα ευχαριστ?σει τον κ?τοχο, ακ?μα και αν δεν αποτελε? το πρωτε?ον κριτ?ριο αγορ?? του συγκεκριμ?νου μοντ?λου.Γν?σιο S, παρ? το ?ψο? του
Το SQ2 ε?ναι ?να γν?σιο, καθαρ?αιμο "S"? μοντ?λο, κ?τι που επιβεβαι?θηκε τ?σο απ? τι? επιδ?σει? του, ?σο και απ? την οδηγικ? του α?σθηση και αυτ? ε?ναι κ?τι που επιχε?ρησε η Audi και το π?τυχε και μ?λιστα εντυπωσιακ?. Η θ?ση οδ?γηση? ε?ναι αυτ? που αρμ?ζει στα γρ?γορα μοντ?λα τη? εταιρε?α?, με το κ?θισμα να σε αγκαλι?ζει επαρκ??. Στην πορε?α, το αυτοκ?νητο ε?ναι πολιτισμ?νο και ευκολοδ?γητο, χωρ?? να προδ?δει ?τι κ?τω απ? το δεξ? π?δι ?χει? διαθ?σιμα 300 ?λογα. Μ?λι? ?μω? πατ?σει? το γκ?ζι βαθι? στο π?τωμα τα χιλι?μετρα ?ρχονται καταιγιστικ? γρ?γορα.?
Μπορε?? να στρ?ψει? με πολλ? χιλι?μετρα και το τιμ?νι υπακο?ει και οδηγε? το αυτοκ?νητο ακριβ?? εκε? που σημαδε?ει?. Δεν πρ?πει β?βαια να ξεχν?με ?τι, εξακολουθο?με και μιλ?με για ?να SUV, επομ?νω? ορισμ?νε? κλ?σει? του αμαξ?ματο? που θα κ?νουν την εμφ?νισ? του? ε?ναι αναμεν?μενε?.

Η τετρακ?νηση δουλε?ει ?ψογα και ε?ναι σ?μμαχ?? σου για να στρ?βει? με πατημ?νο γκ?ζι, εν? τα ηλεκτρονικ? βοηθ?ματα, χαρακτηριστικ? τη? ψηφιακ?? εποχ??, επιτρ?πουν να "πα?ξει?", μ?χρι ?να σημε?ο πριν επ?μβουν, στην σπορ επιλογ? τουλ?χιστον. Τ?λο?, τα ιδια?τερα αποτελεσματικ? φρ?να εμπν?ουν σιγουρι? και ασφ?λεια.
Και ?ταν τα πρ?γματα χαλαρ?νουν, τ?ποτα δεν προδ?δει την σπορ κατασκευ? που περιγρ?ψαμε λ?γο πριν. Η αν?ρτηση ε?ναι σφιχτ? αλλ? ?χι ξερ? και "πολεμικ?", ο κινητ?ρα? δουλε?ει ?νετα, ?ρεμα και οικονομικ?. Τ?ποτα το κραυγαλ?ο, ?πω? αρμ?ζει εξ?λλου σε ?να γν?σιο Audi "S".

Συμπ?ρασμα
Το Audi SQ2 ε?ναι μια πολ? καλ? επιλογ? και θα ικανοποι?σει απ?λυτα τον αγοραστ? του. Ε?ναι ?να σωστ?, αν?θευτο και ισορροπημ?νο "S", με εξαιρετικ?? επιδ?σει?, πολ? καλ? ποι?τητα κατασκευ??, αντ?ξια? του ον?ματο? τη? Audi, ?μορφο αμ?ξωμα και εσωτερικ?.
Θα μπορο?σαμε να πο?με πω? ε?ναι για του? λ?τρει? των SUV, με αντ?στοιχε? επιδ?σει? αλλ? μεγαλ?τερη ελευθερ?α κιν?σεων, λ?γω υπερυψωμ?νου πλαισ?ου. Και αυτ? σ?γουρα δεν ε?ναι κακ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频