Τεχνολογικ? προφ?λ

    Διαβ?στηκε απ? 41039 αναγν?στε? - 5/3/2020

    Η 10ετ?? διαφορ? τη? δε?τερη? απ? την πρ?τη γενι? αποτυπ?νεται εκπληκτικ? στο τεχνολογικ? ?λμα που ?χει κ?νει το ν?ο Juke. Εκτ?? απ? το γεγον?? πω? βαθμολογ?θηκε με την μ?γιστη δι?κριση των 5 αστ?ρων απ? τον EuroNCAP, φ?ρνει μαζ? του μ?α εντυπωσιακ? λ?στα εξοπλισμο? ?νεση? αλλ? και ασφ?λεια?. Αρχικ? εξοπλ?ζεται με την γνωστ? τεχνολογ?α Nissan Intelligent Mobility, εντ?? τη? οπο?α ξεχωρ?ζει το σ?στημα ημιαυτ?νομη? οδ?γηση? ProPILOT, εν? θεωρε?στε ?δη δεδομ?να συστ?ματα ?πω? ενημ?ρωση διασταυρωμ?νου οχ?ματο? κατ? τον ελιγμ?, σ?στημα τυφλ?? γων?α?, αναγν?ριση? σημ?των κυκλοφορ?α?, αυτ?νομο φρεν?ρισμα ?κτακτη? αν?γκη? με αναγν?ριση πεζ?ν και δικ?κλων κ.α. Φυσικ?, μ?σω του NissanConnect infotainment system θεωρε?στε την συνδεσιμ?τητα ?λων των smartphones τη? αγορ??, υπ?θεση μερικ?ν δευτερολ?πτων.    Συμπ?ρασμα
    Πιο θελκτικ? εμφανισιακ?, με τρομερ? τεχνολογικ? αναβ?θμιση και το ν?ο 1.000?ρη κινητ?ρα, δεν ?χει λ?γο να μην πρωταγωνιστ?σει σε μ?α καυτ? κατηγορ?α, που το ?διο δημιο?ργησε. Η δε?τερη γενι? του Nissan Juke ε?ναι κ?νηση ματ απ? την Nissan.


    做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频