Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Citroen C4 Grand SpaceTourer

Διαβ?στηκε απ? 2591 αναγν?στε?

Το Picasso μπορε? να ?φυγε, ?μω? οι τερ?στιε? πολυμορφικ?? του ικαν?τητε? π?ρασαν?στο ν?ο Citroen C4 Space Tourer, το οπο?ο ?ρχεται να σηκ?σει τα β?ρη κ?θε… 7μελο?? οικογ?νεια?. Ναι, με αυτ? το μοντ?λο θα τα χωρ?σετε ?λα και ?λου?.

 
 
Με την SUV μ?δα, ε?ναι αλ?θεια πω? τα ευρ?χωρα πολυμορφικ? ?χουν περ?σει σε δε?τερη μο?ρα καθ?? δεν μπορο?ν να τα κοντρ?ρουν σε εμφ?νιση. ?μω? τι γ?νεται για του? μπαμπ?δε? που ?χουν πραγματικ? αν?γκη απ? τερ?στιου? χ?ρου? και μεγ?λη οικονομ?α?Citroen ?χει τη λ?ση.
Το Citroen C4 SpaceTourer υιοθετε? πλ?ρω? τη ν?α σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α τη? γαλλικ?? μ?ρκα? και ?ρχεται να ξεχωρ?σει με στεν? LED φ?τα, προβολ?κια αλλ? και νευρ?σει? στο καπ?. Μεγ?λε? γυ?λινε? επιφ?νειε? κερδ?ζουν τι? εντυπ?σει?, εν? στο π?σω μ?ρο? απλ? ανυπομονε?? να δει? π?σο μεγ?λο ε?ναι το πορτ-παγκ?ζ. ?Μπα?νοντα? λοιπ?ν στο εσωτερικ?, νι?θει? πιο ?νετα και απ? το σπ?τι σου.Αρχικ? η α?σθηση ευρυχωρ?α? και το τερ?στιο πανοραμικ? παρμπρ?ζ θα σε προκαλ?σουν στι? επ?μενε? διακοπ?? να γυρ?σει? ?λη την Ελλ?δα, εν? ο πραγματικ? τερ?στιο? π?νακα? οργ?νων ε?ναι βαθι? χωμ?νο? στο κ?ντρο του ταμπλ?, ?ντα? οπτικ? προσβ?σιμο? απ? ?λου?. Τα υλικ? στο σ?νολο του? ε?ναι καλ?? ποι?τητα?, εν? απ? hi-tech λεπτομ?ρειε?, συναντ?με την 7?ρα οθ?νη αφ?? τη? Citroen για χρ?ση απ? navi μ?χρι και mirror link.?


?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频