Πλ?ρω? αναβαθμισμ?νο ποιοτικ? και τεχνολογικ?

  Διαβ?στηκε απ? 41037 αναγν?στε? - 5/3/2020

  Ριζικ? ε?ναι η αλλαγ? στο εσωτερικ? του ν?ου Nissan Juke ?που τεχνολογικ? και ποιοτικ? η αναβ?θμιση ε?ναι εντυπωσιακ?. Αρχικ? ο οδηγ?? κ?θεται πιο ?νετα, απολαμβ?νει καλ?τερη π?σω ορατ?τητα, την ?ρα που μπορε? να ρυθμ?σει το τιμ?νι του τηλεσκοπικ?. Στο ταμπλ? υπ?ρχει μ?α κεντρικ? φ?σα που προσθ?τει στην εικ?να, εν? αισθητ? ε?ναι και η αναβ?θμιση σε θ?ματα συναρμολ?γηση? και φινιρ?σματο?, παρ? την χρ?ση σκληρ?ν κυρ?ω? πλαστικ?ν.  Απ? την ?κδοση Acenta (2η) και ?πειτα, ο π?νακα? οργ?νων διαθ?τει μ?α οθ?νη πληροφορι?ν 7 ιντσ?ν, εν? το σ?στημα infotainment αναλαμβ?νει μ?α αιωρο?μενη οθ?νη αφ?? 8 ιντσ?ν, ε?κολου χειρισμο? και εντυπωσιακ?ν γραφικ?ν. Τι? κυρι?τερε? αλλαγ?? σε σ?γκριση με την πρ?τη γενι? ολοκληρ?νουν το flat bottomed τιμ?νι, οι επενδ?σει? σε π?ρτε? και καθ?σματα ?πω? επ?ση? και οι ν?οι διακ?πτε?. Στο τεχνολογικ? κομμ?τι, απ? την βασικ? κι?λα? ?κδοση η κ?λυψη ε?ναι υπερπλ?ρη? με συστ?ματα ?πω? αυτ?νομο φρεν?ρισμα ?κτακτη? αν?γκη?, σ?στημα αυτ?ματων προβολ?ων, cruise control, σ?στημα αναγν?ριση? σημ?των κυκλοφορ?α? και πολλ? ακ?μη.  Μεγαλ?τερο μεταξ?νιο – μεγαλ?τερε? διαστ?σει? για επιβ?τε? και κυρ?ω? αποσκευ??
  Το ν?ο Nissan Juke θερ?πευσε το πρ?βλημα με τον οριακ? χ?ρο για τα κεφ?λια των π?σω επιβατ?ν που αντιμετ?πιζε στην 1η του γενι?. ?τσι λοιπ?ν πλ?ον, οι π?σω επιβ?τε? μπορο?ν να απολαμβ?νουν περισσ?τερο χ?ρο για τα κεφ?λια αλλ? και τα π?δια του?, εν? το πορτ παγκ?ζ αυξ?θηκε κατ? 68 λτ. αγγ?ζοντα? πλ?ον τα 422λτ. Σημαντικ? α?ξηση, που συνοδε?εται με μεγαλ?τερο ?νοιγμα και πλ?το? φ?ρτωση?, κ?νοντα? την μεταφορ? ογκωδ?ν αντικειμ?νων, πιο ε?κολη.?


  做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频