Τριπλ?τα οικονομ?α?- λειτουργ?α?- απ?δοση?

  Διαβ?στηκε απ? 41038 αναγν?στε? - 5/3/2020

  Ξεχ?στε τον παλι? 1.200?ρη των 116 ?ππων. Το ν?ο Juke εφοδι?ζεται με τον υπερσ?γχρονο DIG-T κινητ?ρα των 1.000κ.εκ. και απ?δοση? 117 ?ππων. Γεμ?το τεχνολογ?ε? και ν?α συστ?ματα, το ν?ο μοτ?ρ εκτ?? απ? τα 180 Nm ροπ?? του, ξεχωρ?ζει και για την πολ? ομαλ? και πολιτισμ?νη του λειτουργ?α, την ?ρα που θα πει το ναι και σε επιδ?σει? αλλ? και σε οικονομ?α. Στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση συνεργ?ζεται με το αυτ?ματο 7?ρι DCT κιβ?τιο, και καταφ?ρνει να κ?νει το 0-100 σε 11.1 δευτ., με την τελικ? να αγγ?ζει τα 180 χλμ./?ρα και την μ?ση πραγματικ? καταν?λωση να μην ξεπερν? τα 7λτ./100χλμ. Εντυπωσιακ? ε?ναι το νε?ρο που δε?χνει απ? τι? πολ? χαμηλ?? στροφ??, την ?ρα που το κιβ?τιο συμπληρ?νει ?ριστα την συνεργασ?α και απαλλ?σσει τον οδηγ? απ? ?να επιπλ?ον ?γχο?, κυρ?ω? στι? μετακιν?σει? εντ?? π?λη?.  Με ν?α πλατφ?ρμα CMF-B και καλ?τερε? αντιδρ?σει?
  Το ν?ο Nissan Juke ?πατ?ει? π?νω στην CMF-B πλατφ?ρμα και καταφ?ρνει απ? την μ?α να δημιουργε? ?να πιο στιβαρ? σ?νολο, απ? την ?λλη να εξοικονομ?σει 23 κιλ?. Η ν?α θ?ση οδ?γηση?, το καλ?τερο τιμ?νι και οι πιο προβλ?ψιμε? αντιδρ?σει?, μπορο?ν με αρκετ? ?νεση να το κατατ?ξουν αν?μεσα στα πιο fun to drive B-SUV τη? αγορ??. Μεγ?λο? αρωγ?? φυσικ? και ο ικαν?τατο? 1.000?ρη? ο οπο?ο? δ?νει στον οδηγ? ακ?μα και το κ?τι παραπ?νω με την ζωηρ?δα του. Στην καθημεριν?τητα, παρ? την μερικ?? σφικτ? ρ?θμιση τη? αν?ρτηση?, το αυτοκ?νητο παρ?χει μ?α ανεπηρ?αστη καμπ?να απ? τι? κακοτεχν?ε? του δρ?μου, εν? οι κλ?σει? σε στροφ?? ε?ναι περιορισμ?νε?, παρ?χοντα? σιγουρι? στον οδηγ?. Η δουλει? που ?χει γ?νει π?νω στο ν?ο Juke αποδεικν?εται ακρ?δαντα και απ? τα διαθ?σιμα συστ?ματα για βελτιωμ?νη ?νεση και με?ωση τη? υποστροφ?? (Active Ride Control και Active Trace Control αντ?στοιχα), εν? στι? πιο πλο?σιε? εκδ?σει? διαθ?τει και προγρ?μματα παραμετροπο?ηση? τη? οδ?γηση? με προφ?λ ?πω? Standard, Eco και Sport.
  ?


  做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频