5 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Ford Kuga των 150 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 74467 αναγν?στε? - 2/11/2020

Το ν?ο Kuga ε?ναι επιτ?λου? εδ? και ε?ναι ξεκ?θαρα το καλ?τερο Kuga που φτι?χτηκε ποτ?. Με ν?α πλατφ?ρμα, πλο?σιε? τεχνολογ?ε? αλλ? και πληθ?ρα κινητ?ρων που περιλαμβ?νει υβριδικ? σ?νολα, φα?νεται να ?χει κ?θε λ?γο να διεκδικ?σει την πρ?τη θ?ση.

 
 
Δοκιμ?ζουμε την ?κδοση με τον 1.500?ρη Ecoboost κινητ?ρα των 150 ?ππων και περν?με αρκετ?? μ?ρε? π?σω απ? το τιμ?νι του για να μην μα? ξεφ?γει τ?ποτα. Με τιμ? στα 26.272 ευρ?, η τρ?τη γενι? του Kuga π?φτει στην μ?χη τη? πιο απαιτητικ?? κατηγορ?α? ?χοντα? μ?α φαρ?τρα εντυπωσιακ? γεμ?τη.
?
Αποτιν?σσει την κλασικ? macho SUV τετραγωνισμ?νη αισθητικ?
Δεν παρουσ?ασε απλ? μ?α γενι? που θα συν?χιζε τι? γραμμ?? τη? προηγο?μενη?. Η τρ?τη γενι? του Kuga φ?ρνει εντελ?? ν?ο α?ρα, σπ?ζοντα? το μ?χρι τ?ρα macho σχεδιαστικ? πρωτ?κολλο των SUV. Επιλ?γει να αφ?σει εντελ?? τα τετρ?γωνα σχ?ματα και να υιοθετ?σει μ?α πιο στρογγυλεμ?νη αισθητικ? που ταιρι?ζει περισσ?τερο στι? σ?γχρονε? απαιτ?σει? των αγοραστ?ν και θα δε?ξει ?να πιο προσιτ? πρ?σωπο. Πατ?ντα? π?νω στη ν?α πλατφ?ρμα C2 τη? Ford, αγγ?ζει τα 4.614χλστ. σε μ?κο?, τα 1.883 χλστ. πλ?το? αλλ? και 191 χλστ. απ?σταση? απ? το ?δαφο?, την ?ρα που ελ?φρυνε κατ? 90 κιλ?. Ν?α εμφ?νιση, ν?ε? μεγαλ?τερε? διαστ?σει? και μικρ?τερο β?ρο?, δε?χνουν ?τι αυτ? η γενι? δεν ?ρθε για να πα?ξει, αλλ? για να κερδ?σει και του? πιο απαιτητικο??.Εσωτερικ?: Καλ? μου Focus π?? μεγ?λωσε?
Ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? του ν?ου Kuga ε?ναι μ?α πιο ευρ?χωρη και εξ?σου ποιοτικ? μεταφορ? τη? καμπ?να? που συναντ?σαμε στο ομ?σταυλο Focus. Πολ? καλ? και μαλακ? υλικ? ?χουν χρησιμοποιηθε? στο μεγαλ?τερο μ?ρο?, εν? σωστ? συναρμογ? και premium υφ? ολοκληρ?νουν την εσωτερικ? εικ?να. Τεχνολογικ? highlight ε?ναι η στ?νταρ οθ?νη αφ?? 8 ιντσ?ν στο π?νω μ?ρο? του ταμπλ? η οπο?α υποστηρ?ζει το σ?στημα πολυμ?σων SYNC3 και διαθ?τει πληθ?ρα λειτουργι?ν που θα αναλ?σουμε λ?γο παρακ?τω. Πολ? καλ? ηχομ?νωση και ακ?μα καλ?τερη θ?ση οδ?γηση? που προσφ?ρει ?ριστη περιφερειακ? ορατ?τητα στον οδηγ?, σε κ?νουν να το λατρ?ψει?, πριν ακ?μα διαν?σει? τα πρ?τα μ?τρα.

Χ?ροι: Απ? τα πιο ευρ?χωρα
?πω? ε?παμε και παραπ?νω, το ν?ο Kuga μεγ?λωσε σε ?λε? τι? διαστ?σει? του μη αφ?νοντα? ανεπηρ?αστο και το μεταξ?νιο, το οπο?ο ?π?ρε? 20 επιπλ?ον χλστ. ?μεσο αποτ?λεσμα αυτο? ε?ναι να υπ?ρχει ακ?μα μεγαλ?τερο? χ?ρο? για τα κεφ?λια και τα γ?νατα των επιβατ?ν ( ?χι πω? και πριν υπ?ρχε ο παραμικρ?? περιορισμ??) εν? δεκ?δε? καλ? κρυμμ?νοι χ?ροι αποθ?κευση? θα φροντ?σουν να σα? λ?σουν τα χ?ρια. Τ?λο?, το πορτ-παγκ?ζ μεγ?λωσε ακ?μα περισσ?τερο στα 475 λτ. τα οπο?α με μ?α μικρ? παραχ?ρηση απ? π?σω καθ?σματα, μπορο?ν να μετατραπο?ν σε 645λτ. με δυνατ?τητα hands-free ανο?γματο?.Εκδ?σει?? - εξοπλισμ??: Αρκετ? πλο?σιο απ? την βασικ? των 26.272 ευρ?
Το ν?ο Kuga συνεχ?ζει να προσφ?ρεται στι? ?διε? εξοπλιστικ?? εκδ?σει? Trend, Titanium, ST-Line και Vignale ?πω? και ο προκ?τοχο? του. Με την βασικ? ?κδοση και τον 1.500?ρη κινητ?ρα να κοστ?ζουν απ? 26.272 ευρ? ο εξοπλισμ?? κρ?νεται παραπ?νω απ? ικανοποιητικ?? καθ?? μεταξ? ?λλων διαθ?τει 17?ρε? ζ?ντε?, a/c, 8?ρα οθ?νη αφ?? με SYNC3 αλλ? και πλ?ρη σου?τα συστημ?των ασφ?λεια?. Αξ?ζει ?μω? να αναφ?ρουμε πω? με μ?λι? 920 ευρ? επιπλ?ον, μπορε?τε ( και το προτε?νουμε) να μεταπηδ?σετε στην Titanium και να απολα?σετε επιπλ?ον αυτ?ματο διζωνικ? κλιματισμ?, keyless entry, αρκετο?? παραπ?νω αυτοματισμο??, ασ?ρματη φ?ρτιση κινητ?ν και ατμοσφαιρικ? εσωτερικ? φωτισμ?.


?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频