5 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Renault Megane RS των 280 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 6319 αναγν?στε? - 22/9/2020

Η γαλλικ? πρ?ταση στα performance μικρομεσα?α ακο?ει στο ?νομα Megane R.S. και ?ρχεται σαν σ?φουνα? να δε?ξει τ? π?ει να πει απ?λαυση. Με 280 ?ππου? απ? 1.800?ρη κινητ?ρα βενζ?νη? και ενεργ? τετραδιε?θυνση, σ?γουρα θα σε κ?νει να νι?σει? πραγματικ?? χερ??.

 
 
Δοκιμ?ζουμε τον π?ραυλο τη? Renault και σα? μεταφ?ρουμε κ?θε λεπτομ?ρεια, αφο? πρ?τα επιτρ?ψουμε στου? παλμο?? μα? να επαν?λθουν σε φυσιολογικ? επ?πεδα. ?τιμη αδρεναλ?νη μα? ε?χε? λε?ψει. Η εξωτερικ? εμφ?νιση του μοντ?λου, απ? μακρι? σ?γουρα δεν κ?νει τρομερ? εντ?πωση στου? μη μυημ?νου? τη? κατηγορ?α?. ?μω? ?σο περισσ?τερο πλησι?ζει στο οπτικ? πεδ?ο, τ?σο πιο ?ντονα ξεχωρ?ζουν τα φουσκωμ?να φτερ?, οι ειδικ?? σχεδ?αση? προφυλακτ?ρε?, η π?σω αεροτομ? και φυσικ? η τραπεζοειδ?? απ?ληξη τη? εξ?τμιση?. Το Megane RS ε?ναι τ?σο σπορ, ?σο χρει?ζεται, δε?χνοντα? δυναμικ? αλλ? και παρ?λληλα πρωτοκλασ?το, με ?μορφου? τροχο?? 19 ιντσ?ν και φρ?να Brembo. Οι φωτογραφ?ε? ?σω? και να το αδικο?ν, ?σω? να φτα?ει που δεν ?χουν και... ?χο β?βαια.Μπ?κετ καθ?σματα και μεγ?λη οθ?νη αφ??
Ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? του Megane RS αποκτ? τα απαρα?τητα σπορ στοιχε?α, αποφε?γοντα? ?πω? και στο εξωτερικ?, την υπερβολ?. ?τσι συγκριτικ? με την απλ? ?κδοση, συναντο?με πολ? καλ?? στ?ριξη? μπ?κετ καθ?σματα, τιμ?νι απ? δ?ρμα και αλκαντ?ρα ?πω? και αλουμιν?νια πεντ?λ. Η αλ? τ?μπλετ οθ?νη του συστ?ματο? R-Link2 χρει?ζεται λ?γο χρ?νο εξοικε?ωση?, ?μω? αφο? την μ?θετε, θα σα? λ?σει τα χ?ρια. Στο τομ?α των χ?ρων, 4 εν?λικε? θα βολευτο?ν ?νετα με το πορτ παγκ?ζ να παραμ?νει ανεπηρ?αστο σε μ?γεθο?.Εκρηκτικ?? επιδ?σει? με το αν?λογο τ?μημα σε κα?σιμο
Το Megane R.S. κινε? ο 1.800?ρη? turbo κινητ?ρα? απ?δοση? 280 ?ππων και 390 Nm ροπ??. ?να τρομερ? αποδοτικ? σ?νολο που βρυγχ?ται και παρ?χει εκρηκτικ?? επιδ?σει? στο σ?νολο. Συνεργ?ζεται με αυτ?ματο κιβ?τιο 7 σχ?σεων και καταφ?ρνει να πετ?χει το 0-100χλμ./?ρα σε μ?λι? 5.8 δευτ. η τελικ? ταχ?τητα ξεπερν? τα 250 χλμ./?ρα, την στιγμ? που το σ?νολο συνεργ?ζεται με σ?στημα ενεργητικ?? τετραδιε?θυνση?. Αυτ? σημα?νει πω? μ?χρι τα 60 χλμ. (νο?μερο που γ?νεται 100 στην επιλογ? Race), οι π?σω τροχο? στρ?βουν σε αντ?θετη κατε?θυνση απ? ?τι οι εμπρ?? σε γων?α ?ω? και 2.7 μο?ρε?. Ναι, το αυτοκ?νητο ε?ναι κολλημ?νο στο ?δαφο? και θα στρ?ψει καλ?τερα απ? τον ανταγωνισμ?. Μ?λησε ξαν? η εμπειρ?α των Γ?λλων.

Αγωνιστικ? ταπεραμ?ντο
Στον δρ?μο, το Megane RS ε?ναι ο απ?λυτο? κυρ?αρχο?. ?να με τον δρ?μο, με την εξ?τμιση να δ?νει ρεσιτ?λ και εμε?? να μην ανο?γουμε στιγμ? το ραδι?φωνο, απολαμβ?νοντα? κ?θε σκ?σιμο τη?. Η ρ?θμιση τη? αν?ρτηση?, το μπλοκ? διαφορικ? και το σπορ σασ? σε προκαλο?ν να στρ?ψει? ?πω? ποτ? ξαν? και να απολα?σει? κ?θε διαδρομ?. Το αυτοκ?νητο διαθ?τει μ?χρι και launch control για να ?χετε την ταχ?τερη δυνατ? εκκ?νηση, εν? μ?σω τη? οθ?νη? μπορε?τε επιλ?ξετε τη σκληρ?τητα τη? αν?ρτηση?, τον ?χο τη? εξ?τμιση? και την απ?κριση του γκαζιο?. Ε?ν θ?λετε μ?α ?ρεμη β?λτα θα κ?νει ?τι καλ?τερο μπορε?, ?μω? η καταν?λωση και η σκληρ? αν?ρτηση θα σα? υπενθυμ?ζουν κ?θε στιμγ? οτι βρ?σκεστε στο best hot hach μοντ?λο τη? αγορ??.

Συμπ?ρασμα
Με 43.000 ευρ? αγορ?ζετε ?να εισιτ?ριο στην απ?λυτη οδηγικ? εμπειρ?α. ?χο?, γκ?ζι και αντιδρ?σει? που θα φ?ρουν ?να πλατ? χαμ?γελο ακ?μα και στον πιο ?ρεμο οδηγ? του κ?σμου.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频